34 11 ter behandeling ont- en 26 H In het verslagjaar nam het aantal voor het Kantongerecht te behandelen verhaalszaken aanzienlijk toe. In totaal werden 1319 verzoek schriften opgemaakt, waarvan 1114 ter behande ling in ’s-Gravenhage. Het Kantongerecht te ’s-Gravenhage schreef herhaaldelijk speciale zittingen uit voor behan deling van de verzoekschriften van de Dienst voor Sociale Belangen. Alsdan werden gemid deld 30 gevallen per zitting behandeld. De recordduur van een zitting was des middags van 14 tot 19.15 uur. De meeste gevallen buiten de stad werden door de beide aan de Dienst verbonden gemach tigden afgedaan. Slechts bij ver afgelegen plaat- ministratie verwerkt. Daarvan werd ongeveer 75 pCt., vertegenwoordigende een bedrag van ongeveer f 595.800,—, geïncasseerd. Bovendien bedroegen de ontvangsten door giro- of bank- storting, voor welke betalingen geen kwitanties worden uitgeschreven, circa f 760.600, De kwitanties, welke door de afdeling Debi teurenadministratie zijn uitgeschreven, worden geïnd door de afdeling Centrale Incasso, welke daartoe de beschikking heeft over een elftal incasseerders en enige controleurs. Deze afde ling is tevens belast met het incasseren van kwitanties ten behoeve van de Gemeentezieken huizen en de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Als uitvloeisel van de besprekingen in de Ge meentelijke Efficieney-Commissie verzorgt de afdeling met ingang van 1 Januari 1947 even eens de inning van kwitanties voor het Gemeen telijk Bureau voor Werklozenzorg en Perso neelsvoorziening. Hoewel de werkzaamheden daardoor belangrijk toenamen, behoefde het aantal incasseerders niet te worden uitgebreid, terwijl het over het verslagjaar aan het Gemeen telijk Bureau voor Werklozenzorg en Perso neelsvoorziening in rekening gebrachte bedrag voor incassokosten, groot f 2.390,15 de Dienst de kosten van een incasseerder bespaarde. Wekelijks worden 5 300 kwitanties aange boden, in welk aantal die van de hierboven ge noemde instellingen zijn begrepen. Werd in 1946 door middel van kwitanties in totaal f 440.323,30 geïncasseerd, over het verslagjaar was dit f 643.545,02, een toeneming dus van 46,16 pCt. Na het in werking treden van de Noodwet Ouder domsvoorziening viel langzaam maar zeker een teruggang in het aantal aan te bieden kwitan ties te bespeuren. Opmerkelijk is voorts het teruglopen van het aantal kwitanties, dat na aanbieding wordt vol daan. De moeilijke tijdsomstandigheden, meer speciaal de bestaande spanning tussen lonen en prijzen, zullen hieraan niet vreemd zijn. de gestelde bepalingen, indien er in een onder houdsplichtig gezin ten gevolge van langdurige ziekte moeilijkheden zijn ontstaan? Hoe dikwijls wordt in verschillende toonaarden geklaagd over de achterstand in kleding, dekking, meubi lair enz. als gevolg van de oorlogsomstandighe den. Wat te doen, wanneer een gezin een vrij behoorlijk inkomen geniet, doch door oorlogs geweld al zijn huiselijk gerief verloor? Dan zijn er degenen, die, zelf gedupeerd door de bezetter en zijn handlangers, niet wensen te betalen voor hun familieleden, die in de bezettingstijd naai hun mening een onjuiste houding hebben aan genomen. In hoeverre zijn in zulke gevallen de motieven zuiver en wanneer zijn het gezochte redenen om van betaling af te komen? Op al dergelijke vragen en nog veel meer die nen de ambtenaren antwoord te geven. Het is inderdaad niet altijd eenvoudig, doch met tact en inzicht worden vaak moeilijkheden overwon nen. Het leven klopt hier in al zijn schakeringen en ondanks de ogenschijnlijk ondankbare taak om te „nemen” in plaats van te „geven”, wordt ook op deze afdeling de band met het publiek niet als knellend gevoeld. Integendeel, de ambte naren verlenen een gewillig gehoor en door het gesprek wordt vaak veel overeenstemming bereikt. Het bovenstaande laat zich duidelijker in de volgende cijfers uitdrukken. 11 331 brieven werden vangen 9 070 reclames werden ontvangen (te weten 1 864 mondelinge, 2 306 schriftelijke 4 900 reclames vernomen bij incasso) 4 931 reclames hadden betrekking op bijdragen in ondersteuningskosten; 2 599 reclames hadden betrekking op bijdragen in de kosten van ziekenhuisverpleging; 1 540 reclames hadden betrekking op bijdragen in de kosten van verzorging; 22 071 alimentatierapporten werden door ambte naren van de afdeling Centrale Inspectie en Controle uitgebracht ten behoeve'van de afdeling Bijdragen, Onderhoudsplicht en Verhaal; 5 158 verzoeken om inlichtingen betreffende de financiële omstandigheden van buiten de Gemeente wonende onderhoudsplichtigen werden gedaan. Voor de inning der vorderingen wegens bij dragen in de ondersteunings-, verzorgings- en verpleegkosten, wegens restitutie van onrecht matig, te veel of als voorschot genoten onder steuning en wegens terugbetaling van andere voorschotten op de ongeveer 34 200 debiteuren van de Dienst werden in het verslagjaar 180 400 kwitanties uitgeschreven en in de ad- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 402