34 betrok- 10 Doofstommen. In een viertal buiten ’s-Gravenhage gelegen instituten worden voor rekening van de Dienst doofstommen verzorgd. Geestelijk onvolwaardigen. Hun verzorging vindt in verschillende rust huizen en pleeggezinnen plaats, uitsluitend op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Maatschappelijk ongesch ikten. Voor deze categorie (landlopers, drankzuch tigen, zwervers e.d.) geschiedt de opneming, Blinden. De verzorging van deze categorie van per sonen geschiedt in onderscheidene blindeninsti tuten, wederom op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Het is mogelijk zowel jeugdige als volwassen blinden in een dergelijk tehuis te doen verzorgen. T.b.c.- en asthmatische patiënten. Deze worden zo nu en dan op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst in pleeggezinnen verzorgd in een speciaal voor hun kwaal geschikte landstreek. Het zoe ken van een geschikt pleeggezin geschiedt door de Dienst en vergt meestal zeer veel tijd. Kinderen met opvoedingsmoeilijkheden. Deze worden in samenwerking met de me- disch-paedagogische bureaux en de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst ge plaatst in voor hen geschikte inrichtingen of pleeggezinnen veelal buiten de stad. Deze ver- zorgingsadressen worden door het Medisch-Pae- dagogisch Bureau, dat het betreffende kind onder controle heeft, aan de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst voor dat be paalde geval opgegeven. Opneming van lichamelijk en geestelijk zieken geschiedt op advies van de Gemeentelijke Ge neeskundige en Gezondheidsdienst; voor de b.l.o.- gevallen is er contact met de ambtenaar der afdeling Nazorg van die Dienst. De ongeveer 110 inrichtingen en pleeggezinnen worden op gezette tjjden gecontroleerd op lig ging en voeding, de regelmatige uitbetaling van het toegestane zakgeld, alsmede op de beste ding van het eventueel toegekende kleedgeld. kenhuis in aanmerking komen. Met een verkla ring van de huisarts vervoegen deze personen zich bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst, welke zorgdraagt voor het doorgeven van deze aanmeldingen aan de afde ling Verzorging. Indien een voldoend aantal plaatsen beschikbaar is, wijst de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, die de diagnose kent, het rusthuis aan. Voor ernstige gevallen geschiedt het overbrengen van kenen per ziekenauto van die Dienst. Dagelijks wordt telefonisch opgave ontvangen van de beschikbare plaatsen in de Gemeente lijke Verzorgingshuizen en de door de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst goedgekeurde particuliere inrichtingen. In verband met het voortdurende plaatsge brek, dat een vlotte plaatsing van volwassenen in de weg staat, dient steeds een wachtlijst te worden bij gehouden. Ook in 1947 overtrof het aantal aanvragen dat van de beschikbare plaatsen. Sociale gevallen. Als regel zijn dit alleenstaanden boven de 60 jaar, die als gevolg van de gebreken, welke de ouderdom pleegt mee te brengen, niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Personen, die Rooms-Katholiek gedoopt zijn of lidmaat van de Ned. Hervormde Kerk of enig ander kerkgenoot schap zijn, dienen zich eerst bij de kerkelijke instelling te vervoegen. De mogelijkheid wordt onderzocht of opneming bij kinderen en/of vooi eigen rekening kan geschieden. Blijkt dit niet mogelijk, dan kan opneming in een der Gemeen telijke Verzorgingshuizen of, naar verkiezing, in een inrichting van eigen kerkelijke richting volgen, indien betrokkene ouder dan 60 jaar is. Het gebrek aan plaatsruimte doet zich ook hier gevoelen. Deze gevallen worden schriftelijk door de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst aan de Dienst doorgegeven. Volstaan wordt met een summier onderzoekje, omdat men meestal met achterlijken of imbecielen te doen heeft. De gegevens moeten dikwijls bij familie worden ingewonnen; plaatsing geschiedt veelal op de door de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst uitgezóchte adressen (inrichtingen of pleeggezinnen). De Dienst bepaalt zich voornamelijk tot con trole op voeding, ligging en hygiëne alsmede toezicht op verrekening van eventuele verdien sten, terwijl tevens wordt nagegaan of kleedgeld en zakgeld onderscheidenlijk verantwoord en uitbetaald wordt. VEKSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOK SOCIALE BELANGEN. van 5. Minder- en meerderjarigen, die lichamelijk, geestelijk of maatschappelijk onvolwaardig zijn (verzorging buiten de stad). 4. Zenuw- en zielszieken en oud-leerlingen het buitengewoon lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 386