27 Gedurende deze uitreikingstermijn werden in 7 totaal 161 714 tabaks-, 214 681 versnaperingen- en 154 317 gecombineerde kaarten uitgereikt, Bovendien had in genoemd tijdvak uitrei king plaats van tabaks-, versnaperingen- en gecombineerde kaarten, geldig van 16 Februari tot en met 7 Juni 1947; verstrekt werden in totaal onderscheidenlijk 159 724, 203 019 en 152147 stuks. welke kaarten waren bestemd voor de periode van 28 September 1947 tot en met 17 Januari 1948. door de lange vorstperiode gedurende de winter 1946/47, noodzakelijk geacht. Naast de gewone dagelijks voorkomende werkzaamheden moest de gehele bevolking van de Gemeente in 11 dagen van een dergelijke kaart worden voor zien, hetgeen derhalve neerkwam op een omzet van 50 000 kaarten per dag. Als gevolg hier van moest de tijdsduur, aangewezen voor de uitreiking van de normale levensmiddelen-, tabaks/versnaperingen- en brandstoffenkaarten met twee weken worden verkort, hetgeen wederom een extra bezetting van de uitreikings- lokalen en het onttrekken van ambtenaren aan andere afdelingen met zich bracht. Daar de voedselpositie achteraf niet zo ongunstig bleek te zijn als oorspronkelijk werd verondersteld, is de aanvullingsbonkaart nimmer in gebruik ge nomen. Hieronder volgt een overzicht van de gedu rende een tweetal tijdvakken van het verslag jaar verstrekte kaarten, met vermelding van de perioden waarin deze kaarten geldig waren. Uit vorenstaande overzichten blijkt, dat aan het einde van het verslagjaar, als gevolg van de toeneming van de bevolking van de Gemeente, 17 000 kaarten meer werden verstrekt dan in het begin van 1947. Voor het aantal in het verslagjaar uitgereikte bonkaarten enz. wordt verwezen naar het over zicht „Controle en Verantwoording Waarde- materiaal”, blz. 11. Op het gebied van de textieldistributie zagen enige nieuwe regelingen het licht. Sinds 1 Maart 1947 konden namelijk weer in geval van slijtage vergunningen voor éénpersoons- en kinder- dekens worden uitgereikt. Met ingang van 16 Mei werd dit mogelijk voor alle soorten dekens, met dien verstande, dat per beslapen bed niet meer dan twee bruikbare dekens aan wezig mochten zijn. Ingaande 2 Mei werd de uitgifte van luierbonnen door het voorschrift, dat voor aankoop van kleding voor de aanstaan de moeder en ten behoeve van de te verwachten baby 200 textielpunten moesten worden ver strekt, beëindigd. Belangrijke wijzigingen deden zich voor met betrekking tot de voorschriften inzake de ver strekking van bonnen voor de aankoop van werkkleding. Nadat op 2 Mei de gelegenheid tot het indienen van aanvragen voor dergelijke kle ding niet meer mogelijk was, konden met ingang van 12 Mei d.o.v. weer aanvragen worden inge leverd. Tevens werden nieuwe werkkledingbon- nen, nl. A-, B- en C-bonnen, onderscheidenlijk geldig voor het kopen van een overall, een werkbroek en een werkjasje, in gebruik geno men, terwijl bedrijfsjassen, schorten en sloven op punten verkrijgbaar werden gesteld. Boven dien werd de tweede distributiestamkaart voor de verstrekking van werkkleding gecodeerd. Ook was het van 3 Juni af mogelijk om aan met name genoemde groepen van personen, o.a. chirurgen, verpleegsters, kellners, koks, vissers, schippers, onmiddellijk na indiening van de aanvraag bonnen en/of punten voor werkkle ding te doen verstrekken. Daar deze zg. voor- rangsregeling onbillijkheden met betrekking tot bepaalde beroepen inhield, werd de lijst per 14 October uitgebreid met doktoren en tand artsen, studenten in genees-, veeartsenij-, schei en natuurkunde, dienstboden en vrouwelijk huishoudelijk personeel in ziekenhuizen, sanato ria, koloniehuizen enz., kolenbezorgers, aardap pel- en fustensjouwers. Het aantal op grond van de regeling van VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. Soort kaart. Geboortejaar ingezetenen. Totaal met 22 No- Soort kaart. Geboortejaar ingezetenen. i met 12 Septem- Totaal verstrekt. Totaal verstreKt. KA. KB. KC. KD. KE. 1926 en vroeger 1927 t./m. 1932 1933 t./m 1942 1943 t./m. 1945 1946 en later 1926 en vroeger 1927 t./m. 1932 1933 t./m. 1942 1943 t./m. 1945 1946 en later KA. KB. KC. KD. KE. 703 703 703 703 703 met 8 Februari 1947. en met 12 April 1947. 343 911 44 261 75 935 27 589 20 481 512177 349 482 44 330 77 922 27 934 29 015 528 683 I. Uitreikingstermijn: 9 Januari tot en Periode van geldigheid: 16 Febr. tot Beoordeling (textiel, serviesgoed en keukengerei). 711 711 711 711 711 Totaal II. Uitreikingstermijn: 11 Augustus tot en ber 1947. Periode van geldigheid: 28 September tot en vember 1947.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 311