30 GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. Aanvragen en leningen. Personeel. Rente. Schatters. 2 Het totaal der 264 (v.j. 280) uitstaande hypo theken bedroeg op 31 December 1947 rond f 3.303.300,— (v.j. f 3.517.500,—). In verband met zijn benoeming tot Gemeente secretaris werd de heer W. F. Wijthoff met in gang van 1 September 1947 eervol ontheven van de leiding van het Bedrijf. Bij Raadsbesluit van 6 October 1947 (Bjjlage 420) werd, gerekend te zijn ingegaan op 1 Septem ber 1947, tot directeur benoemd de heer W. D. Boll, sedert 1 Januari 1920 administrateur der Bank. In de daardoor ontstane vacature van administrateur werd voorzien door de benoe ming als zodanig van de heer A. Arink, voor heen boekhouder bij de Bank. Op het einde van het jaar bestond het personeel in vaste dienst uit: 1 directeur, 1 administrateur A en 1 inspec teur A. De rentevoet voor de 7 in 1947 gesloten lenin gen bedroeg voor 6 leningen 4 pCt. en voor 1 lening 4% pCt. Bij de 55 in 1947 voortgezette leningen werd de rentevoet voor 1 lening be paald op 3^2 pCt. (bestaande rentevoet), voor 3 leningen op 3% pCt. (bestaande rentevoet), voor 49 leningen op 4 pCt., voor 1 lening op 4% pCt. en voor 1 lening op 4*/2 pCt. Voor normale posten, d.w.z. tot ongeveer 70 pCt. van de geschatte waarde van het onder pand, bedroeg de rente in het algemeen 4 pCt., met dien verstande, dat de bestaande rentevoet niet werd verhoogd. Voor de van 4 pCt. afwij kende percentages bestonden bijzondere rede nen. Van 29 leningen tot een gezamenlijk bedrag van f 217.760,— werd de rentevoet verlaagd. Als deskundigen voor de schatting van de waarde en het onderzoek naar de staat der on derpanden bleven aan de Bank verbonden de heren W. Biever en C. Bevelander. Hierna volgen de gebruikelijke gegevens be treffende de drie instellingen afzonderlijk. als in 1946, het gebruikelijke minimum van on geveer pCt. van het oorspronkelijke bedrag afgeschreven. De exploitatiewinst der Hypotheekbank be droeg na afschrijving op disagio en lenings- kosten van f 9.600.rond f 3.500,(v.j. f 300,—). De hogere exploitatie-uitkomsten zijn in hoofdzaak het gevolg van hogere opbrengst van de rente in rekening-courant. Genoemd overschot is op de rekening „Afschrijving du bieuze debiteuren” gereserveerd voor eventueel niet inbare rente of mogelijke andere verliezen. De exploitatie van het Noodhypothekenfonds leverde een verlies op van rond f 4.900,(v.j. f 4.700,Aangezien het Fonds geen reserve heeft, moet de Gemeente het verlies ingevolge de beheersverordening bijpassen. De exploitatie van het Rjjkshypothekenfonds leverde na afschrijving op disagio en lenings- kosten tot een bedrag van f 14.900,-een ver lies op van rond f 27.100,(v.j. f 24.600,Voor dekking van dit verlies moet de reserve van het Fonds worden aangesproken. De reserve van de Hypotheekbank vermeer derde door bijschrijving van de rente van het reservefonds tot rond f 1.308.900,De reserve van het Rijkshypothekenfonds bedraagt, na af boeking van het saldo verlies en na bijschrijving van de rente van het reservefonds, rond f 159.300,—. In de loop van het jaar werden 64 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 970.450,in behandeling genomen, nl.: a. 55 aanvragen (totaal f 802.900,om voort zetting van bestaande leningen (wegens afloop van de leningstermijn), welke alle tot het aan gevraagde bedrag werden toegestaan; b. 3 overnemingsaanvragen (totaal f 14.150, welke alle tot het aangevraagde bedrag werden toegestaan en aangenomen; c. 3 aanvragen (totaal f 144.900,tot verho ging van bestaande leningen, welke alle tot het aangevraagde bedrag werden toegestaan en aangenomen; d. 3 aanvragen (totaal f 8.500,—) om een nieuwe lening; hiervan werd er één ingetrokken, terwijl de twee overige werden toegestaan en aangenomen tot een totaal bedrag van f 6.300,—. Voor sluiting kwamen in aanmerking de 8 in dit jaar aangenomen posten. Van 1 aangenomen post, groot f 22.000,kon de sluiting in dit jaar niet meer plaats hebben. Er kwamen dus 7 lenin gen tot stand tot een totaal bedrag van f 143.350,—. Naar de grootte laten de gesloten leningen zich verdelen als volgt. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. beneden f 5.000,4 leningen, te zamen f 14.950, van f 5.000,—tot f 10.000,— 1 lening, groot f 5.500,— van f30.000,— f40.000,— 1 w ...f30.000,- van f90.000,— f 100.000, 1 ...f92.900,- Totaal 7 leningen, te zamen f 143.350,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 338