34 13 Werkzaamheden door verzorgden. Vele verzorgden kunnen zich in de inrichtin gen nuttig maken door het verrichten van aller lei karweitjes, zoals beheer bibliotheken, stoken centrale verwarming, portiersdiensten, herstel van houtwerken, schoenreparaties, het schoon maken van groente, aardappelschillen, verstel len van linnengoed, het stoppen van kousen en sokken e.d. Hiervoor wordt hun extra-zakgeld toegekend. dwongen worden verzorgd in particuliere ver zorgingshuizen, waarvan ongetwijfeld verschil lende heel goed, maar andere niet voldoende zijn; er bestaat behoefte aan kamertjes voor echtpa ren en ten slotte ook aan verpleegmogelijkheden voor enigszins beter-gesitueerden. Derhalve is kort na de bevrijding een voorstel ingediend om in het Opbouwplan ’s-Gravenhage een vierde Gemeentelijke verzorgingsinrichting te projec teren. Zakgeld. Voorheen bedroeg het zakgeld voor de ver zorgden f 1,per week voor hen, die geen eigen inkomsten hadden en f 1,50 per week voor de genen met inkomsten. In verband met de invoe ring van de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt echter sedert November 1947 f 2,per week zakgeld aan elke verzorgde uitbetaald. Ontspanning. Voor zover daartoe in staat zijnde, houden de vrouwen zich bezig met handwerken, puzzle- leggen e.d., de mannen met schaken, dammen, domino enz. Bovendien staan de verzorgden boeken, tijdschriften en kranten ter beschik king en is het hun mogelijk naar de ver schillende radio-programma’s te luisteren; in alle woonvertrekken, ziekenkamers en zalen be vinden zich radio-aansluitingen. In het verslag jaar werd het aantal luidsprekers uitgebreid. De verzorgden waren zeer erkentelijk voor de in 1947 gegeven muziek-, zang-, voordracht- of toneeluitvoeringen en filmvoorstelling alsmede voor de ondernomen excursies. Zo bezorgde het „Comité tot organisatie van autotochtjes” hun enige malen een prettige dag. De Personeelsvereniging van de Dienst gaf voor de verzorgden verscheidene malen, hetzij in de inrichtingen of in de daarbij behorende tuinen, dan wel in één der Haagse theaters, een uitvoe ring. De Dienst nam hen een paar maal mee op een boot- of autotocht en organiseerde bezoeken aan tentoonstellingen e.d. Voorts gaven verschil lende verenigingen in de tehuizen of in de tui nen daarvan concerten of feestvoorstellingen. Onnodig te zeggen, dat St.-Nicolaas en het Kerstfeest op de geëigende wijze werden gevierd. Een woord van dank aan allen, die belangeloos de oudjes zoveel genoeglijke ogenblikken hebben bezorgd, is hier zeker op zijn plaats. Hierin kunnen ongeveer 100 babies, kleuters en grotere kinderen, die om verschillende rede nen de verzorging in het gezin moeten ontberen, worden opgenomen. Uiteraard zijn, met het oog op de toestand van deze mooie inrichting, geen ingrijpende voor zieningen of veranderingen te vermelden. De kinderen worden des Zondags en op kerkelijke feestdagen in staat gesteld een kerkdienst bij te wonen. Ten einde een beeld te geven van de geest, welke in het Tehuis heerst, wordt hieronder een uittreksel uit het dagboek van de directrice op genomen: „Het jaar begint met een flinke bezetting: 86 kinderen, ’t Is erg koud; de stalen ramen stralen zo’n kou uit, dat we alles laten afsluiten met molton dekens; dat helpt. Gelukkig hebben we voor het ogenblik genoeg kolen en ook uitste kend eten, zoveel ze willen en ze willen héél wat! Op de 24e Januari komen er 2 hevig ver vuilde kinderen binnen, door de politie gebracht ’s nachts om half een. Na enkele uren kan ik wel zeggen, blijkt al, dat ze achterlijk zijn; zeer nadelig voor de andere kinderen, maar er moet vanzelfsprekend geholpen worden. De verjaar dag van Prinses Beatrix vieren we gezellig: be schuit met oranje hagelslag en een sinaasappel; het was een oranje-menu in de ware zin. Fe bruari: alle kinderen thuis van school wegens kolengebrek. Ikzelf word ziek en moet het werk o verlaten aan de adjunct-directrice. Om haar wat werk uit handen te nemen krijgt zij assis tentie. Op verzoek van de Kinderpolitie nemen we weer vier kinderen op; hun huis was uitge brand. ’t Blijft ontzettend koud en nu beginnen we wat krap te zitten met de kolen. Op 18 Febru ari w’ordt ons 4e prinsesje geboren; we dansen in een grote optocht door het huis en, hoewel nog niet geheel hersteld, neem ik toch maar deel aan de pret! ’t Is tè aanstekelijk! Het hoogtepunt van het feest is de doos met oranje-gebakjes. In deze maand gebeurt er iets heel ergs: een popje van 2 jaar is plotseling overleden. Eerst is ze nog naar het ziekenhuis gebracht; we zijn allen De totale bedcapaciteit der Gemeentelijke Ver zorgingshuizen (714 bedden) is met het oog op 'Ie vele aanvragen om opneming te gering. Nog al te veel Haagse ouden van dagen vertoeven ljuiten de Gemeente. Velen ook moeten noodge- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Gemeentelijk Tehuis voor Kinderen, Pletterijstraat 66.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 389