34 1946. XXIV. 24 XXIII. ONDERZOEKAPPARAAT. De afdeling Centrale Inspectie en Controle houdt zich bezig met het instellen van onder zoeken en het uitbrengen van rapporten voor de Dienst, daarnaast echter ook ten behoeve van andere instellingen zowel binnen als buiten de Gemeente. Het verslagjaar was voor deze afdeling in ver schillend opzicht een moeilijk jaar, al deden de naweeën van de bezettingstijd zich gelukkig in heel wat mindere mate gevoelen dan in 1945 en 1946. Zo beschikten alle onderzoekingsambtena- Ministerie van Binnenlandse Zaken van 9 Sep tember 1946, No. 9227 A). De totale kosten van ondersteuning worden door de Dienst aan de Gemeente in rekening gebracht en door de Gemeente voor 75 pCt. aan het Rijk gedeclareerd. Voor de desbetreffende kosten zie bijlagen 4, 5 en 25, onderscheidenlijk blz. 31, 32 en 39. De gelijknamige afdeling ontleent haar be staan aan het feit, dat aan de Dienst ingevolge art. 63 e.v. der Armenwet het recht wordt toegekend tot het instellen van verhaal van alle kosten van armenzorg op de ondersteunde zelf of diens nalatenschap, dan wel op hen, die inge volge de wet art. 376 e.v. van het Burgerlijk BIJDRAGEN, ONDERHOUDSPLICHT EN VERHAAL. -) ren weer over een rijwiel, waardoor een vluggere afdoening van de opdrachten werd bereikt. Toch werd in 1947 nog begonnen met 3 653 in behande ling zijnde of nog te behandelen rapportaanvra- gen, een aantal te hoog om een vlotte afdoening mogelijk te maken. Een overzicht van de uitgebrachte rapporten volgt hieronder. De tussen haakjes geplaatste Geldelijke ondersteuning werd op de bij de getallen hebben betrekking op de aantallen in Dienst gebruikelijke wijze door de afdeling Steunverlening geregeld. Ontslagen politieke delinquenten, die geen onderdak hebben kunnen vinden, zijn ondergebracht in een noodtehuis te Delft. Voor rekening van de Dienst houden een negental volwassenen en kinderen daar nog verblijf. Op verzoek van de Stichting „Toezicht Poli tieke Delinquenten” zijn en worden meubelen ter beschikking gesteld aan hen, die uit hech tenis ontslagen zijn en hun meubelen door inbe slagneming of op andere wijze zijn kwijtgeraakt. Bij deze en andere bijzondere verstrekkingen wordt nagegaan of bij het Nederlands Beheers instituut vermogensbestanddelen aanwezig zijn en of betrokkene een vordering heeft op de Scha- de-Enquête-Commissie. Verstrekking vindt in dat geval plaats als voorschot op de te ver wachten uitkering, terwijl bij de betrokken in stantie een vordering wordt ingediend ter grootte van de waarde der verstrekte artikelen. In de loop van het verslagjaar bleek, dat het Nederlands Beheersinstituut in een aantal ge vallen zonder rekening te houden met de vorde ringen van de Dienst en soms tijdens de steun verlening, derhalve ten onrechte, bedragen aan betrokkenen had uitgekeerd. Op voorstel van de Dienst werd naar aanleiding daarvan be sloten, de administraties van de Dienst voor Sociale Belangen en van het Nederlands Be heersinstituut met elkaar te vergelijken en de vorderingen van de Dienst in de administratie van het Beheersinstituut vast te leggen. Deze maatregel had tengevolge, dat een be drag van ruim f 41.000,— door het Nederlands Beheersinstituut aan de Dienst kon worden overgemaakt. TEN BEHOEVE VAN DERDEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 8 480) 8 691 22 071 (13 636) 42 705 (45101) 1 223 4 002) 222) 465 274) 249) 13 62 50) 923) 64 201 (53 413) j Afdeling Juridische Zaken Bureau voor in het buitenland geplaatsten Afdeling Voorschotten Afdeling Correctie Afdeling Administratie Verzorging en Ziekenhuisver pleging: controlerapporten 6 103 6 591) alimentatierapporten 2 588 1889) 5 840 (15 947) 1393 234 288) Afdeling Oorlogsslachtoffers Inspecties - 21496 8312) 3 999 4 275) 1043 430) 512 496) 286 (10 746) P.T.T. (luisterbijdrage) 1505 2 592) Gem. Dienst voor Schoolkin- derzorg Ontvanger Registratie (Boeten tuchtrechter) Bijzondere onder zoeken/in formaties Onderzoeken ingevolge het Zuiveringsbesluit Commissie voor Sociale Kunst opdrachten Districtsraad voor het Con sumentenkrediet 5 450 Noodwet Ouderdomsvoorzie ning 12778 VOOR INTERN GEBRUIK. Afdeling Steunverlening stamrapporten aanvullende rapporten controlerapporten alimentatierapporten Afdeling Bijdragen, Onderhoudsplicht en Verhaal Afdeling Inkoop, Verkoop en Verstrek kingen 413 1066) Afdeling Debiteurenadministratie 3 943 1 854) 118 78) 905) 2 841) 2 6)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 400