27 Eind 1947 was in uitvoering de bouw van 861 verenigings- en Gemeentewoningen. De voorbe reiding tot de bouw van 804 woningen en 6 win kels was nagenoeg of geheel voltooid. Gereed gekomen zijn in totaal 53 woningen. De ruim 20 000 in de oorlog zwaar of licht beschadigde woningen waren eind 1947, op enige honderden na, hersteld. Vereniging voor Volkshuisvesting „Haags Te huis voor Ongehu'cden", Rijswijkseweg 342. De exploitatie kon in de loop van 1947 voor het eerst sinds 1942 weer op enigszins normale wijze worden gevoerd, al waren nog 100 kamers ver huurd aan het Ministerie van Oorlog. Het totale aantal verhuurbare kamers werd gebracht op 451. Gemiddeld waren 449 kamers bezet. Op 31 De cember 1947 waren 450 personen in het tehuis woonachtig. Het totale aantal aangekomen en vertrokken bewoners bedroeg 5 313. De baten der vereniging bedroegen f 294.937,98, de lasten f 241.739,79, het batig saldo derhalve f 53.198,19. Vereniging „Tehuis voor Onbehuisderi'De-la- Reyweg 522. In totaal werden verstrekt 8 057 nachtverblijven, waarvan aan mannen 7 368 en aan vrouwen 689. Voorts werden verstrekt 19 671 maaltijden. Gedurende het verslagjaar was het gebouw grotendeels in gebruik bij het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. Op de door dit Bureau in het tehuis onder gebrachte personen hebben bovengenoemde cijfers geen betrekking. In het logement van de Industriële Inrichting van het Leger des Heils, Nieuwe Schoolstraat 15a, werden 13 870 nachtverblijven verstrekt. administratie Hertzogstraat 184. Op 6 Mei 1947 werd begonnen met de bouw van 192 arbeiderswoningen der Vereniging, aan de Melis-Stokelaan. Het zeer noodzakelijke onderhoud van wonin gen stagneerde door schaarste aan en duurte van materialen. De Vereniging zag zich hier door geplaatst voor grote moeilijkheden. Naar elders vertrokken 15 bewoners; voor hen kwamen er 15 nieuwe terug. De huurschade wegens leegstaan bedroeg f 236,05. Het ledental werd met 235 buitenleden (niet- bewoners) vermeerderd. De rekening sloot met een batig saldo groot f 1.153,27. Voor uitbreidingsplannen, bebouwingsvoor schriften en rooilijnen wordt verwezen naar blz. 2 van het verslag van de Dienst voor Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting. Lange Voorhout 19, ’s-Gravenhage. Het Ge meentebestuur wees als bestuurslid aan Ir. L. J. M. Feber. Voor de leden werd een bezoek georganiseerd aan de tentoonstelling „Den Haag bouwt op”, de grote tentoonstelling over de wederopbouw an ’s-Gravenhage in het Gemeentemuseum, die een zeer groot aantal bezoekers trok. In 1947 werden geen woningen onbewoonbaar verklaard. In 1947 werden aangevraagd 104 vergunningen tot het bewonen van woonwagens en woonsche pen. Verleend werden 111 vergunningen, ge weigerd 4 en ingetrokken 12. Op 31 December 1947 hadden 52 woonwagens en 102 woonschepen stand- of ligplaats in de Gemeente. Het jaar 1947 werd voor de vereniging be heerst door de gevolgen van de tot stand geko men fusie met de woningbouwverenigingen „Openbaar Belang” en „Die Haghe”. De vereni ging heeft sedertdien het beheer over 967 wonin gen, 11 winkelhuizen, 2 pakhuisjes, 2 werk plaatsen en 2 kantoren. Het eerste complex woningen leverde over het boekjaar 1 December 194630 November 1947 een verlies van f 43.200,het tweede com plex een verlies van f 34.250,en het derde een verlies van f 60.390,alle gedekt door bijdragen van Rijk en Gemeente. De winst voor het vierde complex bedroeg f 760, De verlies- en winstrekening der verenigings- administratie toont, dat na aftrek van diverse onkosten en uitkering van 3 pCt. dividend een bedrag van f 750,60 naar de nieuwe rekening kon worden overgebracht. Uit de nog gescheiden administratie der voormalige vereniging „Open baar Belang” blijkt, dat na aftrek van onkosten en dividenduitkering naar de nieuwe rekening werd overgebracht f 155,62. Woningbouw. bebouwingsvoorschriften; Tehuizen. i) Waaronder oi> grond van aanvragen in het vorige jaar. Rooms-Kath. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons streven”, Uitbreidingsplannen en rooilijnen. Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw, Onbewoonbaarverklaring. Woonwagens en woonschepen. Vereniging voor Volkshuisvesting „Nutswoningen”, secretariaat Riviervismarkt 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 37