21 toestemming om per nacht te mogen verhuren en 2 jeugdherbergen. Er werden tot en met December 1947 in totaal 164 483 gasten aangemeld. Door vergelijking van de namen van deze aan gemelde gasten in het gesignaleerden-systeem, alsmede door controle in de hotels en logemen ten werden 174 gesignaleerden aangehouden en 18 minderjarigen ontdekt, wier terugbrenging was gevraagd. Aan 42 verzoeken om opsporing van de verblijfplaats kon worden voldaan. Uit het hotelkaartensysteem werden 341 in lichtingen verstrekt; van 16 personen kon op deze wijze de verblijfplaats worden vastgesteld. Vuurwapenwet. In 1947 werden terzake van overtreding der Vuurwapenwet 1919 door de Gemeentepolitie alhier 23 processen-verbaal opgemaakt. Verder werd gedurende het jaar 1947 door be middeling der politie per week ongeveer '/2 m3 springstoffen, munitie en vuurwapenen vernie tigd, welke waren gevonden, in beslag genomen of gedeponeerd. Arbeidswet. In 1947 zijn 1 935 controles uitgevoerd betref fende de Arbeidswet en 612 processen-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van die wet. Openbare zedelijkheid. Terzake van zedenmisdrijf werden in het ver slagjaar 539 processen-verbaal opgemaakt. Hier onder bevonden zich 11 processen-verbaal ter zake van beroving en 8 terzake van gelegenheid geven tot het plegen van ontucht. Eén perceel werd in verband hiermede gesloten. In 749 gevallen werd proces-verbaal opge maakt terzake van overtreding van art. 299 der Algemene Politieverordening. Ernstige klachten over prostituées kwamen niet binnen. Terzake van overtreding van het souteneursverbod wer den 11 processen-verbaal opgemaakt. Terzake van overtreding van artikel 18b Al gemene Politieverordening werden 91 processen- verbaal opgemaakt. Gedurende de zomermaanden werd op het strand streng toezicht gehouden. Excessen wer den niet geconstateerd. Geslachtsziekte nbestrijding: Op last van de Geneeskundig Inspecteur voor de Volks gezondheid werden 31 vrouwen en meisjes naar ‘en ziekenhuis overgebracht. De Geneeskundig Inspecteur voor de Volksgezondheid riep boven dien 97 maal de medewerking van de Zeden politie in b.v. voor opsporing van onbekende geslachtszieke vrouwen. Terzake van overtre ding van het Besluit van de Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken betref fende geslachtsziekte bestrijding werd één pro ces-verbaal opgemaakt. V reemdelingen. In 1947 werden bij de Vreemdelingendienst aangemeld 6 008 vreemdelingen; af gemeld 3 788; uitgeleid 118; over gebracht naar het kamp Mariënbos 9 183. De naar Mariënbos overgebrachte vreemde lingen zijn niet allen uitgeleid. Een gedeelte is na enige tijd in het kamp te hebben doorge bracht weder in vrijheid gesteld. Totaal aantal processen-verbaal. Het aantal door de Politie in 1947 opgemaakte processen-verbaal terzake van misdrijven en overtredingen bedroeg in totaal 41107. Een spe cificatie van dit aantal wordt in de verschil lende paragrafen hierboven aangetroffen. Het personeel van de Brandweer was op 31 December 1947 als volgt samengesteld. 1 commandant, 1 commandeur, 2 hoofdbrand meesters, 5 adjunct-hoofdbrandmeesters, 12 brandmeesters, 20 onderbrandmeesters, 37 hoofd- brandwachts, 147 brandwachts en 1 steno typiste. In totaal 226 personeelsledem Het aantal brandkranen in de openbare straat bedroeg op 1 Januari 1947 6 312. In de loop van het jaar zijn 138 brandkranen weggenomen en 87 bij geplaatst, zodat het totaal op 31 December 1947 6 261 brandkranen bedroeg. Het aantal toe- gangskokers, die in verbinding staan met open water, alsmede dat der gepulste putten bedroeg onderscheidenlijk 56 en 34. In de loop van het verslagjaar is een groot aantal alarmkiosken hersteld; op 31 December 1947 waren er 64 in gebruik. Het totale aantal alarmeringen bedroeg 990, w’aarvan 103 voor ge ruchten van brand en 41 uit baldadigheid. 1 391 maal rukte een brandweervoertuig uit. Het grootste aantal brandalarmeringen op één dag bedroeg 11. Tweemaal is uitgerukt voor een brand buiten de Gemeente, nl. in Benthuizen en in Leidsendam. In beide gevallen behoefde geen hulp te worden verleend. Het totale aantal branden bedroeg 846 (in 1946 640), te weten 149 schoorsteenbranden, 409 kleine binnenbranden, 20 zware binnenbranden, 9 uit slaande branden, 4 scheepsbranden en 255 bui- tenbranden. Tengevolge hiervan waren in December 1947 nog slechts geheel of gedeeltelijk voor het ver schaffen van nachtverblijf aan personen in ge bruik: 25 hotels en 48 logementen; 10 volksloge- menten (bedrijven, waarvoor een vergunning van de Burgemeester is vereist), 11 pensions met i) Onder Nijmegen. Brandweer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 31