32 in de administratie noodzakelijk bracht de uitvoering van al deze 1. 2. 6 Thans volgen enige statistische gegevens be treffende het aantal personen, dat overbrug- gings- c.q. sociale bijstandsuitkering genoot, als mede de aan hen uitgekeerde bedragen. 3. 4. 12 886 3 601 432 1485 Voorlichting van het personeel. De lezingen ter voorlichting van het personeel van het Bureau, waarmede in 1946 was begon nen, konden helaas in het verslagjaar niet wor den voortgezet in verband met de drukke werk zaamheden. Wel werd het Voorlichtingsblad, waarin artikelen en mededelingen worden opge nomen op het gebied van de sociale verzorging der werklozen en van onderwerpen, die hiermede nauw verband houden, regelmatig eenmaal per 14 dagen uitgegeven. De controle op de aanvragen om uitkering is ook in het verslagjaar intensief uitgeoefend. Naast de normale controle bij eerste of hernieuw de aanvrage, bleven ook gehandhaafd de groeps- contröle, welke in 1946 was ingevoerd en waarbij gehele groepen werknemers bedrijfsgewijze wor den gecontroleerd, de „bijzondere” controle, waarbij met betrokkenen na oproeping ten bu- rele over hun arbeidsmoeilijk- en mogelijkheden wordt gesproken, en de na-contröle, die wordt ingesteld nadat een werkloze weer aan het werk is gegaan, ten einde de juistheid te controleren van het tijdstip waarop hij de arbeid heeft her vat. Enkele cijfers mogen de omvang van deze werkzaamheden nader in het licht stellen. Cijfers van uitgebrachte rapporten in 19i7. a. Onderzoeken na eerste of her nieuwde aanvrage b. Tussentijdse controlerapporten Gröepseontrolerapporten inzake fraude Bijzondere controlerapporten Nacontröle (begrepen in het cijfer genoemd onder 1). wijzigingen bleken. Uiteraard werkzaamheden vele moeilijkheden met zich mede. Aan de oplossing hiervan moesten door de leidende ambtenaren van het Bureau vele be sprekingen worden gewijd, die natuurlijk ook weer de toen zo kostbare tijd vergden. In het algemeen kan men echter zeggen, dat vrijwel alle kwesties en moeilijkheden, ook voor al met hen, die uitkering genoten, op bevredi gende wijze zijn opgelost. Vóór alles is er in deze voor velen zo moeilijke periode naar gestreefd, de werklozen niet zonder geld te laten zitten en toch geen onverantwoor de uitkeringen te doen. Van deze taak heeft het Bureau zich gekweten met inspanning van alle krachten en ten koste van veel overwerk. Zoals reeds boven uitvoerig is vermeld, is op 1 September 1947 de nieuwe overbruggings- en sociale bijstandsregeling in werking getreden. Aangezien de herziening van de regeling echter reeds op 24 Juli 1947 ter kennis werd gebracht van de gemeentebesturen en de voorbereiding en de uitvoering derhalve in de zomer viel (het jaargetijde waarin het aantal personen, dat uit kering geniet, zijn laagtepunt bereikt), is de invoering zonder hindernissen verlopen. Ook nu konden allen weer op tijd aan een uitkering worden geholpen. Tegen het einde van het jaar liep het aantal personen, dat uitkering geniet, weer op. Dit is echter het normale verschijnsel, aangezien dan het seizoenwerk wordt geëindigd en velen ge dwongen worden voor de winterperiode steun aan te vragen. Door de zachte winter, waardoor vorstwerkloosheid vrijwel niet is voorgekomen, heeft het administratieve apparaat regelmatig de aanvragen kunnen verwerken. Ook door het in werking treden van verscheidene risicofond sen, o.a. voor de bouwbedrijven, het schildersbe drijf en het stucadoorsbedrijf, welke fondsen ten doel hebben het bestrijden van loonderving bij verzuim wegens atmosferische omstandigheden, namen de werkzaamheden, welke voor het Bu reau uit de vorstwerkloosheid voortvloeien, dit seizoen niet zulk een omvang aan als in het vorige winterseizoen. - VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. i) Voor de uitoefening van deze contrflle werden 875 bedrijven bezocht, waarbij 17 798 arbeiders werden gecontroleerd en een bedrag van f 28.08 '38 aan verzwegen loon werd geconstateerd. Tevens werden 2 680 fraude-afwikkelingsrapporten opgesteld ter regeling van de terugvordering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 361