1 In de leiding van de Distributiedienst is ge durende het jaar 1947 geen wijziging gekomen. Ook in het verslagjaar stonden de werkzaam heden in het teken van de reorganisatie, zodat I wederom enige gebouwen konden worden ont ruimd, een meer efficiënte werkwijze werd ver kregen en een belangrijke vermindering van het I aantal ambtenaren, vooral ook ten aanzien van I degenen, belast met de leiding van enig onder- I deel, mogelijk werd. De volgende artikelen werden met ingang van I de achter het betreffende artikel vermelde I datum weer vrij in de handel verkrijgbaar ge- I steld: appelstroop (15 April 1947), Franse rij- I wielen (13 Mei 1947), keukengerei (15 Mei 1947), I sigaren (15 Juni 1947), petroleum (1 Aug. 1947). GEMEENTELIJKE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. mannelijke en 39 vrouwelijke tijdelijke ambte naren, 13 tijdelijke werklieden en 4 ambtenaren in vaste Gemeentedienst) onslagen; 1 ambtenaar is overleden. Aangesteld werden 79 personen, t.w. 54 mannelijke en 20 vrouwelijke tijdelijke ambtenaren, alsmede 5 tijdelijke werklieden. De toegestane sterkte van 563 ambtenaren en werklieden in actieve dienst werd in het ver slagjaar niet bereikt, aangezien, voornamelijk in verband met reorganisatie, met een geringere bezetting kon worden volstaan. Aan een der twee vaste hoofdambtenaren in algemene dienst, die wegens tewerkstelling elders met buitengewoon verlof waren, werd ingaande 1 Maart 1947 op zijn verzoek eervol ontslag verleend. De andere werd door Burge meester en Wethouders met ingang van 7 Mei 1947 eervol ontheven van zijn tewerkstelling bij de Crisis- en Distributiedienst. De zes wegens politieke redenen nog met on gevraagd verlof afwezige ambtenaren werden allen in de loop van 1947 door, de Minister van Binnenlandse Zaken ontslagen. Het aantal gevallen, waarin ambtenaren wegens het plegen van onregelmatigheden niet- eervol werden ontslagen bedroeg 5; tegen het einde van het verslagjaar moesten echter ter zake van fraude nog 8 ambtenaren en 1 tijde lijke werkman voor voorlopige schorsing met inhouding van wedde alsmede voor niet-eervol ontslag worden voorgedragen. Een beslissing op deze voorstellen was ultimo December nog niet genomen. Een nieuwe schematische indeling, aangepast aan de in verband met reorganisaties gewijzig de omstandigheden, was voor de ambtenaren in voorbereiding. De salarisregeling voor het distributieper- soneel bleef in 1947 van kracht. De Toelagen verordening- 1947 voor het Gemeentepersoneel werd op het distributiepersoneel van toe passing verklaard. Hetzelfde was het geval met de 5 pCt.-gratificatieregeling, op grond waarvan in het verslagjaar tweemaal een uit kering geschiedde, laatstelijk over een tijdvak tot 1 Augustus 1947. Daarna werd deze regeling ingevolge de voorschriften, in afwachting van een nieuwe salarisregeling, welke echter op 31 December 1947 nog niet haar beslag had gekregen, niet meer toegepast. Voorts werd op het distributiepersoneel de 2 pCt.-gratificatie- regeling (zg. vacantietoeslag) van toepassing verklaard en wel op gelijke wijze als deze voor het overige Gemeentepersoneel gold. In verband met het inwerkingtreden van de Wet Rechts- Zïekte, buitengewoon verlof enz. waren 59 per sonen, zodat de administratieve personeelsbezet- hug op 31 December 1947 bedroeg 594 ambtena ren en werklieden. In het verslagjaar werden 200 personen (144 Op 1 Januari 1947 waren bij de Dienst werk zaam 657 personen en op 31 December 1947 535 personen, welk laatste aantal als volgt was samengesteld: 13 in vaste Gemeentedienst, 338 tijdelijke mannelijke ambtenaren, 151 tijdelijke v rouwelijke ambtenaren en 33 tijdelijke werk lieden. Ten gevolge van het feit, dat de personeels bezetting in de eerste helft van 1947, met name het lager bezoldigde personeel, sterk daalde, werd overgegaan tot het ontslaan van 32 min of meer leidinggevende ambtenaren. Op basis van de terzake geldende Rijksregeling ontvingen zij een wachtgelduitkering van 3X1 maand sala ris, dan wel aanvulling van hun inkomsten tot een zodanig bedrag. In de loop van Juni 1947 bleek het echter uoodzakelijk tot aanvulling van ontstane vaca tures over te gaan. Voor een groot deel was dit het gevolg van een aanzienlijk aantal vrijwillige ontslagaanvragen en van oproeping of voort gezet verblijf in militaire dienst van 41 per sonen, die daartoe, ingevolge artikel 30 van het Ambtenaren- of artikel 29 van het Werklieden reglement, in het genot wTaren van buitenge woon verlof. Het Centraal Distributiekantoor keurde bij besluit van 25 Juni 1947 goed, dat tot aanstel ling van 25 tijdelijke ambtenaren werd over gegaan. Afwezig wegens militaire dienst, langdurige Algemeen. Personeel en salariëring. BIJLAGE 27

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 305