J 29 2 1 Turbodynamo 2 Turbodynamo’s 1 Turbodynamo 2 Turbodynamo’s Het aantal op het net aangesloten installaties steeg van 142 780 op 31 December 1946 tot 145 302 op 31 December 1947. Ten aanzien van de samenwerking van de zes Zuidhollandse productiebedrijven in de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland vallen geen bijzonderheden te vermelden. Deze samenwerking verloopt geheel volgens de richtlijnen, die daarvoor werden vastgesteld. Op 2 Juli 1947 werd de rekening over het boek jaar 1945 vastgesteld en goedgekeurd. De vast stelling van de rekening over 1946 kwam in het verslagjaar nog niet tot stand. f 2.100.000,ter beschikking werd gesteld. O.a. werd op 29 December 1947 aan de N.V. Construc- tiewerkplaatsen en Machinefabriek Braat te Delft de opdracht gegeven tot levering van de staalconstructie voor het nieuwe sehakelgebouw. Voorts werden in de loop van het jaar de plan nen uitgewerkt voor de stichting van een nieuw bedrijfsgebouw, waarvoor eveneens bij besluit van de Gemeenteraad van 2 December 1946 de nodige gelden ter beschikking werden gesteld. Gedurende het verslagjaar kon met de bouw nog geen begin worden gemaakt. 2 0,8; 2 0,8; 2 0,8. 720 kW; 1200 van van electrische neonverlichting De 20 pCt. korting op de eleetriciteitsrantsoe- nen, waartoe op 10 December van het vorige jaar moest worden overgegaan, werd met ingang van 1 April 1947 opgeheven. Van 7 October af werd étalageverlichting toe gestaan van een half uur na zonsondergang tot het tijdstip, waarop de verkoop in het betrokken winkelbedrijf wordt beëindigd. Bovendien mocht in de periode van 1 t./m. 5 December en van 22 t./m. 24 December de étalageverlichting tot 22 uur worden ontstoken. Het verbod van verbruik energie voor lichtreclame en bleef ook dit jaar onverminderd van kracht. Aan de voor straatverlichting gestelde norm van 80 pCt. van het verbruik in de overeen komstige periode van het basisjaar 1939/1940 kon geen uitbreiding worden gegeven. Ten behoeve van de gelijkstroomlevering zijn aanwezig: 1 draaistroom-gelijkstroom-omzetter 3 éénanker draaistroom-gelijkstroom-omzetters a 2 000 kW. In ketelhuis I zijn thans opgesteld: 2 waterpijpketels Marinetype (Babcock Wil cox) met een stoomproductie van 50 000 tot 65 000 kg stoom per uur per ketel, voorzien van een „Lopulco”-vuurhaard voor het stoken met poederkool en van inrichtingen voor kunstmatige trek en aanvoer van warme lucht; 2 waterpijpketels Marinetype (Babeock Wil cox) met een stoomproductie van 75 000 tot 100 G00 kg stoom per uur per ketel, voorzien van een „Bailey”-vuurhaard voor het stoken met poederkool en van inrichtingen voor kunstmatige trek en aanvoer van warme lucht. In ketelhuis III zijn aanwezig: 4 waterpijpketels Marinetype (Babeock Wil cox) met een stoomproductie van 22 000 tot 27 000 kg per uur per ketel, voorzien van in richtingen voor automatisch stoken, kunst matige trek en aanvoer van v’arme lucht on der de roosters; 2 waterpijpketels Marinetype (Babeock Wil cox) met een stoomproductie van 22 000 tot 27 000 kg per uur per ketel, voorzien van een vuurhaard voor stoken met poederkool en van inrichtingen voor kunstmatige trek. In het kabelnet werden 13 transförmatorsta- tions en -zuilen bijgeplaatst, terwijl 7 transfor- matorstations en -zuilen weerden weggenomen, waaronder 2 tijdelijke stations. De isolatietoestand van het net was goed. De volgende plaatselijke stroomonderbrekin- gen kwamen voor in het 3-kV- en 10-kV-net. 26 Februari. Door een lekkage in een fabriek wrerd de hoogspanningsmeetinrichting bescha digd, waardoor aan deze fabriek gedurende ca. l'/2 uur geen energie kon woorden af geleverd. 23 Maart. Bij het opruimen van betonnen ver sperringen aan de Raamweg, daterend uit de bezettingstijd, raakte een 10-kV-kabel defect. 7 Augustus. Een defect trad op in een 3-kV-ver- bindingsmof aan de Waalsdorperw'eg. ’s Middags bleek een 3-kV-kabel defect te zijn nabij het onderstation Schenkkade. Dit was waarschijnlijk nog een beschadiging, ontstaan bij het bombardement van het Bezuidenhout. 16 September. De 3-kV-kabel langs de Boorlaan en de Leidsestraatweg raakte defect. De fout zat in de onmiddellijke nabijheid van een i bunker. In de machinezalen zijn aanwezig: 4 000 kW bij cos.O 0,8; 14 000 16 000 20 000 VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF. Installaties. Samenwerking in de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. 99 99 99 Rantsoenering. 1 X 4AH7 Kabelnet. Machines en ketels.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 327