27 11980 Aan het einde van het verslagjaar waren 266 gezinnen, met in totaal 1010 personen, in de regeling voor de zelfverzorging opgenomen. De indeling was als volgt: 536 personen voor vlees, 224 voor melk en vlees, 250 voor melk. 3 945 4 697 863 835 1396 90 61 - 71 22 voeding werden opgenomen c.q. daaruit werden ontslagen. In het verslagjaar werden 18 044 stamkaarten in bewaring genomen en 16 427 kaarten opnieuw uitgereikt. Op 31 December bedroeg het aantal in bewa ring genomen stamkaarten 19 050 tegen 17 433 bij het begin van het jaar. Wegens overlijden en vertrek naar het buiten land werden 12 000 stamkaarten met bijbe horende bescheiden definitief in ontvangst ge nomen. Een belangrijk deel van de werkzaamheden werd ook dit jaar weer gevormd door het in be waring nemen en het heruitreiken van de be scheiden van personen, die in gemeenschappelijke b. Verstrekking rantsoenbonnen zeep voor (zeer) vuile arbeid. De uitreiking van rantsoenbonnen zeep op grond van vuile arbeid geschiedde in het ver slagjaar voor twee perioden (8 weken) tegelijk. Per persoon werden verstrekt 2 rantsoenen huis- houdzeep en 1 rantsoen waspoeder; voor zeer vuile arbeid de dubbele hoeveelheid. b. Vegetariërs. Op grond van de regeling, dat de vegetariërs de voor vlees aangewezen bonnen kunnen om ruilen voor rantsoenen kaas en margarine, wer den over 1947 van bonkaarten voedingsmiddelen in ontvangst genomen 5 257 vleesgedeelten. Voor elk vleesgedeelte werden aan vegetariërs 4 rantsoenen margarine a 125 gram en 8 rant soenen kaas a 100 gram verstrekt. In de maand Januari werd de speciale kas voor het uitreiken van bescheiden aan gerepa trieerden overgebracht van het gebouw Coper- nicusstraat naar het Centrale Uitreikingslokaal. Aan gerepatrieerden werden, op vertoon van het identiteitsbewijs, gedurende vier perioden (16 weken) dubbele levensmiddelenkaarten ver strekt. In het verslagjaar werden aan deze cate gorie van personen in totaal 8 000 extra bon kaarten uitgereikt. a. Oosterlingen. Ten behoeve van de Oosterlingen werden, met in ontvangstneming van de aangewezen brood- bonnen, verstrekt 34C66 rantsoenen rijst a 250 gram. Van deze regeling, op basis van 800 gram brood 2 rantsoenen rijst, maakten 850 Oos terlingen gebruik. De omruiling van brood- tegen rijstbonnen werd in September 1947 stopgezet. Het aantal gevallen, waarin wegens vermis sing van distributiebescheiden een vergoeding werd gegeven, bedroeg in het verslagjaar 11980, hetgeen een kleine daling betekent t.o.v. het aan tal vermissingen in 1946, dat 13 659 bedroeg. De specificatie van de toegekende vergoedingen is als volgt. Stamkaarten en/of inlegvellen Levensmiddelenkaarten Tabaks- en/of versnaperingen kaarten Textielkaarten Brandstoffenkaarten Aanvullende bonkaart NA 705 Diverse andere kaarten Diverse rantsoenbonnen Bewijzen van ondertrouwT Totaal Het aantal personen, aan wie, in verband met herhaalde vermissingen en slordig beheer van de distributiebescheiden, de verplichting werd opgelegd om zich na elke bonaanwijzing bij de Dienst te vervoegen voor het in ontvangst nemen van de aangewezen bonnen der bonkaar ten, vertoonde in de loop van het verslagjaar een belangrijke stijging. Op 31 December waren 695 personen in deze „regeling voor a-socialen” opgenomen tegen een aantal van 354 op 1 Januari 1947. De behandeling van de verstrekkingen aan vreemdelingen, die, in verband met de duur van hun verblijf, niet voor opneming in het ver- blijfs- c.q. bevolkingsregister in aanmerking kwamen, werd in de loop van de maand Augus tus overgebracht naar het Centrale Uitreikings lokaal, dat dicht bij het Hoofdbureau van Politie (Vreemdelingendienst) is gelegen. Per week werden gemiddeld aan 400 vreemdelingen, op vertoon van hun paspoort, rantsoenbonnen levensmiddelen verstrekt. VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. 5 Zelfverzorging. In bewaringneming en distributiebescheiden. Extra bonkaarten gerepatrieerden. Omwisseling bonkaarten. Vermissingen. heruitreiking van Tijdelijke voorzieningen. Ten aanzien van de hiergenoemde kaarten zjj vermeld, dat Wn vergoeding daarvan uitsluitend plaats heeft in geval van een onrezen diefstal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 309