27 a. 3 „zieken en moeders” ondergebracht bij de afde ling „Beoordeling”. Als gevolg van de reorganisatie werden, zoals onder het hoofd „Personeel en salariëring” reeds is vermeld, per 1 Mei 1947 32 ambtenaren, geplaatst in de hogere salarisgroepen, ont slagen. Gedurende het gehele jaar zijn de werktijden ongewijzigd gebleven. De diensturen waren voor de eerste vijf werkdagen van 8.45 tot 16.30 uur, met een middagpauze van drie kwartier, en voor de Zaterdag van 8.45 tot 12.15 uur. Voor de afdeling „Handel, Instellingen en Bedrijven” waren deze tijden van 8.40 tot 17 uur, aangezien deze afdeling des Zaterdags is gesloten. De werkzaamheden van deze afdeling zijn in de loop van het jaar, als gevolg van bepaalde voorschriften van het Centraal Distributiekan toor, aan vele schommelingen onderhevig ge weest. Zeer in het bijzonder kwam zulks wel tot uitdrukking bij de aanvragen voor: Ten aanzien van de werkzaamheden van de verschillende (gereorganiseerde) afdelingen en onderafdelingen kunnen over het jaar 1947 nog de volgende bijzonderheden worden vermeld. In verband met de steeds verder doorgevoerdc reorganisatie, was het ook in het verslagjaar weer mogelijk een bij de Dienst in gebruik zijnd schoolgebouw, Copernicusstraat 159161, te ont ruimen. Met de afdeling „Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand” der Gemeentesecretarie kwam een ruiling tot stand van het stenen tegen het houten hulpgebouw, gelegen op de binnen plaats van het gebouw Goudenregenstraat 36. Het houten hulpgebouw biedt voor de in verband met de reorganisatie aan de afdeling „Stam kaarten” toegevoegde werkzaamheden meer accommodatie voor het publiek. De afdeling „Recherche” werd met ingang van 1 Mei ondergebracht in het gebouw Pretorius- straat 123, terwijl de onderafdeling „Contröle- Buitendienst” in verband hiermede kwam te ressorteren onder de afdeling „Beoordeling”. Bovendien werd op 1 December 1947 het bij kantoor Scheveningen verplaatst van het Patro- naatsgebouw Ooststraat 1 naar de Badhuiskade 27. Eerstgenoemd perceel kon derhalve weer in zijn geheel aan het jeugdwerk ten goede komen. Op 31 December 1947 waren de volgende ge bouwen bij de Dienst in gebruik: Rijwielbanden. De distributie van maehtigingen/bonnen voor de aankoop van rijwielen en rijwielbanden heeft vele voeten in de aarde gehad, alvorens een Z’jnde gebouwen reeds aanzienlijk is vermin derd, wordt nog steeds naar verdere mogelijk heden van centralisering gezocht. Het werk van de afdeling „Algemene Zaken” werd o.a. uitgebreid door de afdoening van ter beoordeling voorgelegde bijzondere gevallen op het gebied van de textiel- en rijwielbandendistri butie. De praktijk had meermalen bewezen, dat het zich onder alle omstandigheden strikt houden aan de voorschriften ter zake, tot grove onbillijkheden leidde. Op zijn verzoek ontving de directeur machtiging van het Centraal Distributiekantoor om in zeer bijzondere be vallen, waarvan de noodzaak van verstrekking mede door een onderzoek ter plaatse was komen vast te staan, over te gaan tot afgifte van extra textielpunten, speciale vergunningen enz. Op deze wijze kon in vele „nood”-gevallen hulp worden geboden. Bovendien werd een nauw contact onderhouden met de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de Commissie tot bevordering van Samenwerking bij de Armen raad en met instellingen op het gebied van de liefdadigheid, welke, naast het verlenen van een eventuele geldelijke tegemoetkoming in de aanschaffing van verschillende goederen, tevens veelal toezicht hielden op een juiste besteding van de verleende punten en/of aankoopvergun- ningen. 1. Hazelaarstraat 97 (hoofdkantoor); 2. Hazelaarstraat 121 (afd. Personeelszaken en -administratie) 3. twee kamers op de tweede verdieping van het gebouw Goudenregenstraat 36 (maga zijn en kluis); 4. het houten hulpgebouw op de binnenplaats van het gebouw Goudenregenstraat 36 (Afd. Stamkaarten, Vermissingen en in be waring genomen bescheiden); 5. Waldeck-Pyrmontkade 90 (Afd. Beoorde ling, waaronder tevens Contröle-Buiten- dienst); 6. Pretoriusstraat 123 (Afd. Handel, Instellin gen en Bedrijven. Recherche en Controle); 7. Groot-Hertoginnelaan. hoek Laan van Meer- dervoort (Centrale Indiening en Uitreiking); 3. Bijkantoor Wilhelminastraatl, Loosduinen; 9. Bijkantoor Badhuiskade 27, Scheveningen. Ofschoon het aantal bij de Dienst in gebruik VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. Werktijden. Indiening. Afdelingsverslagen. Huisvesting. Algemene Zaken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 307