en 339 2 37 15 Kinderpolitie: In het jaar 1947 werden door de Kinderpolitie onder meer behandeld, respectievelijk geregis treerd, 4 876 gevallen van minderjarigen, die zich op verschillende wijze misdroegen, waar onder 988 gevallen van wangedrag, b.v. onzedelijk gedrag van meisjes, onhandelbaarheid, enz.; 1122 gevallen van vermogens, en andere mis drijven waarvan geen proces-verbaal werd op gemaakt; 912 gevallen van schoolverzuim; 404 gevallen van andere misdragingen, b.v. zich des nachts op straat bevinden, bedelen, dronken schap van oudere jongens; 1450 gevallen van baldadigheid. Opgemaakt werden processen-verbaal terzake van misdrijf tegen 261 minderjarigen. Bovendien passeerden processen-verbaal ter zake van misdrijf op gemaakt door andere poli- tie-afdelingen tegen 460 minderjarigen de Kinderpolitie, waarbij aan de Officier van Jus titie werd gerapporteerd hetgeen bij de Kinder politie omtrent de delinquenten bekend was. Verzoeken tot opsporing van minderjarigen tot een aantal van 859 werden behandeld. In totaal 184 minderjarigen, die van huis of uit inrichtingen waren weggelopen, werden op transport gesteld naar de plaats hunner inwo ning; 186 minderjarigen werden aangebracht terzake van overtreding van de Verordening „Jeugdbescherming”; 54 minderjarigen werden aangehouden op last van de Justitie. Klachten van kinderverwaarlozing in ver schillende vormen werden tot een totaal aantal van 515 behandeld; 1 034 onderzoeken werden ingesteld op verzoek van verschillende autori teiten (o.a. Justitie en Voogdijraden) en van particulieren, uiteraard belangen van kinderen betreffend3 357 maal werd op een of andere wijze bemiddeling verleend of inlichting of advies gegeven aan officiële organen en parti culieren in zaken, minderjarigen betreffend. Voorts werden opgemaakt processen-verbaal terzake van misdrijf tegen meerderjarige ver dachten: 1 terzake van het misdrijf bedoeld bij art. 255 Sr; 1 terzake van het misdrijf bedoeld bij art. 256 jo. 258 Sr; 7 terzake van het misdrijf bedoeld bij art. 279 en 28 Sr. 580 wegens openbare dronkenschap; 1187 wegens overtreding van Provinciale en Water- schaps ver ordenin gen; rond 29 000 terzake van overtreding van bijzondere administratieve wetten en besluiten. Naar een politiebureau werden geleid 9 503 personen, onder wie 3 564 terzake van overtre dingen waarvan 580 wegens openbare dronken schap. In verband met de Verordening op het oprich ten en het hebben van Kinderbewaarplaatsen en op het opnemen van pleegkinderen werden onder meer 1 639 controlebezoeken gebracht; 1 pleeggezin werd op voorstel van de Kinder politie door Burgemeester en Wethouders onge schikt verklaard tot het hebben van pleegkin deren; 93 maal werd een onderzoek ingesteld naar de antecedenten van adspirant-pleeg- ouders; 3 maal werd proces-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van genoemde veror dening. Nachtverblijf. In 1947 werd door de Politie aan 314 personen nachtverblijf verschaft. Parkeerregeling automobielen. Aantal autobewakers Aantal parkeerplaatsen Aantal bewaakte geparkeerde auto’s 419 700 Bruto opbrengst voor de Gemeente f 33.844, Bewaking rijwielen. Aantal rijwielbewakers94 Aantal in bewaring gegeven rijwielen 2 040 400 Bruto opbrengst voor de Gemeente f 30.606, Stationnerende voertuigen. Taxi’s Rijtuigen (z.g. aapjes) Toezicht bioscoop- en toneelvoorstellingen. Gedurende 1947 werden ruim 275 speciale con troles gehouden op bioscoop- en toneelvoorstel lingen. De Burgemeester gaf op voorstel van de Politie aan 3 bioscoopexploitanten een waar schuwing als bedoeld in artikel 10 der Bioscoop wet (het toelaten van kinderen in een bioscoop inrichting, die voor het bijwonen van de film niet de vereiste leeftijd hadden). Terzake van het uitstallen van ongestempelde reclamefoto’s wrerd tegen 1 bioscoopexploitant proces-verbaal opgemaakt; 1 mondelinge waar schuwing werd terzake van een dergelijk feit gegeven. Hotels, tapperijen en logementen. Het aantal restaurants in de Gemeente be droeg in 1917 naar schatting 230. Het aantal hotels en logementen, dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, is door velerlei oor zaken aanmerkelijk minder dan in 1940, hetgeen te wijten is aan a. vernieling en beschadiging door oorlogs geweld; b. vordering door militaire, regerings- burgerlijke gezagsorganen; c. gebrek aan bedden, dekens en linnengoed. ‘20

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 30