s IP f b: 7 IS •gei if |f C s 23 co o c _a> "S 2 5 -5 u 05 7 to g s ’g a 3 5 o s 5 a a a s A T 1 l list a c •§§1^ "B^ •S^g •§~:h Er -werden 214 nieuwe zaken aangebracht; 270 zaken waren nog in behandeling. Er liepen 44 procedures; 15 minnelijke schikkingen kwamen tot stand; 7 huwelijken werden bevorderd; 16 ongehuwde moeders werden aan werk geholpen; 503 ongehuwde moeders werden bezocht. Ten bate van de natuurlijke kinderen werd f 3.872,44 ontvangen en uitgekeerd; f 9.433,49 werd ontvangen en belegd. Onder toezicht van de afdeling Vrij Patronaat stonden 164 jongens en meisjes. De sociale werkster onder de prostituées bracht 31 bezoeken aan verdachte adressen. Reclasserend bewerkt werden 10 vrouwen en meisjes; 101 geslachtszieke vrouwen en meisjes werden bezocht. De sociale werkster hield regel matig spreekuren, die goed bezocht werden. Voorts werden 13 gezinsvoogdijen uitgeoefend, 115 voorlichtingsrapporten uitgebraeht, 13 openbare vergaderingen en spreekbeurten ge houden, alsmede 1 lezing voor sexuele voor lichting. Het aantal vergunningen ingevolge de Drank wet bedroeg op 31 December 1947 480, het maxi mum aantal vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 December 1930, vermeerderd met 3 ver gunningen, verleend ingevolge artikel 8, eerste lid, dier wet. Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12,50 van iedere f 50,— huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het ver- gunningsjaar, geëindigd op 30 April 1947 f 81.129,37, waarin aan hotelvergunningsrecht f 686,87 is begrepen. De opbrengst van het verlofsrecht over het verlofsjaar, geëindigd op dezelfde datum, was f 11.812,50. De op de volgende bladzijde voorkomende staat bevat de opgaven, bedoeld in de artt. 35 en 51 der Drankwet. Haags Centraal Drankiceercomité, secreta riaat Marcelisstraat 27, Scheveningen. Aan het 40ste jaarverslag van het Comité is het vol gende ontleend. Het aantal leden der aangesloten organisaties bedroeg op 1 Januari 1947 1 603 en op 1 Januari 1948 1 553. In het algemeen liepen de neutrale organisaties iets in ledental terug; de Christe lijke organisaties handhaafden zich beter, 'egenover de teruggang van het aantal leden met 50 staat een stijging van het aantal jeugd leden van 78 tot 96. In de begroting voor 1948 wordt rekening gehouden met een subsidie van Gemeentewege, •si bg £si ss-m-g 8 T- 8 'H neAoysA 3 ■y U9Aop»A 8 •Q U0AO{J0A U0{p3AJ0A to 04 C3 CO *V UÖAOpOA U9UBAJ0A iO 04 •g noAopoA uojpfOJ^oSar co Oi to 8 •g H0AOJJ9A §3 •y UOAOpOA *ol ‘PII <nsi ‘9 ‘iiv o3l OA03UI C3 •g oSjoaoSui 8 8 co •uoSuiuunSjoAdBj, 00 c© IO co 03 I I«)WI I jop©! •?qo9J83uiunn3j0A opjBBioq ZJ6l—9T61 JUttCsSuiuanSjOA i©q tn qoq uba Sfejpog <D “O a 'T' in c 0) in on <D -£ US <0 0) “O 0) o "O a> JD o» o. O -X c Q o ■’t "O JU ro in g Jp 5 o G4 oi 03 00 O ■g a G •U93atuun3j9AdBq ■na3uiuun3j9A o3ip9[[OA CO "FT" "o’ 1Q -f 03 Co 03 03 8 c> o m oo 04 I co 03 t-S ~o“’ o t£> CQ "oT Tt< I •uoSniuunSjOA ©SipenoA •Uö3inunn£i0A o.iopuozftq •U03aiuun3j0Ai0'}oq ’PH 01SI ‘H qjB SU0^qOBl^ paeepftA ‘ueSuiunnSjoA j •ranunxBtu loq .iooa 1 Qpu0i|9'i9om<U03(ijuimgjQA •UöSniuungiOA aiepuozficf U03aiuun3.i0A lojoq •innnnx-Rui -joq jooa epu0nei0eiu ‘uo9inuunxi0A ■pti 9?RI ‘A9 -pw I snejqoBaq 'P!I »Pg ‘8 PH «>st ‘s “)JB BU9qqoBiq ■txinruixBui puep|93 }9q UBA SU9J3 op P9lltllq •U93uraun3.i9Ai9qoq 'U93a!uun3J9Asqt949ioos ■U93u!tran3j9Aqftis ‘£3-91 U0UIUIOJOX 9P UBA IVB101 U •a03aiQun3j0A]0ioH •U9êaiuun3.i9A oiepuozfig •n0guiuunS.i0Asqi040i0os •u©3uiuunSj0A;ft[s 3® o C fc a! p S E-S3 Drankwet. Drankbestrijding. «t- g -2 5$ S a U bfi s" 8 O “s I’S g r CO» o 8 e - S w> -eS’5 g S 32 g U9A0JI9A uinoiixBin puopfoS £t6l l do <n ■as® g •y U9AO[.19A U9^5[0J}93U!

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 33