29 10 I De financiële resultaten over het jaar 1947 geven reden tot tevredenheid. De netto winst bedroeg f 4.609.897,09, hetgeen rond f 1.290.000,— meer is dan in 1946. Toeh mag men bij de beschouwing van het betrekkelijk hoge winstcijfer niet uit het oog verliezen, dat dit winstsaldo mede is ontstaan door enkele oorzaken, die min of meer buiten de normale bedrijfsvoering liggen. Zo kon de rekening „Bijzondere inkomsten” gecrediteerd worden voor f 188.000,—, wegens uitkering van het Rijk op verloren gegane bezittingen. Ten tweede had de gelijkstelling van de boek waarden der productiemiddelen in de bedrijfs- boekhouding en de boekwaarden, zoals deze gelden voor de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid- Holland, tot gevolg, dat de afschrijvingen in 1947 f 50.000,terugliepen. Voorts mag niet onvermeld blijven het feit, dat de kapitaals- lasten in het algemeen vrij laag zijn, hetgeen, gezien de leeftijd der bedrijfsmiddelen, alleszins voor de hand ligt. Men vraagt zich intussen met enige bezorgd heid af, hoe de gevolgen zullen kunnen worden opgevangen, zodra de productie- en distributie middelen zullen moeten worden vernieuwd op een prijspeil, dat 300 pOt. of meer boven het vooroorlogse ligt, en of met name de leer der vervangingswaarde ook niet voor de overheids bedrijven van actuele betekenis moet worden geacht. Nemen wij de uitkomsten op de afzonderlijke artikelen onder de loupe, dan valt allereerst op, dat de baten uit stroomlevering ruim 13 mil- lioen gulden bedroegen. Dit is 2’/2 millioen meer dan in elk der jaren 1937. 1938 en 1939. De verhoogde kolenbijslag, gevolg van de sterk gestegen brandstofprijs, is hiervan hoofdzake lijk de oorzaak. Zoals bekend is, mogen echter de openbare nutsbedrijven de per 1 Juli 1947 van kracht geworden verhoging van de brandstof- fenprijs van f 5,per ton (voorlopig) «iet doorberekenen. De kosten van stroomopwekking, vermeerderd met de stroomaankoop, beliepen het ongekende hoge bedrag van f 4.417.000,De afrekening met de N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland had op het tijdstip, waarop de jaarstukken ge reed kwamen, nog niet haar beslag gekregen, j zodat de post „Stroomaankoop” een geschat be drag voorstelt. Uitgegaan is van de gedachte dat, evenals zulks in 1946 geschiedde, de afreke ning geheel conform de overeenkomst zal plaats- hebben, hetgeen betekende, dat f 421.000,op 1947 moest wrorden gereserveerd. De post „Onderhoud” onderging in sterke mate de invloed van het gestegen prijspeil. Vet 1 ruim f 740.000,als uitkomst werden de saldi VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEURIJF. TECHNISCH OVERZICHT. Omschrijving. r 15 090 14 350 148 774 Totaal 1946. 1947. Om schrtJ vin g. kWh kWh 143 735 968 176 023 829 270 312 318 305 18 427 33,4 19 703 247 6 671 229 78 305 871 125 387 132 4 Totaal fabrieksverbruik. Omzetverliezen H.T.M. Afgeleverd aan de N.V. Electrici- teitsbedrfjf Zuid-Holland Turbo-generaloren aantal vermogen in kW Kabelnet (in nieters) hoogspanningsvoedingskabels hoogapanningsverdeelkabels laagspanningsverdeelkabels. laagspanningsspanleiding in Loosduinen. Transformatoren zuilen huisstations transformatoren in bedrijf A. Installatie. Ketels aantal verwarmend oppervlak (in m2) Meters (geplaatst): voor lichttarief krachttarief dnbbeltarief munttarief j 84 977 100 136 198 100 10 810 968 531 488 250 583 277 287 685 401 10 10 636 512 499 1) Waarvan 28795 in huurinstallaties. 2) 1185 in gewone installaties. 135 285 2 311 1 329 9 849 227 I 339 740 226 346 752 11 127 371 1 341 650 1947? 7 479 712 883 897 1946? B. B e d r ij f Ingekocht van de N.V. Electrici- teitsbedrijf Zuid-Holland Afgeleverd tramstroom openbare verlichting en openbare dienst gemeente Voorburg lichttarief krachttarief vastrechttarief naehtatroomtarief eigen verbruik (kantoren en maga zijnen) netverliezen en omzetverliezen H.T.M 142 287 2 222 1 423 4 258 2') 150190 250 090 I 275 979 685 013 Aangesteld waren op 31 December: Ambtenaren Werklieden i 1 Januari 1 Januari 1947. 1918. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. In de electriciteitsfabriek werden opgewekt Fabrieksverbruik tijdens opwekking 10 636 6 6 88 000 88 000 8 122 142? 10 946 583 4 626 830 4 529 242 3 888 600 4 698 000 27 258 837 29 886 352 48 482 985 56 282 237 22 400 809 34 365 319 10 258 119 15 294 544

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 329