31 c. I. Vernieuwingsvoorschotten. 266.642,— 1537 aanvragen voor f 274.007, 425 aanvragen voor f 77.945, C. Leningen op schuldbekentenis. 6. AFLOSSINGEN. C. In 1947 8 903 f 309.286,75 meer 7. VERKOCHTE ONDERPANDEN. 3 In 1947 In 1946 2) In gekomen zijn 1493 De in deze paragraaf genoemde nader gespecifieerd in staat no. 1. 274 270 264 19.628,55 20.385,76 22.041,97 23.407,51 Het totaal-generaal der afgeloste gelden be droeg f 1.639.417,75 tegen f 1.211.239,58 in 1946, derhalve een hoger bedrag van f 428.178,17. De in deze paragraaf genoemde cijfers zijn nader gespecificeerd in staat no. 1. 279 215 204 Wegens niet-aflossing of -vernieuwing moes ten 300 beleningen tot een bedrag van f 6.530,75 executoriaal worden afgewikkeld. De publieke veilingen ten getale van 2 hadden plaats in het aan het hoofdkantoor gren zende verkooplokaal, ingang Korte Lombard- straat 5. A. Leningen op onderpand. 20 423 11 520 Uitbetaald werden 1112 leningen voor f 196.062, welke cijfers in de hierboven genoemde bedra gen van 1947 begrepen zijn. Voor een overzicht van de sinds 1938 volgens art. 22 bis van het Bankreglement behandelde aanvragen voor leningen zonder borg wordt verwezen naar staat no. 4. Het totaal-generaal der uitgeleende gelden be droeg f 1.870.793,26 tegen f 1.433.749,93 in 1946; derhalve een hoger bedrag van f 437.043,33. cijfers zijn 61.921,89 59.666,63 50.719,95 50.353,07 Afgewezen en ingetrokken werden 365 aanvragen voor f 67.530,—. Op 31 December waren nog in behandeling 60 aanvragen voor f 10.415,— In totaal is afgelost van leningen op schuld bekentenis een bedrag van f 586.915,17 tegen f 501,688,74 in 1946, derhalve een verschil van f 85.226,43. Het aantal betalingen bedroeg in 1947 71 224 tegen 86 851 in 1946. f 737.846,50 428.559,75 Totalen A, B en Totalen A, B en Het aantal weekbeleningen (beleningen met een duur van ten hoogste 7 dagen) bedroeg 3 724 of 18 pCt. van het totaal aantal geloste onder panden. De beleningssom van deze weekbeleningen bedroeg in totaal f 75.857,of ruim 10 pCt. van <ie totaal afgeloste beleensommen. orengenoemde percentages komen vrijwel overeen met die van 1946. Totaal 994 voorsch. ten bedrage van f 222.661,54 In 1946 waren deze cijfers 833 voorschotten ten bedrage van f 194.968,77; derhalve werden 161 voorschotten meer af gelost tot een hoger bedrag van f 27.692,77. B. Aflossing voorschotten op pensioen. Afgelost werden in het le kw. 296 voorsch. ten bedrage van f 2e 3e 4e II. Verdelingsvoorschotten. Afgelost werden in het le kw. 270 voorsch. ten bedrage van f 2e 3e 4e Totaal 1078 voorsch. ten bedrage van f 85.463,79 In 1946 waren deze cijfers 1006 voorschotten ten bedrage van f 76.225,32; derhalve werden 72 voorschotten meer afgelost tot een hoger bedrag van f 9.238,47. In behandeling uit het vorige jaar waren 44 aanvragen voor f 7.365, VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Aantal leningen op onderpand. Bedrag. Inbegrepen 2 beleningen tot een bedrag van f 1.500,met effecten als onderpand. •I 1 begrepen 2 beleningen tot een bedrag van f 1.050,met fecten als onderpand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 349