31 10. FINANCIËLE UITKOMSTEN. Ontvangen beleningsrecht en interest. Het overschot bedroeg dus f 6.419,4” 8. SALDO LENINGEN. A. Leningen op onderpand. 1946. 1947. a. Per 31 December 1947 meer 2 809' 146,91 f 304,77 f 117.385, b. B. Voorschotten op pensioen. c. a. 1.955,71 2.056,68 b. 646,79 587,50 C. Leningen op schuldbekentenis. 20.977,35 Totaal f 57.971.59 f 40.514,48 Administratieloon. Per 31 December 1947 meer 604 f 114.186,83 C. 9. DOOR DE BANK INGEKOCHTE GOEDEREN. Bewaarloon. 4 1 Januari 1947 31 December 1947 Ingevolge art. 17 van het Bankreglement wor den de onderpanden, waarvan in de openbare Aan bewaarloon werd ontvangen f 1.338,30 tegen f 1.875,40 in 1946. Het totaal-generaal van de saldi per 31 Decem ber 1947 uitgeleende gelden bedroeg f 772.369,93 tegen f 541.099,34 per 31 December 1946, derhalve per 31 December 1947 een bedrag van f 231.270,59 meer. 5 587 8 396 419.869,28 Het saldo leningen op onderpand bedroeg op 1 Januari 1947 5 587 f 235.036,— 31 December 1947 8396 352.421,— veiling van het publiek niet een zodanig bedrag kan worden bedongen, dat daaruit al het ter zake van de belening verschuldigde kan worden voldaan, voor rekening van de Bank ingekocht. Van de aldus in eigendom verkregen onder panden was op 31 December 1947 nog in voor raad een bedrag van f 659,44. Totalen A, B en Het saldo leningen op schuldbekentenis be droeg op 33.910,31 75,69 Totaal 2 voor f 79,65, terwijl van de verdelingsvoorschotten nog een bedrag was te betalen van f 749,33. Het ontvangen administratieloon bedroeg f 21.308,25 tegen f 18.001,12 in 1946; gerestitueerd werd wegens vervroegde terugbetaling van geld leningen f 430,39. Het netto ontvangen bedrag is te splitsen als volgt. Van af geloste leningen op onderpand f 6.401,85 Van leningen op schuldbekentenis 14.476,01 Op 31 December 1947 bedroeg het saldo aan Vernieuwingsvoorschotten voor f Verdelingsvoorschotten 2 79,65 Aan beleningsrecht en interest werd in totaal ontvangen f 59.111,07 tegen f 41.450,47 in 1946. Terugbetaald werd in 1947 f 1.139,48 en in 1946 f 935,99. De netto-ontvangsten bedroegen dus in 1947 f 57.971,59 tegen f 40.514,48 in 1946. De netto-ontvangsten zijn te splitsen als volgt. op 17.007,32 20.767,59 49,45 Van af geloste leningen op onderpand: gebruikte klederen en beddegoed bene den f 10,f gouden en zilveren voorwerpen, linnen, wollen en diverse goederen effecten Van voorschotten op pensioen. vernieuwingsvoor schotten verdelingsvoor schotten Van geldlening schuldbekentenis Totaal f 20.877,86 De opbrengst van de in vorengenoemde vei lingen verkochte onderpanden, beleend in het jaar 1946, bedroeg met inbegrip van het vendu- geldf 16.289,01 Van deze opbrengst was verschuldigd aan de Bank wegens: Hoofdsomf 6.530,75 Beleningsrecht 820,61 Administratieloon 117,56 Recht van waarborg 190,83 Bewaarloon40,12 Reparatiekosten 1,54 Vendugeld 10 pCt. 1.478,92 Vendugeld 5 pCt. 689,21 - 9.869,54 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE LEEN- EN VOORSCHOTBANK. SS SS SS Bedrag f 305.682,45 Aantal 2904 3 508

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 350