32 13 De plaatsing werd ingevolge genoemde circu laire aan het Gemeentebestuur overgelaten op voorwaarde, dat vóór iedere tewerkstelling bij het Gewestelijk Arbeidsbureau de gegevens wor den ingewonnen omtrent de plaatsingsmogelijk heid. De tewerkstelling had plaats voor de duur van één jaar. Met toestemming van de Minister van Sociale Zaken kan in speciale gevallen voor meer dan één jaar, echter nooit voor langer dan twee jaar achtereen, eenzelfde hoofdarbeider als zodanig bij een object -worden te werk gesteld. van genoemde datum door het Loonbureau van het Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vor deringen Hoek van Holland van het Bureau voor Werklozenzorg over genomen. Hiermede kwam definitief een einde aan de bemoeienis, welke het Bureau gedurende enige jaren met de hier bedoelde loonbetalingen heeft gehad. V. VERSLAG DER WERKZAAMHEDEN VAN DE AFD. PERSONEELSVOORZIENING. Sê- Het aantal personen bij de Gemeentelijke Per soneelsreserve is in 1947 gedaald met 10. Hiervan werden 6 personen uit de reserve ontslagen we gens het verkrijgen van een vaste aanstelling bij een der Gemeentebedrijven; een persoon kreeg ontslag op eigen verzoek en drie werden om andere oorzaken ontslagen (bijv, pensionnering, medische ongeschiktheid enz.). In verband met het feit, dat op 1 September 1947 nog slechts een gering aantal burgerarbei ders bij de geallieerde strijdkrachten in dienst was, werden de werkzaamheden, verbonden aan de loonbetaling van deze arbeiders, met ingang VERSLAG VAN HET BUREAU VOOR WERKLOZENZORG EN PERSONEELSVOORZIENING. f Te werk gesteld bjj: Totaal 7 5 4 7 6 4 4 4 11 Wachtgelders. Reservisten. Totaal. f 701,95 f 7.894,63 n n n 795,71 n 5.191,83 I» Stadsontwikkeling 2.854,16 n Restant wachtgeld en inproductief loon f n n n n n n Centraal Bureau voor Genealogie Kijksbureau voor Kunsthistori sche Documentatie Commissie voor Sociale Kunst- opdrachten n n 1.935,04 180,45 2.177,49 5.265,11 905,42 7.267,91 1.912,22 10.792,44 829,71 6.973,40 1.999,87 2.752,16 n n n n n r> T n n n n 23 367,33 23.802,30 19.688,91 18.617,56 18.083,26 13.749,27 9.956,85 7.248,46 STAAT VII. Hoofdarbeiders. STAAT VIII. Netto-lonen, in 1947 uitbetaald de geallieerde strijdkrachten. Januari Februari Maart April Mei. Juni Juli Augustus 6.748,05 437,20 2.425,32 2.324,49 30,— 7.450,— 437,20 2.425,32 2.324,49 30,— 1.935,04 8.075,08 2.177,49 5.265,11 905,42 7.267,91 1.912,22 10.792,44 1.625,42 6.973,40 5.191,83 1.999,87 5.606,32 J» f 134.513,94 STAAT IX. Bedragen, betaald voor te werk gestelde wachtgelders Tak van dienst. 23 31 18 29 20 31 f 72.394,56 f 117.645,71 f 190.040,27 f 19.101,74 f 113.900,81 f 133.002,55 Aantal te werk gestelden op ot "3 en reservisten, gesplitst naar de takken van dienst. Jaar 1947. a aan personen werkzaam bij A. Personeelsreserve. f 53.292,82 2) f 3,744,90 f 57.037.72 n-t ?®drag moet worden verminderd met f 2.918,84 voor terugontvangen en terug te ontvangen wachtgelden enz. IJ" bedrag moet worden vermindeid met f 2.772,66 voor terugontvangen verlofgeld, enz. Iht bedrag moet worden vermeerderd met f 8.306,82 voor aan reservisten uitgekeerde kinderbijslag. 4. De uitbetaling van lonen aan arbeidskrachten, werkzaam bij de geallieerde strijdkrachten. (Pioneer and Civil Labour Units.) „Centraal Badbeheer” (Stichting Consumentencrediet Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrjjf Liquidatie-Commissie Gem. Vestigingsbureau Gasbedrijf Gemeentewerken Haven- en Marktwezen Onderwijs Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers Gemeenteplantsoenen Politie Reinigingsdienst Schone Kunsten (Dienst voor Secretarie c.a Sociale Belangen (Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Dienst der Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Bureau voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 368