BEHEER EN REGELINGEN. Beheer. PERSONEEL. t Totaal 1 254 56 34 Gaslevering. Ook dit jaar.werd de gasafgifte nog beperkt door de rantsoeneringsvoorschriften. Voorna melijk in de eerste maanden van het verslag jaar moest aan deze voorschriften streng de hand worden gehouden, doordat ten gevolge van de mijnwerkersstaking in de Verenigde Staten en het optreden van strenge vorst de steenkool- aanvoer stagneerde. Het Bedrijf werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Gemeen telijk Electriciteits-Bedrijf, benoemd uit de Ge meenteraad. Deze Commissie bestond uit de heren Mr. J. A. M. Borghols, P. P. J. Metscher, I)r. F. L. van Muiswinkel en Dr. E. J. Tobi. Als voorzitter fungeerde de Wethouder van Econo mische Zaken, de heer Dr. B. van den Tempel, behoudens een onderbreking wegens ziekte van 16 December 1946 tot en met 24 Maart 1947, ge durende welke tijd zijn taak werd overgenomen door de tijdelijke Wethouder, de heer C. P. Damme. per dezelfde datum ingevoerde steenkoolprijs verhoging. Bovendien is door het Rijk ter ver dere tegemoetkoming in de hogere steenkool- kosten een subsidie van f 3,30 per af geleverde en voor watergas verwerkte ton cokes toe gezegd. Teerprijzen. De definitieve afrekeningsprijs van de steen- koolteer op grond van het „Nationaal Koolteer- verwerkingscontract” bedroeg over 1946 f 40,ll12 per ton watervrije teer. Voor 1947 is nog slechts een voorlopige prijs van f 40,per ton bekend. De gemiddelde opbrengst van de water gasteer bedroeg f 85,67° per ton. GEMEENTELIJK GASBEDRIJF VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. Ambtenaren. Het korps ambtenaren bestond op 31 Decem ber 1947 uit: Algemene dienst Fabriek (technisch) Distributie 344 B Cokesprijzen. In 1947 werd evenmin als in vorige jaren cokes aan particulieren geleverd. De prijs, waartegen aan handelaars werd ge leverd, bedroeg sinds 3 Juni 1946 f 1,575 per hl 'oor alle soorten. Met ingang van 1 Juli werd deze prijs tot 1,82° per hl verhoogd. Deze verhoging, was bedoeld als gedeeltelijke compensatie voor de 11 Werklieden. Het aantal werklieden bedroeg op 31 Decem ber 1947 558 tegen 511 op 31 December 1946, verdeeld als volgt. Gasprijzen. In de gasprijzen is na 1 November 1946 voor wat betreft de kleinverbruikers geen verande ring meer gekomen. Voor de grootverbruikers werd van 1 Januari 1947 af een prijsverhoging van 3 cent per m3 toegepast, ofschoon de „Prjjzenbeschikking Gas 1947” een verhoging van 316 cent per m3 toeliet. HOOFDSTUK I. HOOFDSTUK II. 31 Dec. 1947. 31 Dec. 1946. 429 386 125 511 1) Van dit aantal waren er 6 in militaire dienst. 129 558') Fabriek. Vast Tijdelijk Los Reservisten Distributie-af deling. Vast Tijdelijk Los 253 37 139 241 22 119 4 110 7 8 1) Van dit aantal waren er 3 in militaire dienst. ,.v ..- -r--— 104 14 BIJLAGE 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 316