waarvan 51 6 926 10 984 2ö De 's-Gravenhaagse Vereniging voor Koepok inenting en Immunisatie, Secretariaat: Bazar- straat 18, verrichtte in 1947 bovendien de vol gende inentingen. Tegen diphtherie (volledig) 95, tegen diph- therie (onvolledig) 14, tegen diphtherie (herha ling) 8, tegen typhus en cholera 4. Aantal her- halingsinentingen tegen pokken 76. Voor de officiële doodschouw in de gevallen van overlijden, waarin geen schriftelijke ver klaring van een geneesheer kon worden over gelegd, wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. In de Gemeente waren op 31 December 1947 gevestigd: 644 geneesheren, 159 tandartsen, 9 tandheelkundigen, 61 vroedvrouwen (verloskun digen) en 46 apothekers. 4 816 1725 158 26 14 13 17 157 6 730 3 658 193 33 17 17 26 310 6—12 jaar boven 12 jaar Totaal 4 058 Voor gegevens betreffende de door de Stich ting „Centraal Badbeheer” geëxploiteerde bad en zweminrichtingen wordt verwezen naar het verslag van die Stichting. In de overige bad- en zweminrichtingen wer den de navolgende aantallen baden genomen. 's-Gravenhaagse Zwem- en Badinrichting „Mauritskade"534 035 Bad- en Zweminrichting „DeRegentes”438255; Badhuis van het Haags Tehuis voor Onge huwden: 92 919; Badinrichting Troelstrakade: 49 561; Maatschappij „Zeebad Scheveningen”265 795. Voor mededelingen betreffende de keuring van voedingsmiddelen wordt verwezen naar het verslag van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied *s-Gravenhage. Het Melkcontrölebureau „Den Haag” van de Vereniging voor Melkcontróle Zuidholland, Laan van Meerdervoort 472, onderzocht in totaal 49 764 monsters melk. In 469 monsters werden streptococcen aangetroffen. In verband daar mee werden waarschuwingen gegeven; in 51 gevallen werd als strafmaatregel een korting toegepast op de prijs, waarvoor betrokkenen aan de grossiers moesten leveren. Het Melkcontrölestation van de Vereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne (V.V.Z.M.), Laan van Meerdervoort 18, onderzocht 32 696 monsters melk. Hiervan werden onvoldoende bevonden wat de houdbaarheid betreft 1 947 en wat de reinheid betreft 3 504 monsters. Het aan tal gevallen, waarin mastitis-streptococcen werden aangetroffen, bedroeg 358. Het aantal verrichte koepokinentingen be droeg volgens de ontvangen duplicaatbewijzen: 1914 1933 35 7 3 4 9 153 245 189 78 506 zonder voldoening van rechten. De totale ontvangsten van de Algemene Be graafplaats bedroegen f 30.567,82. Ter aarde besteld werden op de begraafplaats: der Rooms-Kath. gemeente aan de Kerkhof- laan: 134, op die aan de Binckhorstlaan: 847 overledenen; „Eik en Duinen” (oud)870 overledenen, waar van 161 niet uit ’s-Gravenhage; „Nieuw-Eykenduynen”: 1182 overledenen; der Ned. Hervormde Gemeente te Loosduinen: 21 overledenen en 2 levenloos geboren kinderen; „Ter Navolging” (Duinstraat, hoek Prins- Willemstraat)één overledene; der Ned. Israëlietische gemeente (te Wasse naar): 13 overledenen; (aan de Scheveningse- weg): 3 overleden kinderen en 1 levenloos ge boren kind. Op de begraafplaats der Ned. Portugees-Israë- litische gemeente (Scheveningseweg) hadden geen teraardebestellingen plaats. Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerk- hoflaan werden in totaal 1060 overledenen begraven, t.w. 42 overledenen in de 1ste klasse, 2de 3de 4de 5de Mededelingen betreffende aard en aantal der in 1947 in de Gemeente voorgekomen besmette lijke ziekten worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst. ft 99 99 99 99 99 99 99 99 Doodschouw. Geneesheren, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers. Door de onder scheidene geneesheren. o taal. By personen: beneden het jaar van 1 jaar 2 3 4 5 99 99 Bad- en zweminrichtingen. Keuring van voedingsmiddelen. Inentingen. Aan de vaccinatie- bureaux. Begraafplaatsen. Besmettelijke ziekten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 35