1 GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK, NOODHYPOTHEKENFONDS EN RIJKSHYPOTHEKENFONDS VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. ALGEMENE BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE DRIE INSTELLINGEN GEZAMENLIJK. een totaal bedrag van f 147.650,(v.j. f 36.300, De aflossingen bedroegen in totaal rond f 541.400,(v.j. f 222.700,waarin begrepen de gehele aflossing van 29 (v.j. 9) leningen, te zamen bedragende rond f 420.300,(v.j. f 102.850,Het totaal der 361 (v.j. 382) uit staande hypotheken bedroeg op 31 December rond f 7.189.600,— (v.j. f 7.583.400,—); dit is f 393.800,minder dan een jaar tevoren. Het bleek mogelijk één der bij de Bank in beheer zijnde woningen voortgezet. Ten gevolge naar in eigen beheer over te dragen. De op de betrokken hypothecaire lening ontstane achter stand was geheel ingehaald. Voor zover de beperkte materialenvoorraad dit toeliet, werd de uitvoering van de nog ach terwege gebleven onderhoudswerken aan de in beheer zijnde woningen voortgezet. (Ten gevolge van de hoge onderhoudskosten waren de exploi- tatie-uitkomsten in het algemeen niet bijzonder gunstig. Huurschade door leegstaan of wanbe taling werd vrijwel niet geleden, terwijl be houdens enkele uitzonderingen de huurders op tijd aan hun betalingsverplichtingen volde den. Het onderhoud van de bij de Hypotheek bank in exploitatie zijnde panden werd even als in vorige jaren verzorgd door de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Op de staat van onderhoud der verdere onder panden van de drie hypotheekinstellingen werd het gebruikelijke toezicht uitgeoefend. Ernstige tekortkomingen werden, rekening houdende met de materialenpositie, hierbij niet geconstateerd. De leningen, betreffende de onteigende onder panden, waarvoor inschrijving is verkregen in het Grootboek voor de Wederopbouw, onder gingen vrijwel geen wijzigingen. Voor enkele posten o.a. in het Bezuidenhoutkwartier is het bedrag der schadevergoedingen nog niet bekend. De gemiddelde hypotheekrente was op 31 De cember bij de Hypotheekbank 3,88 pCt., bij het Noodhypothekenfonds 3,43 pCt. en bij het Rijks- hypothekenfonds 3.97 pCt. (v.j. onderscheidenlijk 3,92 pCt., 3,43 pCt. en 3,99 pCt.). Het totaal be drag der hypotheekrente beliep rond f 289.300, (v.j. f 302.300.Bij de drie hypotheekinstellin gen gezamenlijk werd van 37 leningen tot een totaal bedrag van f 375.760.— de rentevoet ver laagd (v.j. 25 leningen tot een totaal bedrag van f 233.100,—). Op het disagio en de leningskosten werd, even- BULAGE 30 In 1947 werd belangrijk meer aan aflossingen ontvangen dan in de jaren 1945 en 1946. Vele geldnemers losten hun leningen af, vooral bij afloop van de leningstermijn. Waarschijnlijk konden zij elders op voordeliger voorwaarden geld opnemen. Behalve bij de sedert jaren noodlijdende pos ten, werden de rente en aflossingen in het alge meen behoorlijk voldaan. Slechts in enkele ge vallen moest opschorting van de periodieke aflossing worden toegestaan. Tot executie of liquidatie van onderpanden werd in dit verslagjaar niet overgegaan. Ter bevordering van de voorziening in de be hoefte aan woonruimte verscheen in de Neder landse Staatscourant van 27 Januari 1947, no. 18, de „Financieringsregeling Woningbouw 1947” („F.W. 1947”). Krachtens deze regeling kunnen voor de aanbouw van woningen van Rijkswege bijdragen en, zo nodig, voorschotten onder twee de hypothecair verband worden verstrekt. De behandeling van deze regeling is opgedragen aan de gemeentebesturen. De voorschotten wor den door het Rijk aan de Gemeente verleend, om deze in staat te stellen aan belanghebbenden leningen te verstrekken onder verband van tweede hypotheek. Ten einde een duidelijker en vollediger overzicht van het beheer te verkrij gen dan de begrotingsboekhouding kan ver schaffen, zal het bjj de Gemeentelijke Hypo theekbank in beheer zijnde Noodhypotheken fonds worden ingeschakeld voor het verstrekken van de tweede hypotheken. De behandeling der aanvragen geschiedt in samenwerking met de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw en de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting. Het is nog niet vast te stellen of van de rege ling veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. In 1947 werden in verband met deze financierings- regeling nog geen leningen gesloten. De werking van de drie hypotheekinstellingen bleef in hoofdzaak beperkt tot overneming en voortzetting van bestaande leningen. Behalve deze posten werden 4 nieuwe leningen en 4 ver hogingen van bestaande leningen toegestaan. Ge totale omzet bedroeg rond f 1.687.900,ver deeld over 88 posten (v.j. f 1.016.200,— over 63 Posten). Gesloten werden 8 (v.j. 6) leningen tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 337