HOOFDSTUK VI. 24 OPENBARE GEZONDHEID. Voor mededelingen betreffende de gezond heidstoestand in de Gemeente wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst. hoewel daarover in het verslagjaar geen offi cieel bericht is ontvangen. Bij gebrek aan geld middelen werd het Comité tot werkeloosheid gedwongen, waar acties op grote schaal nood zakelijk zouden zijn. Het Adviesbureau voor Alcoholisme is in 1947 zijn arbeid weer begonnen. Hiertoe werden zit tingen gehouden in het wjjklokaal van „De Vol harding”, Galileïstraat 147. Er wordt naar ge streefd het Adviesbureau een plaats te doen innemen in de rij van erkende instellingen op het gebied van reclassering. Tijdens de Blauwe Week verrezen op vijf plaatsen in de stad tenten voor de verkoop van drankbestrijdersleetuur, die goede propaganda middelen bleken te zijn. Het „Martinusfonds” voor financiële steun aan slachtoffers van het alcoholisme bedroeg op 31 December 1947 f 765,74. De Volksbond tegen Drankmisbruik, Daguerre- straat 89, had in het verslagjaar drie cantines in exploitatie op het terrein van het Openbaar Slachthuis, nl. één voor het Gemeentepersoneel, één voor de grossiers en één voor de gezellen. De derde cantine was op 22 Juli in gebruik ge nomen op verzoek van het Gemeentebestuur. Consultatiebureau voor Alcoholisme te ’s-Gra- venhage, Van-Speykstraat 31. Het aantal nieuwe gevallen bedroeg in het verslagjaar 178, waaronder 6 vrouwen. Afgelegd werden 500 bezoeken. Wat de leeftijden betreft, konden de consult verkrijgenden als volgt worden ingedeeld. Beneden 20 jaar 5, van 20 tot en met 29 jaar 30, van 30 tot en met 39 jaar 46, van 40 tot en met 49 jaar 47, van 50 tot en met 59 jaar 31, van 60 tot en met 69 jaar 15; 70 jaar en ouder 4. Aan de overheid werden ten aanzien van 33 personen inlichtingen verstrekt of reclasserings- rapporten uitgebracht. Het Bureau kreeg het toezicht over 10 voorwaardelijk veroordeelden en 1 voorwaardelijk in vrijheid gestelde. De rekening sloot met een nadelig saldo groot f 439,08. In 1947 stonden geen houders van een bon denkar en geen trekhonden ingeschreven bij de Politie. Afd. ’s-Gravenhage der Nederlandse Vereni ging tot bescherming van Dieren, Valkenbos kade 199. Wegens misha ideling van of onvol doende zorg besteed aan dieren werd in 27 gevallen proces-verbaal opgemaakt (in 1946 5 maal). Vele klachten, gegrond zowel als onge grond, werden door de Inspecteur onderzocht. Zijn aandacht was in het bijzonder gericht op de veeladingen en -lossingen, de hondenwinkels, de markten en het oogkleppenverbod. Het ge bruik van oogkleppen zonder vergunning is aanmerkelijk teruggelopen. De door de Inspec teur geconstateerde gebreken aan het veela- dings- en lossingsterrein aan het station Hol landse Spoor werden door de Nederlandse Spoor wegen opgeheven. Geslaagde propaganda werd gemaakt door het geven van druk bezochte filmavonden. Op Werelddierendag werden 1000 brochures aan belangstellenden uitgereikt. Het aantal leden der afdeling bedroeg op 31 December 1947 2 391. De Vogelbeschermingswacht, in de loop van 1946 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Vogelbescherming, ’s-Gravenhage en om streken, secretariaat Valkenboskade 463, begon in het verslagjaar haar activiteit. Toen het Verversingskanaal tijdens strenge vorst een wijkplaats werd voor vele vogels, werd hier geregeld toezicht uitgeoefend. Op 2 April werd in een bijeenkomst in het Museum voor het Onderwijs de bewaking voor het broedsfeizoen geregeld. Op vele plaatsen heeft deze regeling goed gewerkt. Ook namen enkele vogelwachters deel aan de bewaking van de meeuwenkolonie. In dit eerste werkjaar heeft de Vogelbescher mingswacht haar nut reeds bewezen. De bal dadigheid der jeugd nam zienderogen af; zelfs konden enkele jongelui voor het vogelbescher- mingswerk worden gewonnen. In 5 gevallen werden vergrijpen aan de Politie gerapporteerd. Het ledental van de wacht steeg in het ver slagjaar tot 41. Vereniging Nederlands Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren, Nieuwe Haven 73. In het asyl der Vereniging zijn in 1947 in totaal 3 311 dieren binnengebracht, nl. door de Politie 929 honden en 946 katten en door particulieren 487 honden en 949 katten. Hiervan konden 296 hon den en 30 katten aan de eigenaren worden teruggegeven. Bij particulieren, niet-eigenaren, konden 369 honden en 149 katten worden onder gebracht. Pijnloos gedood werden tegen ver goeding 4151 honden en kosteloos 1151; katten tegen vergoeding 1717 en kosteloos 1716. In totaal werden pijnloos gedood 8 735 dieren. Het aantal consulten van de Dierenarts der Vereniging bedroeg 4 118. f I Gezondheidstoestand. Trekhondenwet. Dierenbescherming.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 34