29 Gemeente de aan der vooroorlogse onderhoudsrekeningen met 2 a 300.000 gulden overtroffen. De vergelijking van baten en lasten van 1947 met 1946 geeft het volgende beeld. De baten, zonder de vergoeding van de overige kosten van de openbare verlichting en van de openbare dienst, zijn gestegen met f 2.120.000, De lasten, eveneens ongeacht de kosten van de openbare verlichting en van de openbare dienst, zijn ge stegen met f 830.000, Thans volgt een overzicht van de gemiddelde opbrengst per kWh. De kapitaaldienst geeft het volgende beeld. Opgenomen gelden tvegens aanleg en uitbrei ding f 365.100,—; aflossing op de schuld f 1.059.800,—. Per 31 December 1947 had ook de aflossing plaats van het bedrijfskapitaal ad f 267.269,50. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. f 1.511.000,— f2.120.000,— 277.000,— 333.000,— 17.000,— f 2.387.000,— 8,85 8,35 8,58 1946 16,15 16,45 1946 4,66 Transporteren I. Bedrijfsrekening 1947. (Gewone dienst.) LASTEN. Art Art. BATEN. 1. f 11.764.950,— f 13.032.998,99 II. 1.174.000,— 1.356.548,77 III. de 495.833,18 514.390,— IV. 514.390,— 495.833,18 JJ IV. 29.000,— 20.700,41 V. VI. 709.755,— XI. f 11.166.050,— f 10.794.501,42 f 13.737.840,— f 15.404.398,51 Voordelig verschil f 4.609.897,09 5 De administrateur, TH. A. VAN HILST. 1.000,— 75.000,— Begroot bedrag. 730.000,— Memorie Begroot bedrag. 29.000,— 742.400,— Werkelijk bedrag. Gezien: De directeur, M. S. H. TROOSTER. 17.000,— 238.500,— f 15.404.398,51 10.794.501,42 Werkelijk bedrag. 22.833,60 475.483,56 II. III. f 4.417.100,— „1 552.000,— f 4.417.048,16 1.454.416,55 11.000,— 36.000,— V. VI. VII. VIII. IX. X. 7.000,— -681.000,— -830.000,— 224.000,— -f 1-511.000,— f 1.511.000,—f2.120.000,— Lager was: Art. II. Opbrengst uit de distri butie 20.700,41 742.305,11 1.633.971,48 356.658,23 957.300,— 6.513,30 1.634020,— 362.840,— 1.174.300,— 10.000,— 267.000,— -f 2.120.000,— Transport Lager waren: Art. II. Distributie- kosten f VI. Algemene kosten VII. Renten „VIII. Afschrij vingen IX. Oninbare posten. X. Uitkeringen aan de Gemeente Totaal der baten lasten Hoger waren Art. I. Opbrengst nit stroom- leveringf 2.311.000, V. Rente van kasgeld enz. „VI. Bijzondere inkomsten 1.1 Kosten van stroom opwekking en aan koop van stroom Distributiekosten. Overige kosten der openb. electrische verlichting Overige kosten v. d. openb. dienst Onderhoudskosten Algemene onkosten. Renten Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeringen aan de Gemeente Onvoorzien Opbrengst uit stroom- levering Opbrengsten uit de distributie Baten wegens overige kosten der openbare electri sche verlichting Vergoeding door de Gemeente van de overige kosten v.d. openb. dienst Rente van kasgeld, disconto enz. Bijzondere inkomsten Hoger waren: Art. I. Kosten van stroomop wekkingen aanko op stroom f 1.287.000, V. Onderhouds kosten f 1.290.000,— voor gelijkstroom 4,56 ct. tegen 4,60 ct. in 1946 draaistroom 8,69 8,85 1946 gelijk- en draaistroom samen stroom volgens licht- tarief en grootver- bruikerscontract stroom volgens dub- beltarief en grootvar- bruikerseontract (kracht)4,66 4,53 1946

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 330