HOOFDSTUK VII. 26 In 1947 werd één geval van besmettelijke vee ziekte aangegeven. Gegevens betreffende de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Ste delijk Belang” en de N.V. Bouwgrond-Maat- schappij „Ockenburgh”, waarin de Gemeente grote belangen heeft, zijn vervat in de verslagen van die vennootschappen. Blijkens het verslag van de Coöperatieve ll’as- serij U.A. sloot het boekjaar 1 Mei 1946—30 April 1947 met een netto overschot van f 5.867,15. Hier mee is de coöperatie over haar financiële diepte punt, gevolg van de moeilijke oorlogsjaren, heen. Gegevens betreffende de reiniging van straten en wegen en de riolering worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Reinigings dienst en in het verslag der Gemeentewerken. Voor de Gemeentewoningen wordt verwezen naar blz. 14 e.v. van het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting en naar het verslag van de Stichting „Centraal Woningbeheer”; voor de verenigingswoningen naar blz. 18 e.v. van het verslag van genoemde Dienst. Bij Raadsbesluit van 14 April 1947 werd vast gesteld een verordening op de aangifte en het gebruik van woongelegenheid in de Gemeente. Een verordening, regelende de instelling en de werkwijze der Commissie van toezicht en advies voor het Gemeentelijk Bureau voor de Huisves ting, werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 6 Mei 1947. Deze verordening werd gewijzigd bij Raadsbesluiten van 9 Juni en 20 October 1947. Bij Raadsbesluit van 20 October 1947 werd vastgesteld een verordening, regelende de in stelling en de werkwijze van de Commissie van advies, bedoeld in artikel 8 van de Woonruimte- wet 1947 voor de Gemeente ’s-Gravenhage (Com missie Vordering Woonruimte). Een tweede verordening op de aangifte en het gebruik van woongelegenheid in de Ge meente (Verordening Woongelegenheid II) werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 December 1947. Verdere gegevens betreffende de huisvesting worden aangetroffen in het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting. secretariaat Jan-van-Nassaustraat 44. Het aantal woningen der vereniging bleef onveranderd 700. Het aantal wisselingen van huurders daalde van 50 (7 pCt.) in 1946 tot 40 (5,3 pCt.) in 1947, welke daling door de heer sende woningnood werd veroorzaakt. Met ge bruikmaking van de beschikbare arbeidskrach ten en materialen werden ten behoeve van het onderhoud der woningen de nodige reparaties en vernieuwingen verricht. Aan onderhouds kosten werd uitgegeven f 53.213,46. De exploitatie-ontvangsten bedroegen f 192.423,97, de -uitgaven f 110.058,38. Uit het voordelig saldo, groot f 82.365,59 werd 2 pCt. op de kostende prijs der woningen afgeschre ven; f 10.000,werd gebruikt ter versterking van de Reserve voor het kantoorgebouw en f 17.100,toegevoegd aan het Fonds voor bij zondere doeleinden. De voorwaarden en mogelijkheden tot het leveren van een bijdrage in de tegemoetkoming aan het woningtekort waren in het verslagjaar nog niet van die aard, dat het verantwoord werd geacht in deze richting iets te onder nemen. aan de Willem-de-Zwjjgerlaan, de Anthonie- Duyckstraat, de Jacob-Hopstraat en de Van- den-Eijndestraat (Verordening Willem-de-Zwij- gerlaan). De Reclameverordening voor ’s-Gravenhage werd gewijzigd bij Raadsbesluit van 6 October 1947. De bepaling, dat de Burgemeester de be oordeling van een reclame uit een oogpunt van openbare orde of zedelijkheid in handen heeft, werd veranderd in die zin, dat voortaan deze beoordeling, wat de zedelijkheid betreft, mede aan de Wethouders in handen wordt gelegd. Voor gegevens betreffende de parken en plantsoenen wordt verwezen naar het verslag der Gemeenteplantsoenen. Bij Raadsbesluit van 17 November 1947 werd vastgesteld een verordening tot regeling van de bebouwing en het gebruik van gronden, gelegen VOLKSHUISVESTING. Besmettelijke veeziekten. N.V. Maatschappij „Stedelijk Belang”. N.V. Maatschappij „Ockenburgh”. Coöperatieve Wasserij. Zorg voor de openbare reinheid. Gemeente- en verenigingswoningen. Verordeningen betreffende de huisvesting. Vereniging tot verbetering der woningen arbeidende klasse, Parken en plantsoenen. van de Bouw- en Woonverordening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 36