33 3 delbare technische school (m.t.s.), technische middelbare school (t.m.s.). Verder de volgende buitenlandse scholen: lagere school in Ceylon, Duitsland, Indonesië, Italië, Zwitserland, Zuid- Afrika; middelbare school in Amerika, België, Duitsland, Engeland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Zwitserland; gymnasium in Duitsland, Estland, Hongarije, Zwitserland; lyceum in Zwitserland; handelsschool in Duitsland; kost school in Duitsland, Engeland, Zwitserland; huishoudschool in Estland; technische school in Duitsland, Indonesië, Oostenrijk, Zwitserland. Diploma’s: chemisch analyste, apothekers assistente, costumière, coupeuse, directrice lees zaal, huishoudkundige ten plattelande, hulp in de huishouding, kinderjuffrouw, kinderverzorg- ster, kleuteronderwijzeres, kraamverzorgster, leidster vacantiekolonies, lagere acte, hoofdacte, leerling-gezinshulp, nuttige handwerken, sociaal gezinsverzorgster, associatiediploma’s boekhou den, Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse handelscorrespondentie, middenstandsdiploma, staatspractjjkdiploma boekhouden (s.p.d.), acte m.o.-Frans, -Nederlands, -gymnastiek, staats examen h.b.s., -gymnasium, lerares koken en voedingsleer (N VIII), -lingerie- en costuum- naaien (Na), Scheevers’ diploma secretaresse, -Nederlands en -boekhouden, diploma zieken verpleging A en B, eandidaatsexamen biologie, -rechten, -wis- en natuurkunde, -chemie, piloot, radio-telegrafist, stuurman. Overgang naar: lagere school, buitenschool, brugklas, C-klas, buitengewoon lager onderwijs (b.l.o.), school voor voortgezet gewoon lager on derwijs (v.g.l.o.), (m.)u.l.o., h.b.s., lyceum, gym nasium, ambachtsschool, handels-u.l.o., handels- dagschool, handelsavondschool, (m.)u.l.o.-avond- cursus, avondschool voor algemene ontwikke ling, kostschool, hotelvaksehool, vakschool voor kappers, -voor kleermakers, -voor goud en zil versmeden te Schoonhoven, -voor civiel perso neel ter koopvaardij, school voor volwassenen, school voor winkelpersoneel, academie voor beeldende kunsten, zeevaartschool, bisschoppe lijke nijverheidsschool, school voor suikerindus trie, tuinbouwschool, landbouwwinterschool, middelbare landbouwschool voor tropische cul tures, landbouwhogeschool, middelbare techni sche school, technische hogeschool, economische hogeschool, universiteit, luchtvaarttechnische school, Nederlands Opleidingsinstituut voor het buitenland, Rijkswerkplaatsen, praktijk in café- en restaurantbedrijf, de handel. Accountant, ambtenaar, analyst (chemisch en botanisch), archiefambtenaar, arts, autohandel, automonteur, autotechnicus, arbeid voor onvol- waardigen, banketbakker, bedrijfsleider, behan- I ger-stoffeerder, binnenhuis-architect, bloemist, bode, boekbinder, boekhandelaar, boekhouder, bouwkundig-opzichter-tekenaar, broodbakker, I cartonnagewerker, cargadoor, chemisch techni- I cus, commercieel werk, consul, correspondent, I coupeur, cultuuremployé, diplomatieke dienst, drogist, electricien, electrotechnicus, electro- teehnisch-opzichter-tekenaar, emigratie, etaleur, I expeditieknecht, fabrieksarbeider, filmopera teur, fotograaf, gas- en waterfitter, godsdienst- I onderwijzer, goudsmid, handelscorrespondent, I handelsreiziger, heilgymnast-masseur, hotelbe- I drijf, ingenieur (civiel-, electrotechnisch-, mijn-, I scheikundig-, vliegtuigbouwkundig- en werk tuigbouwkundig), inspecteur van politie, instru- I mentmaker, jeugdleider, journalist, kantoorbe- I diende, kantoorboekhandelaar, kapper, kellner, I kleermaker, kok, koopman, kruidenier, kunst- I schilder, kweker, laborant, landbouwer, lasser, I leraar nijverheidsonderwijs, letterzetter, lood- I gieter, maatschappelijk werker, maehinebank- I werker, machinist (grote vaart- en land-), maga- I zijnbediende, marechaussee, matroos (kustvaart I en grote vaart), metaalbewerker, metaaltechni- I cus, meubelhandelaar, meubelmaker, monteur, I motordrijver, officier, onderwijzer, ongeschoold I werk, opticiën, politie agent, portier, predikant, I radio-monteur, radio-technicus, radio-telegrafist, I rechercheur, reclame-ontwerper, rijwiel- en mo- I torhersteller, schilder (huis- en reclame-), schip- I Per, schoenmaker, spoorwegbeambte, sportleider, I stuurman grote vaart, tandarts, tandtechnicus, I tekenaar (bouwkundig-, scheepsbouwkundig-, Lessen: in machineschrijven, algemene ont wikkeling, boekhouden, moderne talen, wis kunde, technisch tekenen, e.h.b.o., voorbereidend middelbare technische cursus (v.m.t.o.), voor vestigingsdiploma’s, voor kan tooroplei ding, beeldhouwen. reclame-, technisch-), timmerman, toneelspeler, tuinder, tuinman, typograaf, verkoper, verple ger, vertegenwoordiger, vliegenier, vliegtuig- bouwkundige, vliegtuigmecanicien (boord- en grond-), vliegtuigmonteur, weg- en waterbouw kundige, werktuigbouwkundige, werker in ker kelijke arbeid (w.i.k.a.). VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. BIJLAGE II. i A. aan mannelijke personen werden advies of inlichtingen verstrekt betreffende:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 375