29 De hotels Kurhaus en Rauch hieven ook des winters open. De ervaringen met de winterex- ploitatie zijn niet onverdeeld gunstig. De Haagse hotelcapaciteit in de winter was voldoende en aan uitbreiding bleek over het algemeen weinig behoefte te bestaan. Het Oranje-Hotel is door oorlogshandelingen zo zwaar beschadigd, dat herexploitatie met de daaraan verbonden kosten niet rendabel wordt geacht. Met het weer in gebruik nemen van het Grand Hotel zal een bedrag van f 1.200.000, zijn gemoeid. Aangezien het gebouw op erf pachtgrond staat en het lopende erfpachtcon tract op 31 December 1955 afloopt, is aan de Gemeente als erfpachtgeefster verlenging van het contract verzocht. Over de voorwaarden hiervan hebben de partijen nog geen overeen stemming bereikt. Alvorens tot investering over te gaan, wenst de Maatschappij het resultaat van de onderhandelingen af te wachten. Het aantal ter kennis van de Politie ge komen, in de desbetreffende statistiek van het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek en Voor lichting opgenomen, verkeersongevallen be droeg 4 285, waarvan 38 met de dood, 729 met ernstig en 802 met licht letsel als gevolg, terwijl bij 2 716 ongevallen uitsluitend materiële schade werd aangerieht. Door overtreding van ver- keersvoorschriften door bestuurders van voer tuigen werden 3 011 ongevallen veroorzaakt, door verkeersfouten van voetgangers en tram- passagiers 572. Bij de 4 285 verkeersongevallen waren in totaal 7 765 voertuigen en personen betrokken, waaronder 1 765 vrachtauto’s, 2 433 personenauto’s, 132 autobussen, 579 motorrij wielen en 1451 rijwielen. Het totaal aantal slachtoffers bedroeg 1 679 (1 091 van het man nelijk en 588 van het vrouwelijk geslacht). Het cijfer 4 285 is practisch gelijk aan dat van 1938 (4 283), ondanks het feit, dat het verkeer in 1947 toch nog niet de vooroorlogse intensiteit had bereikt. Bij een vrijwel gelijk aantal ver keersongevallen toen en in 1947 valt het even wel op, dat het aantal daarvan, dat dood of ernstig letsel tot gevolg had, met de helft is toe genomen. Hieraan hebben de voertuigbestuur- ders en de voetgangers en trampassagiers in gelijke mate schuld. Aan de Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer ’s-Gravenhage (V.V.V.), Parkstraat 38, werd over 1947 een Gemeentesub- sidie van f 22.000,toegekend. Bij de aanvang van het jaar telde de Vereni ging 380, bij het einde 427 leden. In 1947 werden in totaal 12 746 aanvragen om inlichtingen gedaan, nl. door Hagenaars 10 660, door binnenlandse gasten 1 632 en door buiten landers 1 218. Den Haag en Scheveningen ontvingen tal van congressen, o.a. European Inland Transport Organisation, International Federation of Agri cultural Producers, World Power Conference, International Fiscal Organisation, International Conference on Social Work. De belangrijkste tentoonstellingen in Den Haag waren: „Den Haag bouwt op” (in het Ge meentemuseum, 49 031 bezoekers), „100 jaar Pulchri”, „De Hofstadbloem”, Breitnertentoon- stelling, Hollandse Maatschappij voor Land bouw, Marinetentoonstelling. Het „Holland-Festival” bracht enkele belang rijke concerten en operavoorstellingen. Het concertbezoek in het algemeen nam iets toe. Het toneelbezoek liep sterk terug. De bio scoop mocht zich nog steeds in een grote belang stelling verheugen, hoewel ook deze een weinig terugliep. Het bezoek aan bezienswaardigheden was zeer bevredigend. Sportevenementen waren o.a. wandelmarsen ten bate van de Niwin (Nationale inspanning welzijnsverzorging Indië) op 30 Augustus, Inter nationale Ijshockey wedstrijd op 17 December. Het bezoek aan de renbaan Duindigt (20 558 per sonen) liep nog steeds terug. Den Haag werd een rolschaatsenbaan rijker, nl. aan de De-Savornin-Lohmanlaan. Het buitenlandse bezoek mag zeer, bevredi gend worden genoemd. Het groepsbezoek en ook het dagbezoek in het algemeen namen weer toe. Het aantal motorvoertuigen in de Gemeente bedroeg 13 661, nl. 5 736 personenauto’s, 133 auto bussen, 3 053 vrachtauto’s en 4 739 motor rijwielen. De totale winst, met inbegrip van die der on derhorige maatschappijen, bedraagt f 431.491,56, waarvan f 199.632,07 voor rekening komt van de N.V. Exploitatie-maatschappij Scheveningen, een eventuele dividenduitkering van de onder horige maatschappijen buiten beschouwing ge laten. Gedurende het seizoen 1947 zijn 3 der hotels in volledige exploitatie geweest, nl. Hotel Kur haus, Hotel Rauch en het Savoy Hotel. De lin kervleugel van het Palace-Hotel is gebruikt als dépendance van Hotel Kurhaus. De vraag naar logiesruimte was gedurende de zomermaanden zeer groot, zodat van een maximale bezetting kan worden gesproken. Aan vele aanvragen kon niet worden voldaan. Verkeersongevallen. Aantal motorvoertuigen. Het totale aantal verkeersongevallen, ter kennis van de Politie gekomen, bedroeg 5 489. In de hierboven genoemde statistiek zijn niet opgenomen de ongevallen met als gevolg uiterst licht letsel of uiterst geringe materiële schade. N.V. Exploitatie-Maatschappij Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 39