34 9 Medische gevallen. Deze categorie betreft over het algemeen man nen en vrouwen jonger dan 60 jaar, die aan slepende kwalen lijden, thuis moeilijk te behan delen zijn, maar niet voor opneming in een zie- De kinderverzorging vergt regelmatige in spectie van zowel in als buiten de stad in tehuizen en bij pleeggezinnen geplaatste kinde ren. Bij de aanvang en de voortzetting der ver zorging wordt extra aandacht besteed aan die gevallen, welke op de grens van armenzorg en justitiële kinderbescherming gelegen zijn. Wordt een kind bij kennissen geplaatst, dan zal over het algemeen een vergoeding worden gevraagd; deze wordt verstrekt, nadat zowel pleegkind als pleegouders (en eventueel andere gezinsleden) zijn onderzocht en goedgekeurd door het Consul tatiebureau voor Tuberculose, terwijl de Kinder- pdiitie nagaat, of voldaan wordt aan de voor waarden, vervat in de Gemeentelijke Verorde ning op het oprichten en het hebben van kinder- bewaarplaatsen en het opnemen van pleegkinde ren. Bij plaatsing in kindertehuizen of bij parti culieren, die de kinderverzorging min of meer als beroep uitoefenen, kan worden volstaan met de keuring van het kind zelf door de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Zo veel mogelijk wordt bij de plaatsing rekening gehouden met de godsdienst van het kind, zijn karakter, het milieu, waaruit hét afkomstig is e.d. Controle op hygiëne, ligging en voeding wordt gehouden, terwijl noodzaak tot verstrekking van kleding enz. dient te worden geconstateerd, alvorens in aanvragen wordt voorzien. Het komt na plaatsing vaak voor, dat een der ouders of beiden zich weinig of niets aan het lot van het kind gelegen laten liggen, zodat perma nente verzorging nodig is. De Voogdijraad wordt alsdan om een beschermende maatregel verzocht. Voor plaatsing bij particulieren kunnen adres sen worden verstrekt door de Commissie voor Tijdelijke Gezinsverpleging. Voorts bestaan con tacten met het Consultatiebureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, Kinderpolitie, Consul tatiebureau voor Tuberculose, Voogdijraad, ge zinsvoogd, ambtenaar Kinderwetten, Bureau Kinderrechter, Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, onderwijzend personeel, Raad van Arbeid, Ziekenfonds, Distributie- dienst, met instellingen, welke zich in het bij zonder toeleggen op het verstrekken van kle ding en schoeisel, met de woninginspectrice enz. Door bemiddeling van de Dienst kunnen aan staande ongehuwde moeders, die geen tehuis hebben of wier verblijf zodanig is, dat zij daar de bevalling niet kunnen doormaken, in Moeder- tehuizen van verschillende gezindten worden geplaatst. Dit geschiedt niet eerder dan ongeveer 1 maand vóór de bevalling, terwijl de moeder met haar kind nog 3 maanden na de bevalling in de inrichting blijft. Aan deze laatste regel wordt streng de hand gehouden, ten einde de band tus sen moeder en kind sterk te maken. Na afloop van deze termijn moet worden be keken, of het kind in de inrichting dient te blij ven of dat het elders kan worden verzorgd. Te vens wordt dan onderzocht, of de moeder in staat is het kind geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening te doen verzorgen. De Kinderpolitie ontvangt van de Dienst schriftelijk mededeling van iedere ongehuwde moeder, die zich bij de afdeling Verzorging meldt. Voor dit onderdeel worden o.m. contacten onderhouden met Kinderpolitie, artsen, consul tatiebureau Nederlandse Middernachtzendings- vereniging, inrichtingen, Armenraad, Commis sie Tijdelijke Gezinsverpleging en Voogdijraad. Deze worden onderscheiden in medische en sociale gevallen. Bij ziekenhuisverpleging of ontstentenis uit anderen hoofde van één of beide ouders kunnen on- of minvermogenden zich tot de Dienst wen den met verzoek om tijdelijke opneming van hun kinderen in verzorging. De aan die verzorging verbonden werkzaamheden eisen van de sociale werker behalve kennis van zaken veel tact. De moeilijkheid zit voornamelijk in de noodzaak tot het snel vinden van een oplossing. Het veelal plotseling ontbreken van de moeder in het gezin plaatst de vader voor een voldongen feit. Nog dezelfde dag, waarop de aanvrage is ingekomen, wordt nagegaan of de kinderen bij familie of kennissen kunnen worden onder gebracht en, indien dit niet mogelijk is, gezocht naar een geschikte kinderinrichting. Het heeft meermalen gespannen, wanneer op één dag de kinderen uit soms twee gezinnen moesten wor den opgenomen. Het was geen uitzondering, dat één ambtenaar het geval ging controleren, ter wijl twee andere sociale werkers bij de be kende inrichtingen informeerden naar vacante plaatsen. Tot nu toe is het' echter, soms tegen aller verwachting in, gelukt een oplossing te vinden, vele malen dank zij de uitstekende medewerking van de leiders(sters) der kinderin- richtingen, die, hoewel alle plaatsen waren bezet, toch konden worden vermurwd één of twee kleuters op te nemen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. haar kind. dagen. 1. De ongehuwde moeder en 3. Verplegingbehoevenden en ouden van 2. Zuigelingen, kleuters en grotere kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 385