n d 30 30 6 7 n. i BII. IV. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK ENZ. GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. f BEDRAG LASTEN. Art. BATE N. Art. der werkelijke inkomst. f f f f f 116.308,20 n 38,42 f 71,59 768,96 100,— 100,— 71,59 n n VI. f f 17.370,78 panden XI. 832,88 n 2.400,— f 168.525,— Totaal der baten f f Batig saldo Nadelig saldo n 168.525,— f f 170.925,— f 168.525,— f 162.238,49 BEDRAG BEDRAG >rt. UITGAVEN. INKOMSTEN. Art. f f f f f f 9.600,- n V. n Totaal der uitgaven 374.110,-: f 199.600,— f f 374.110,— f 374.110,— 199.600,— f Gezien i n ,7 n n n IX. X. n rt n n 168.525,— 2.400,— 14.650,— 1.350,— n n n n n n f n w n M n n n n r n I. II. III. IV. der oorspronkelijke begroting. Memorie. Memorie. der oorspronkelijke begroting. der gewijzigde begroting. Memorie. Memorie. 9.600,— Memorie. 14.650,— 1.350,— 1.395,53 12.583,60 n n n n der werkelijk» inkomst. 132.845,49 8.243,72 1.800,02 13.979,13 1.163,45 I. II. III. Rente van het kapitaal Rente in rekening-courant Rente van door geldnemers bij de Hypotheek bank gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde Kosten van schatting en onderzoek enz.: a. schattingen enz b. tussentijdse herschattingen c. inspectie Memorie. Memorie. H n van het werkelijk uitgegeven». 143.350,— 7.000,— 223.760,— 150,— 575,— 143.450,— 8.000,— Memorie. 100.000,— Memorie. 90.000,— 148,23 2.545,44 VII. Til. IX. X. IV. V. 127.640,— Memorie. 4.000,— 7.777,42 34,02 9.600,— Memorie 7.000,- 357.510,— 100.000,— Memorie. 99.600,— Memorie. 40,— Memorie. 32.415,10 9.600,— 33.585,— 9.600,— Memorie. Memorie. Memorie. 121.380,— Memorie. De administrateur, A. AR1NK. 143.350,— 7.000,— 223.760,— Memorie. Opgenomen kapitaal Door geldnemers gedeponeerd Aflossing op hypotheken Afschrijving op disagio en leningskosten (vgl. art. VII der lasten van de rekening van baten en lasten) Overboeking van de vorige dienst Totaal der inkomsten 83,- 661,05 100,— 250,— i 150,— I 575,- I. II. III. IV. V. VI. Vil. VIII. 33.585,— 9.600,— Memorie. 320,— 3.500,— 168.525,— 311,58 3.493,60 162.238,49 Afschrijving op disagio en leningskosten Verlies bjj executie Diverse lasten Afschrijving op dubieuze debiteuren Totaal der lasten Algemene onkosten: a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van localiteit enz c. pensioenlasten d. kosten van ongevallenverzekering e. kosten van invaliditeitsverzekering f. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse onkosten g. uitkering aan de Gemeente wegens bij drage in de kosten van beheer h. belastingen enz 100 000,— 7.000,— 257.510,— 100,— j 250,— De directeur, W. D. BOLL. der oorspronkeiy ke begrotipg. van het werkelijk uitgegevene. der gewijzigde begroting. Gesloten hypotheken Teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden Aflossing van kapitaal Overboeking naar nieuwe dienst BEDRAG der gewijzigde begroting. der gewyzigde begroting. Rekening van baten en lasten over 1947. 143.450,— 8.000,— Memorie. Verhaal van pensioensbijdragen enz Vergoeding door schuldenaren voor bemoei ingen der Hypotheekbank in zake de exploi tatie hunner Diverse baten Hypotheekrente Rente in rekening-courant Rente uit anderen hoofde Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Vergoeding voor het door de Hypotheekbank gevoerde beheer enz.: a. van het Noodhypothekenfonds b. van het Rjjkshypothekenfonds Rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over 1947. f 374.110,— f 170 925,— der oorspronkelijke begroting. n f 170.925,— f 162.238.49 f 162.238,49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 342