34 15 13 255 18 738 18 674 20797 25 864 N iet-verzekerden. De Dienst heeft eveneens bemoeiing met de genen, die niet verzekerd en niet in staat zijn de aan hun verpleging verbonden kosten te vol doen. Te hunnen aanzien wordt een onderzoek ingesteld naar de financiële en maatschappelijke omstandigheden, terwijl aan de hand daarvan eventueel een bijdrage aan de patiënt of diens onderhoudsplichtigen wordt opgelegd. Ditzelfde geschiedt ook ten aanzien van verplicht en vrij willig verzekerden, die langer dan 42 dagen wor den verpleegd en niet aanvullend zijn verzekerd. Herverzekering. Zoals hierboven reeds werd vermeld, werd overeengekomen om over te gaan tot het sluiten van een herverzekering. In de loop van 1947 werden met de ziekenfondsen, in hoofdzaak ech ter met de Haagse Ziekenfondsraad, vele bespre kingen gevoerd, evenals met het Staatstoezicht op de Ziekenfondsen en het Directoraat-Gene- raal van de Prijzen. Hoewel in het verslagjaar nog geen schriftelijke overeenkomst werd ge sloten, vond een en ander in de praktijk toch reeds toepassing. Hierdoor ontstonden wel vele moeilijkheden, doch deze werden op een voor alle partijen bevredigende wijze opgelost.1) Ziekenkaarten. Voor de geneeskundige verzorging van niet bij een ziekenfonds aangesloten ondersteunden en lig-verzekerden ten aanzien van de verstrek kingen gelijk te stellen met de verplicht-ver- zekerden. Hierdoor werden de besprekingen van de Dienst met de fondsen op een ander niveau voortgezet. Het overleg heeft als gevolg van het verschil voor de fondsen tussen de financie ring van de verplichte en vrijwillige verzeke ring ertoe geleid, dat de Dienst herverze- keraar voor de fondsen werd. Dit laatste was mogelijk, doordat het Staatstoezicht bepaalde garanties verstrekte, welke, ingeval de fondsen eigen risico droegen, niet konden worden ver kregen. De gelijkschakeling is ingegaan op 3 Febru ari 1947, ten gevolge waarvan sedertdien het Ge meentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging de administratie verzorgt van ziekenhuis- en sanatoriumverplegingen van allen, die verze kerd zijn bij één der in de Gemeente ’s-Graven- hage werkzame Algemene Ziekenfondsen (in het jaar 1947 niet minder dan 85 pOt. van het aantal door bemiddeling van de Dienst opge nomen personen). Sanatorium Verzekering” of het ziekenfonds in de kosten van sanatoriumverpleging een bijdra ge van f 3,per dag en wel gedurende een jaar. Indien de verpleegprijs dit bedrag overschrijdt, ■wordt, als betrokkenen niet aanvullend verze kerd zijn, gedurende dat jaar zo mogelijk ver haal toegepast voor de resterende en na dat jaar voor de volle kosten. Is de patiënt evenwel aan vullend verzekerd, dan neemt de Dienst, zoals hierboven reeds werd aangegeven, de niet ge dekte kosten voor zijn rekening, ongeacht de duur van de verpleging. Sanatoriumverpleging. Ten behoeve van verplicht- en vrijwillig- verzekerden verstrekt de Stichting ..Nederlandse Algemeen. De patiënten kunnen worden opgenomen in één der ziekeninrichtingen te ’s-Gravenhage of in de randgemeenten, met welke inrichtingen de Gemeente ’s-Gravenhage een overeenkomst heeft aangegaan. Het spreekt vanzelf, dat in bijzondere gevallen ook opneming mogelijk is in een ziekeninrichting, waarmede geen over eenkomst is gesloten, ongeacht waar die inrich ting hier te lande is gevestigd. Wordt een vergelijking getroffen met het aantal opnemingen in voorgaande jaren, dan zien we een sterke stijging. 1943 1944 1945 1946 1947 De oorzaak van de grote toeneming van het aantal verplegingen in het verslagjaar is een gevolg van het feit, dat in enkele ziekenhuizen een uitbreiding van het aantal bedden tot stand kwam, terwijl voorts het verpleegsterstekort iets minder nijpend werd. Een andere oorzaak is, dat opnemingen van verzekerden uit omliggende gemeenten ingevolge het contract met de Haagse ziekenfondsen eveneens door het Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging worden be handeld, terwijl ook de personen, die een medi camenteuze kuur moeten ondergaan in een psychiatrische inrichting er onder vallen. Voor de cijfers betreffende het Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging en de Ge neeskundige Armenverzorging wordt verwezen naar de op bldz. 35 t./m. 37 opgenomen bijlagen 15 t./m. 19. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. i) Invloed der oorlogsomstandigheden. Totaal aantal opneming-en x) Intussen werd op 2 Juni 1948 het contract door het Bestuur yau de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en door de fondsen ondertekend. Jaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 391