32 2 IV. VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN DER AFDELING WERKLOZENZORG. A. Overbruggings- en sociale bijstandsregeling. De „Regeling Overbruggingsuitkering” welke door het Militair Gezag was uitgevaardigd en, toen de Verordeningen van het Militair Gezag met ingang van 4 Maart 1946 hun rechtskracht verloren, door de Minister van Sociale Zaken werd overgenomen, is van kracht gebleven tot 1 September 1947. Door de onderafdeling Boekhouding wordt de boekhouding van de werklozenzorg bijgehouden, benevens die van de huishoudelijke dienst. Te vens worden door haar de declaraties voor het Rijk gereed gemaakt. In verband met de wense lijkheid en noodzakelijkheid tot controle op de vele berekeningen, welke op de verscheidene afdelingen moeten worden verricht, is op 1 Mei 1947 de Interne Controle ingesteld. Met de werk zaamheden hieraan verbonden zijn twee ambte naren belast. De onderafdeling Werkverschaffing is belast met het plaatsen op de onderscheidene werkob- jecten van door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen ondersteunde armlastigen. Tot haar taak behoort tevens het behandelen van eventuele klachten over de tewerkstelling en de aangifte van ziekte en ongevallen. Bovendien heeft zij de uitvoering van de Rijksregeling voor werkloze hoofdarbeiders. De onderafdeling Personeelszaken, correspon dentie en registratuur is belast met de perso neelsadministratie, de correspondentie, de regis tratie van ingekomen en verzonden brieven, de expeditie, het archief en het verzamelen en verwerken van statistische en documentaire gegevens. Tevens verzorgt deze afdeling de ad ministratie ten behoeve van het secretariaat van de Commissie Zedelijk Gedrag. b. Afdeling Personeelsvoorziening. De organisatie van deze afdeling bleef in 1947 ongewijzigd. De onderafdeling Per soneelsr eserve voert de administratie der reservisten en is tevens belast met de uitvoering van de wachtgeldregeling der Gemeente. Door de onderafdeling Personeelsvoorziening worden aan de hand van gegeven voorschriften aangewezen personen in Gemeentedienst ge plaatst, herplaatst of overgeplaatst. De loonbe- taling aan de reservisten en de uitbetaling van de wachtgelden geschiedt uit practische over wegingen eveneens door deze afdeling. III. DE KOSTEN VAN HET BUREAU. De kosten van het Bureau zijn in bijlage I van het verslag opgenomen. Tot laatstgenoemde datum zijn vrijwel geen wijzigingen van belang in de regeling aange bracht. Alleen werden bij circulaire van 14 Maart 1947, no. C 5164 afd. S. B. de absolute maxima voor uitkering verhoogd voor kostwin ners van f 30,— tot f 32,en voor de anderen van f 26,tot f 27,—, terwijl tevens de uitkering van in wonenden enigszins werd verhoogd. Deze maxima zijn, in dagbedragen, ook in de nieuwe overbruggingsregeling overgenomen. Bij circulaire van 24 Juli 1947, no. C. 12547 afd. S.B., deelde de Minister van Sociale Zaken het volgende mede: „Het is mij gebleken, dat bij de sociale hulpverlening aan werkloze arbeiders naast de regeling overbruggingsuitkering een aan de omstandigheden aangepaste hulpver- leningsregeling, die meer dan eerstgenoemde regeling op de behoefte is afgestemd, bezwaar lijk kan worden gemist. De overbruggingsregeling, welke nu ruim 2 jaar van kracht is, is, zoals reeds uit de naam blijkt, van de aanvang af bedoeld geweest als een overgangsmaatregel. Zij dient vervangen te worden door een wachtgeldregeling en een werkloosheidsverzekering. Ook deze zullen ech ter uiteraard hun uitkeringen binden aan een bepaalde termijn. Daarna zal het verlenen van financiële bijstand afhankelijk zijn te stellen van een onderzoek naar de noodzakelijkheid. In deze gedachtengang dient ook een grens te worden gesteld aan de werking van de over bruggingsregeling. In het bijzonder nu de be hoefte aan arbeidskrachten zo is gestegen dat valide arbeiders, die bereid zijn al het mogelijke te doen om arbeid te vinden en te behouden, daarin in het algemeen kunnen slagen, is er reden voor het stellen van een dergelijke grens. Op het ogenblik echter bestaat, wanneer voort zetting van de overbruggingsuitkering niet ver- antwoord wordt geacht, slechts de keuze tussen algehele beëindiging van financiële bijstand of overbrenging naar de armenzorg, wat o.a. mede brengt, dat de kosten geheel voor rekening van de Gemeente komen. (Tenzij in een enkel geval nog op de oude steunregeling wordt terugge grepen, wat bezwaarlijk een aannemelijke op lossing kan worden geacht.) Het komt mij voor, dat er goede gronden zijn voor het openen van een andere mogelijkheid door het tot stand brengen van een bijstands regeling, die een nader onderzoek naar de nood zakelijkheid van financiële bijstand insluit”. Op grond van deze overwegingen heeft de Minister besloten tot herziening van de over bruggingsregeling en tot het invoeren van een sociale bijstandsregeling voor werklozen. De gewijzigde overbruggingsregeling loopt in hoofdzaken parallel met de oude „Regeling Overbruggingsuitkering”. Verschillende in af zonderlijke circulaires vastgelegde regelingen VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 357