34 VIII. BEMIDDELING BIJ BEGRAFENISSEN. 16 Heelkundige instrumenten. Hieronder volgt een overzicht van de kosten en bijdragen van de gedurende 1946 en 1947 op voorschrift van de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst verstrekte brillen, kunstgebitten, orthopaedische schoenen, beugels en andere heelkundige en orthopaedische instru menten. niet-verzekerde ondersteunden, ten laste van de Dienst. Na genoemde datum kwamen, na overleg met de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst en de Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, ook kosten, verbonden aan het instandhouden van de gebitten, die voor heen door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst werden voldaan, voor re kening van de Dienst voor Sociale Belangen. Bovendien betaalt de Dienst sedert 1 November 1947 de kosten van aanschaffing van gehemelte- platen ten bedrage van f 175,per stuk, in welke kosten de ziekenfondsen een bijdrage van f 35,verstrekken, zowel voor verplicht- als vrijwillig-verzekerden. Tandheelkundige hulp. Tot 1 Juli 1947 kwamen alleen de kosten van aankoop van kunstgebitten, ten behoeve van Zieken- en dieetvoedsel. Het aantal ingewilligde aanvragen voor het vanwege de Dienst op voorschrift van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst te verstrekken zieken- en dieetvoedsel bedroeg onderscheidenlijk 3 507 en 2 631 (in 1946: 4 926 en 1745), terwijl in het verslagjaar werd uitgegeven f 74.941,49 (in 1946: f 57.023,60). De Dienst is belast met de regeling van begra- fenissen, waarvoor door nabestaanden noch door anderen wordt gezorgd. Voorts wordt op verzoek van nabestaanden bemiddeling verleend bij de teraardebestelling van overleden ondersteunden of verzorgden. Daartoe is met een begrafenisonderneming een contract afgesloten, dat voorziet in een twee tal uitvoeringen, t.w. een standaard- of stads begrafenis, welke, hoewel eenvoudig, alleszins verzorgd is en een betere uitvoering, welke zich enigszins van de stadsbegrafenis onderscheidt, doordat een sierlijker kist wordt geleverd, ter wijl assistentie wordt verleend door 8 in plaats van door 6 dragers. De betere uitvoering wordt slechts geleverd, indien de kosten daarvan uit polisopbrengsten of uit bijdragen van derden kunnen worden voldaan. In het laatste geval kan ook de uitvoering aan een andere onder nemer worden opgedragen. In 1947 werd voor de regeling van 236 begrafe nissen bemiddeling verleend, waarvan er 66 werden uitgevoerd door andere begrafenisonder nemingen dan de begrafenisonderneming, met welke de Dienst een overeenkomst heeft. Hier van werden in 33 gevallen de kosten uit de op brengsten van polissen bestreden, terwijl in eveneens 33 gevallen de kosten door derden wer den voldaan. De gecontracteerde begrafenison dernemer voerde 170 begrafenissen uit, waarvan 60 in standaard- en 110 in betere uitvoering, welke laatste geheel uit eigen middelen werden voldaan, hetgeen ook het geval was met 10 stads- begrafenissen. Derhalve kan worden vastgesteld, dat de kosten van 50 begrafenissen geheel of ten dele voor rekening van de Dienst kwamen. In totaal werd ten laste van de rekening be grafenissen f 15.544,48 en ten bate dezer rekening een terugontvangst geboekt van f 8.406,47 (deze cijfers zijn niet te vergelijken met 1946, aange zien de aan begrafenissen van verzorgden ver- De bijdragen bestaan, behalve uit betalingen van belanghebbenden, ook uit .giften van parti culiere verenigingen. De bijdragen van zieken fondsen in de kosten van via de Dienst aan leden verstrekte instrumenten werden recht streeks aan de leveranciers overgemaakt, zodat door de Dienst als kosten de netto-bedragen zijn verantwoord. In 1947 schreef de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst in 1784 gevallen voor de verstrekking van heelkundige instrumenten. Door de Dienst voor Sociale Belangen werden 48 gevallen, op grond van sociale overwegingen, afgewezen. daarmee gelijkgestelden werden gezinskaarten uitgereikt, welke, afhankelijk van de termijn van hulptoekenning, gedurende 1, 2 of 3 maan den geldig zijn en zo nodig tot tweemaal toe kunnen worden verlengd. Bovendien werden kaarten af gegeven tot het verkrijgen van ver loskundige hulp. Overzicht van het aantal in 1947 afgegeven kaarten: Afgiften2 323 Eerste verlenging 976 Tweede verlenging 672 De behandeling der patiënten geschiedt door en voor rekening van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Jaar. Bijdragen. Kosten. Netto-kosten. 1946 1947 f 19.232,62 24.937,37 f 513,33 823,33 f 18.719,29 24.114,04

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 392