34 5 9 55 133 Morele peil. In het algemeen moet worden geconstateerd, dat de invloed van de oorlog nog steeds een grote verzwakking der zedelijke normen veroorzaakt. Het totale gemis aan verantwoordelijkheids- in het onder „Bijzondere Zorg” vermelde duide lijk tot uitdrukking is gekomen. Enige van die verschijnselen, zoals het nijpend woningtekort, daling van het morele peil, detentie en zwarte handel, zullen hier alsnog onder de loupe worden genomen. W oningvraagstuk. Het grote tekort aan woonruimte plaatst de sociale werker soms voor onoverkomelijke moeilijkheden. Toch worden de problemen steeds zo goed mogelijk opgelost. Met medewerking van de Dienst werden de indertijd geëvacueerde personen, die door een al te drastische terugzending uit sommige gemeenten aan vankelijk in de Gemeentelijke noodtehuizen (zie blz. 23) waren ondergebracht, zo spoedig mogelijk van eigen woonruimten voorzien. Hiertoe moest worden nagegaan, of van de door de ondersteunden bewoonde ruimten zonder schade voor het gezinsleven één of meer vertrekken konden worden beschikbaar gesteld voor hen, die dakloos waren. Maar al te vaak moest grote tegenstand worden overwonnen. De op deze wijze beschikbaar gekomen woonruim ten werden dan door het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting aan de bewoners van ge noemde noodtehuizen toegewezen. In de spoedige ontruiming van die tehuizen heeft de afdeling Steunverlening derhalve een belangrijk aandeel gehad. Zo was het mogelijk uit het buitenland uitge wezen Nederlandse gezinnen, alsmede uit hun vestigingsgemeente „verjaagde” évacué’s en om verschillende andere redenen dakloos geworden gezinnen onder te brengen, zij het dan op een wijze, waardoor het gezin helaas niet altijd ver enigd kon blijven; enkele of alle kinderen moes ten meermalen in het Gemeentelijk Tehuis voor Kinderen of in andere soortgelijke inrichtingen te dezer stede of elders worden ondergebracht. Naarmate de kansen op beschikbare woon ruimten verminderden, werd de oplossing in de bovenomschreven gevallen steeds moeilijker, zo dat de sociale werkers vaak voor bijna onoplos bare puzzles werden geplaatst. Zelfs moest een maal plaatsing in de gemeente Rotterdam mogelijk worden gemaakt. Het uitvoeren van de bestaande plannen voor woningbouw op ruime schaal zal, naar te hopen is, oplossing brengen in dit waarlijk sociale probleem. uitgekeerde noodvoorzieningen zeer hoog. Dit is een gevolg van het feit, dat valide ondersteun den veelal uitsluitend op deze wijze worden ge holpen, hetgeen bij nadere beschouwing van de in het 4de kwartaal 1947 behandelde gevallen blijkt. Volgens het overzicht op bldz 31 (bijlage 3) zijn in dat tijdvak 469 steunaanvragen in be handeling genomen. Van deze 469 aanvragen werden 254 personen met in totaal 877 noodvoor zieningen geholpen. Slechts 107 personen werden daarna in vaste steun gebracht; afgewezen wer den 49 aanvragen. De resterende 166 aanvragers werden niet geholpen, omdat zij voor verdere hulp bedankten dan wel niets meer van zich lieten horen. De 520 personen, die in het 4de kwartaal tot de groep „valide” ondersteunden behoorden, zijn te onderscheiden in: onderdanen van een vijandelijke staat niet-bonafide werknemers minder-valide werknemers zij, die geen 13 weken hebben gewerkt in het vrije bedrijf na detentie, eigen ontslagne ming enz212 zij, die door eigen schuld zijn ontslagen 111 Totaal 520 Het spreekt vanzelf, dat ook bij deze groep, naast de materiële steun, veel aandacht wordt besteed aan de morele hulp, zoals stimulering van het verantwoordelijkheidsbesef van de be trokkenen ten opzichte van gezin en maatschap pij, alsmede plaatsing in het vrije bedrijf, D.U.W.1), werkverschaffing of op een herscho- lings- of omscholingscursus. Regelmatig overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau is daarbij nodig, waarvan steeds alle medewerking werd verkregen. Scherpe controle voor deze groep ondersteun den is geboden, reden waarom de straat- en marktcontróle stelselmatig wordt uitgeoefend, vaak met resultaat. Alhoewel in deze groep veel recalcitrante per sonen voorkomen, behoren ernstige botsingen tot de uitzonderingen. Elk geval dient met tact, op eigen wijze en naar geaardheid van de be trokkene te worden behandeld. Ten slotte kan worden vastgesteld, dat de groep valide ondersteunden het meest dyna misch is van alle groepen voor steunverlening. Al blijft het aantal in vaste ondersteuning op genomen partijen vrijwel gelijk, bij nadere be schouwing blijkt, dat het verloop door intrek kingen en toekenningen zeer aanzienlijk is. erschillende na-oorlogse verschijnselen deden wel zeer sterk hun invloed op het werk van de afdeling Steunverlening gelden, hetgeen vooral VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. x) Dienst Uitvoering Werken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 381