33 voor: van 2 Sluiting. Wegens vacantie van het personeel werd het Bureau twee w’eken gesloten. De opbrengst van de verplichte vergoeding bedroeg f 1.450,75. wezen herhaaldelijk belanghebbenden naar het Bureau voor Beroepskeuze. De toegevoegde bijlagen geven een overzicht van het genoten onderwijs der adviesvragenden en van de geadviseerde beroepsrichtingen. Het aantal door het Bureau verzonden post stukken bedroeg 675. 6. voor een groep van 20 Belgische leraren en leraressen. 1. 2. 3. 4. 5. J. M. SMELIK, wnd. directrice. Van fondsen en stichtingen werd, na daartoe gedaan verzoek en uitgebracht rapport, in totaal f 3.000,ontvangen voor de studie van daar voor in aanmerking komende onbemiddelde candidaten. Evenals in 1946 werd voortgegaan met het af nemen van tests, waarvoor 166 candidaten in aanmerking kwamen. In verband met de toe nemende vraag werd aan Burgemeester en Wethouders geadviseerd een eigen goed geoutil leerd Gemeentelijk psychotechnisch laborato rium te stichten. De vrouwelijke adviseur maakte deel uit van de volgende Commissies en Besturen. De Commissie tot opleiding van leerling-ge- zinshulpen, de Commissie tot opleiding van sociale gezinsverzorgsters, de Gemeentelijke Commissie voor kraamhulp, de Gemeentelijke Efficiency-Commissie, de Vereniging tot bevor dering der voorlichting bij beroepskeuze, de Bond van Beroepskeuze-adviseurs in Nederland en Overzeese Gebiedsdelen en het Centraal Comité van samenwerking inzake voorlichting bij beroepskeuze. Bovendien had zij zitting als gecommitteerde bij de eindexamens van de School voor Winkel personeel. Op desbetreffend verzoek werden door de vrouwelijke adviseur lezingen gehouden de Gemeentelijke h.b.s., Beeklaan; de Gemeentelijke h.b.s., Raamstraat; de Christen-Vrouwenbond; de Vereniging van Huisvrouwen; de leerlingen der hoogste klasse van de Kweekschool voor Lichamelijke Opvoeding; voor meisjes, meisjeslyeeum, technische hoge school, economische hogeschool, landbouwhoge school, seminarium, universiteit, academie voor beeldende kunsten, belastingacademie, particu liere hogere handelsschool, conservatorium voor muziek, R.K. kerkmuziekschool te Utrecht, avondschool voor algemene ontwikkeling, school voor maatschappelijk werk, school voor win kelpersoneel, vakschool voor schoenmakers, (m.)u.l.o.-avondcursus, landbouwhuishoudschool, landbouwwinterschool, middelbare landbouw school voor tropische cultures, school voor sui kerindustrie, machinistenschool, zeevaartschool, voorbereidend middelbaar technisch onderwijs (v.m.t.o.), uitgebreid lager nijverheidsonderwijs (u.l.n.o.1, electrotechnisch-opzichter-tekenaar (e.t.o.t.), luchtvaarttechnische school (l.t.s.), mid- Het aantal telefonische en schriftelijke aan vragen om advies was aanzienlijk. Inrichtingen van onderwijs, die nog werden bezocht of reeds waren verlaten en diploma’s, die reeds waren behaald: Scholen: lagere school, Montessori-sehool, buitengewoon lager onderwijs (b.l.o.), voortge zet gewoon lager onderwijs (v.g.l.o.), (m.)u.l.o.- school, handelsdagschool, handelsavondschool, h.b.s., gymnasium, lyceum, middelbare meisjes school, kweekschool voor onderwijzers, kweek school voor kleuteronderwijzeressen, kostschool, ambachtsschool, vak-, huishoud- en industrie school. Voorts buitenschool, huisonderwijs, indi vidueel onderwijs, school voor moeilijk opvoed bare kinderen, school voor spraakgebrekkigen, brugklasse voor (m.)u.l.o., C-klasse handels-u.l.o., overbruggings-l.o., -(m.)u.l.o. en -h.b.s. voor gere- patrieerden, 4- en 5-jarige meisjesschool, h.b.s. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE I. Inkomsten. Bijlagen. Correspondentie. Financiële hulp. Psychotechnisch onderzoek. Deelneming aan Commissies. Lezingen. Telelonische en schriftelijke aanvragen. Onderscheiding der aanvragen naar het genoten onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 374