28 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. n. 6 L De bedrijfsrekening zou een nog gunstiger beeld hebben vertoond, indien de omzetbelas ting per 1 Juli niet was verhoogd van 2 tot 3 pCt. Ook de steenkoolprijs is met ingang van 1 Juli met f 5,per ton verhoogd, maar deze verhoging werd grotendeels gecompenseerd door verhoging van de eokesprijs en een Rjjks- subsidie op de afgeleverde en voor de bereiding van watergas gebruikte cokes. Bij de beoordeling van het voordelig saldo moet rekening worden gehouden met het feit, dat het bedrag voor afschrijving op de activa zeer laag is, maar dat dit bedrag in de komende jaren door de uitgestelde en thans zeer dringend nodige vernieuwingen sterk zal stijgen, met het gevolg, dat het voordelig saldo zal afnemen. Het gasverlies bedroeg 3.988 pCt. De lengte der hoofdleidingen is in 1947 met 14 580 in verminderd en bedroeg dus aan het einde van het jaar 653 571 m. Wegens aanleg en uitbreiding is het kapitaal met rond f 456.000,toegenomen, terwijl het door aflossing met rond f 707.000,is vermin derd. v. Omtrent de rekening van het Gemeentelijk Gasbedrijf over het jaar 1947 kan het volgende worden opgemerkt. De bedrijfsrekening sluit met een voordelig saldo van f 967.174,21 (raming: voordelig saldo f 390.000,tegenover een nadelig saldo van f 46.986.40 over 1946. Het bedrijfsresultaat was derhalve f 1.014.000, gunstiger dan in 1946. De baten bedroegen f 2.969.000,meer, waartegenover de lasten f 1.955.000,meer hebben bedragen. De gasproductie steeg van 58 136 527 m3 in 1946 tot 71688 753 m3 in 1947. De gemiddelde op brengst van het gas met inbegrip van het gas verlies bedroeg 10,837 cent per m3. De gemiddel de opbrengst van het gas na aftrek van het gasverlies bedroeg 11,287 cent per m3. Het verschil tussen het geraamde en het wer kelijke voordelig saldo der bedrijfsrekening is te verklaren uit de grotere gasafzet. Deze was begroot op 66 000 000 m3 en heeft in werkelijk heid 71 746153 m3 bedragen. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. I. Bedrijfsrekening 1947. LASTEN. BATEN. f 7.771.640,93 f 5.443.400,— f 5.443.336,18 f 7.771.300,— 3.199.530,93 2.931.900,— n III. rt 640.154.64 n 595.000,— n IV. T) n n r n 633.267,50 n X. f 11.033.570,— f 10.926.128,11 f 11.893.302,32 f 11.481.000,— 967.174.21 Batig saldo f 447.430,— f 650.000,— 1.337,— Totaal der baten Totaal der lasten disconto enz. Bijz. inkomsten. VI. VIL VIII. IX. f 11.893.302,32 10.926.128,11 Arti kel. III. IV. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Arti kel. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. f 11.481.000,— 11.033.570,— De wnd. administrateur, B. BOER. 256,37 281.719,45 169.700,— 196.200,— 708.000,— 8.500,— 174.300,— II. 169.640,17 196.128,23 629.195,73 2.850.370,18 291.410,92 702.779,20 10.000,— n 2.850.400,— 295.500,— 709.033,— 10.000,— Rekening van het Gasbedrijf over 1947. Gezien: De directeur, E. H. BERKHUIJSEN. I. Opbrengst van gas Opbrengst van nevenproducten Opbrengsten nit de distributie I Rente van kasgeld, /Iu,f n on-/ Fabricatiekosten Kosten van ver werking en afle- i vering v. neven producten Distri butiekosten I Onderhoudskosten. Algemene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeringen aan de Gemeente Onvoorzien

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 321