27 9 In totaal werden gedurende het verslagjaar 45 587 aanvragen enz. ter plaatse onderzoekt. Veel eontrêlewerk bracht ook dit jaar weer de distributie van textiel en die van toer- en trans portbanden. Bovendien werden t.b.v. de onderafdeling „Handel” nog 2 213 rapporten opgemaakt, in hoofdzaak betrekking hebbende op gehouden voorraadcontróles. tot het 21 Juli Het aantal ingekomen brieven bedroeg 56438, waaronder 5 760 aangetekende, terwijl boven dien, eveneens per aangetekende zending, 1227 pakken waardemateriaal werden ontvangen. Behalve de als antwoord op ingekomen brieven verzonden stukken, had nog verzending plaats van 4 361 brieven, met inbegrip van 1 218 aan getekende. De afdeling „Algemene Zaken” hield regel matig toezicht op een tijdige afdoening van de post; deze afdeling behandelde in totaal 993 zg. directiebrieven. Ook in 1947 werkte de onderafdeling „Recher che” mee aan het tot klaarheid brengen van enige grote fraude- en vervalsingsgevallen. Zo mocht het de Centrale Recherche van de Politie, na goed voorbereidend werk van genoemde onderafdeling, gelukken om een ambtenaar, die 200 levensmiddelenbonkaarten KA 711 en 100 Doordat in de maand Februari de artikelen suiker en versnaperingen tot één bon-artikel werden samengevoegd en in September een zelfde maatregel voor rijst en bloem volgde, ontstond een gunstiger verhouding tussen het aantal wekelijks bij de groep „evenredige bevoor rading” in ontvangst te nemen artikelen. Een vrij belangrijke vermindering van werkzaamheden, ongeveer 250 posten per week, ontstond door het vrij geven van keukengerei per 15 Mei en van petroleum m.i.v. 1 Augustus. Het inleveren van consumentenbonnen voor eieren, dat tot 24 Februari tegen afgifte van coupures wekelijks door 560 détaillisten geschiedde, had van genoemde datum af een maal per week door vier grossiers plaats, die hiervoor één ontvangstbewijs ontvingen, dat ter verantwoording aan het Bedrijfschap voor Pluimvee moest worden gezonden. Het aanbrengen van een vereenvoudiging in <ie bonaanwijzing voor brood m.i.v. 1 December het aanwijzen van minder bonnen voor een grotere hoeveelheid gaf een aanzienlijke be sparing van werkzaamheden, daar deze maat regel een verlaagde inlevering van 5000 op- De distributiedienst, gevestigd in de thuis haven, reikt bevoorradingslijsten uit, waar op de verstrekking wordt vermeld. Het bevoor raden bij een andere distributiedienst voor een zelfde periode wordt hiermede dus voorkomen, daar bij elke verstrekking overlegging van dit formulier is vereist. Bovendien werden met in gang van 15 Juni de distributiebescheiden van de bemanning van deze schepen ingeleverd. In totaal werden 1489 stamkaarten in bewaring genomen. Met ingang van 23 November moest de be voorrading van vissersschepen echter geschieden aan 3e hand van door de Scheepvaartinspectie uitgereikte „certificaten van deugdelijkheid”. Mede hierdoor kwam een gèdeelte van de beman ning van de vissersvloot, die van de schokkers en de zg. dagvissers, niet meer in aanmerking voor zeerantsoenen, doch kreeg toeslag voor bijzon dere arbeid. Daar deze regeling in de praktijk echter niet voldeed, werden reeds met ingang van 3 December, na bespreking met het Cen traal Distributiekantoor, aan de bemanning van de schokkers wederom de hogere zeerantsoenen verstrekt. In 1947 werden, met inbegrip van in andere havens thuisbehorende schepen, in totaal bevoor raad 103 loggers en 104 schokkers met een ge zamenlijke bemanning van 1 862 koppen, waar voor naar gelang de duur van het verblijf bui tengaats in totaal 6 223 maal een verstrekking plaats had. totaal 492 908 140 rantsoenen, terwijl door de onderafdeling „Instellingen” 112 173 eoupurekaarten werden verstrekt. In het verslagjaar werden 1378 voorschotaan- vragen ingediend en 695 vermissingsgevallen in behandeling genomen. Bijzondere aandacht moest worden besteed aan de in ontvangst te nemen textielpunten. Bij een inlevering van 16 212 posten werden bij 3 307 posten in totaal 101510 valse punten ontdekt. Kleine vervalsingen werden achterhaald bij de inlevering van de bonnen van de tabakskaart QA 707 en de brandstoffenkaart TA 707. 362 353 732 rantsoenen; industriële artikelen 100 482 028 rantsoenen; aan instellingen 30 072 380 rantsoenen; plakvellen per week met zich bracht. De gelegenheid voor détaillisten afhalen van coupures werd m.i.v. beperkt tot een tijd van 9 tot 12 uur, waardoor de vrijgekomen uitreikers in de namiddag bij de onderafdeling „Administratie” konden wor den ingeschakeld. De afdeling „Handel en Instellingen” reikte in 1947 uit: voedingsmiddelen VERSLAG VAN DE CRISIS- EN DISTRIBUTIEDIENST. Buitendienst. Correspondentie. Recherche. Verstrekkingen t.b.v. Handel, Instellingen en Bedrijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 313