811 448 1 GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. jonger dan 15 jaar 15 t./m. 17 jaar 18 t./m. 20 jaar 21 jaar en ouder 80 124 132 112 Vergaderingen der Commissie voor Beroepskeuze. Mede in verband met de plannen van het Rijksarbeidsbureau om in het begin van 1948 aan de gewestelijke arbeidsbureaux een afde ling beroepsvoorlichting te verbinden, werden drie vergaderingen gehouden. Instandhouding Gemeentelijk Bureau voor Beroeps keuze. De Commissie voor Beroepskeuze besloot in haar vergadering van 22 September 1947 aan Burgemeester en Wethouders voor te stellen het Bureau voor Beroepskeuze op te heffen, aan welk voorstel echter geen gevolg werd gegeven, daar de Gemeenteraad in zijn zitting van 1 De cember 1947, zulks mede naar aanleiding van een door de Vereniging tot bevordering der voorlichting bij beroepskeuze ingediend protest, besloot het Bureau voor Beroepskeuze niet op te heffen, maar voorlopig te handhaven om het eventueel op te nemen in een nieuw te vormen sociaal-paedagogische dienst. Propaganda. Kon in 1946 wegens de voortdurende onvol doende personeelsbezetting geen propaganda voor het Bureau worden gemaakt, eind 1947, na het besluit van Burgemeester en Wethouders om het Bureau in stand te houden, werden weer evenals vroeger circulaires naar een aantal scholen gezonden, terwijl de grote affiche bij alle Gemeentelijke diensten en vele particuliere instellingen werd opgehangen. Samenstelling der Commissie voor Beroepskeuze. De in April 1946 door Burgemeester en Wet houders weder samengestelde Commissie voor Beroepskeuze, bestaande uit de dames M. Hei nen en N. Ongerboer en de heren G. J. Scheepers, J. J. van Langen, C. Sonneveld, J. N. Verkleij, Mr. J. H. Vermeulen en Mr. W. Nieuwhoff Jr., onderging enige verandering. Op hun verzoek werd ontslag verleend aan mej. M. Heinen en de heer J. J. van Langen. In de plaats van de heer Van Langen werd benoemd de heer A. J. van Hagen, secretaris van de Haagse Bestuurders- bond. In de vacature van mej. Heinen werd nog niet voorzien. Medewerking. De directies van de verschillende openbare en bijzondere scholen, de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie, de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, de sociale werkster der Gemeenteziekenhuizen, verschillende andere Gemeentelijke diensten, het Gewestelijk Ar beidsbureau en voorts sociale werksters van grote instellingen en kerkeljjke instanties ver stel verleendin September 1947 werd een typiste aangesteld, die echter om bovenvermelde rede nen eind October ontslag kreeg, zodat het per soneel op 31 December 1947 bestond uit de directeur, die met ziekteverlof was, een vrouwe lijk adviseur, die tevens de leiding waarnam, een mannelijk adviseur, wie ontslag was aan gezegd en een adjunct-commies. Personeel. In Juni 1947 ging de directeur, de heer G. Honing, met ziekteverlof; mej. J. M. Smelik werd met de leiding van het Bureau belast. De heer C. A. D. Ankringa, adviseur, werd na bet bovengenoemde voorstel tot opheffing van het Bureau per 1 Januari 1948 ontslagen. Daar hij door verschillende omstandigheden er nog niet in geslaagd was een andere werkkring te vinden, werd hem in December 1947 door Burge meester en Wethouders nog twee maanden uit- Van het totale aantal nieuwe bezoekers waren 139 niet-ingezetenen van ’s-Gravenhage. BIJLAGE 33 Verstrekte adviezen. Het aantal nieuwe adviesvragenden bedroeg 1259. Hiervan waren 811 mannelijke en 448 vrouwelijke candidaten. Voor herhaald overleg bezochten 578 personen het Bureau (370 manne lijke en 208 vrouwelijke), zodat in totaal 1837 candidaten om advies kwamen. Verdeeld naar de leeftijden waren voor de nieuwe adviesvragenden de cijfers als volgt. 225 277 120 189 vrouw, cand. mann. cand.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 373