34 27 statistiek betreffende de Noodwet Ouderdoms voorziening). Eind 1947 werd besloten tot invoering van het Paramount-naaldsorteersysteem voor de statis tiek, waardoor het mogelijk wordt in de toe komst meer statistische gegevens te verstrekken. Het systeem is op 1 Januari 1948 in gebruik ge nomen, zodat de resultaten in het verslag over 1948 tot uitdrukking zullen komen. Het behoeft geen betoog, dat voor de Dienst zelf, de onder de Dienst ressorterende Verzor gingshuizen, de afdeling Blindenzorg en de door de Dienst ondersteunden veel moet worden inge- t kocht. Een aantal ambtenaren is speciaal hier mede belast; een tweetal bereist regelmatig het gehele land met de twee personenauto’s, waar over de Dienst beschikt. Behalve voor deze inkopen worden de wagens gebruikt voor het bezoeken van de afnemers van producten van de Werkinrichting voor blinden, alsmede voor de periodieke sociale controle op de verzorging van Haagse ingezetenen in inrichtingen buiten de Gemeente en voor het behandelen van de Kan- tonrechtergevallen door het gehele land. De ingekochte goederen en levensmiddelen wonden opgeslagen in de magazijnen van de Dienst. De gemiddelde voorraad had een waarde van ruim f 300.000,-— en bestond uit 1375 ver schillende soorten goederen of artikelen. Naast de twee bovenvermelde personenauto’s beschikte de Dienst op 1 Januari 1947 over twee vrachtwagens, te weten Truck 87 (dumpwagen) en wagen 54 (Ford). Deze werden gebruikt voor het vervoer van levensmiddelen enz. naar de Verzorgingshuizen, van levensmiddelen voor de ondersteunden naar de distributiecentra, van inboedels, voor verhui zingen en andere transporten ten behoeve van ondersteunden, voor vervoer van meubilair, kan toorbehoeften enz. naar de verschillende dienst gebouwen, van gekochte magazijngoederen enz. Inboedels van overleden ondersteunden en van personen, die verzorging van de Dienst genieten, kunnen na ontsmetting in de daarvoor aange wezen gebouwen van de Dienst worden opgesla gen. Indien een acte van eigendomsoverdracht is getekend, dan wel de Kantonrechter een staat van kosten wegens verleende hulp executoir ver klaard heeft, kunnen de desbetreffende inboedels aan ondersteunden uitgereikt of in bruikleen verstrekt worden. Ten einde de goederen, welke veelal reparatie behoeven, geschikt te maken voor uitreiking, is een werkplaats in gebruik. Wegens de hoge bedrijfskosten werd Truck 87 in September 1947 verkocht. Het lag in de be doeling hiervoor in de plaats een gesloten bestel wagen, geschikt voor kleine transporten, aan te schaffen. Moeilijkheden met de toewijzing maak- sen werd, indien het minder belangrijke vorde ringen betrof, de bemiddeling van derden, over het algemeen de sociale instellingen ter plaatse, ingeroepen. Ingevolge Kantonrechterlijke beslissingen kon over het jaar 1947 een bedrag van ruim f 82.000,— worden ingevorderd. Statistiek. Bijzondere aandacht werd in het verslagjaar aan de statistiek besteed. Reeds in November 1946 was overgegaan tot oprichting van een Unifieatiecommissie voor de statistiek, bestaan de uit afgevaardigden van de Diensten voor Sociale Zaken der grootste drie gemeenten. Ver schillende besprekingen hebben geleid tot een uitwisseling van statistische gegevens tussen de l'iensten voor Sociale Zaken in de gemeenten boven 100 000 inwoners. Op verzoek van deze Commissie is mede een nauwer contact ontstaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek, waardoor in geza menlijk overleg de regelmatig door dit Bureau gevraagde gegevens meer op de praktijk konden "orden ingesteld (maandcijfers, jaartabellen, Ten aanzien van ziekenhuisverplegingen, waarbij ingezetenen uit andere gemeenten, die tijdelijk te ’s-Gravenhage verbleven of vertoef den, met spoed in een Haags ziekenhuis moesten worden opgenomen en de kosten aan de Dienst in rekening w’erden gebracht, moest in enkele gevallen overeenkomstig artikel 39bis der Ar menwet de bemiddeling van Gedeputeerde Sta ten of van de Kroon worden ingeroepen. De ge meenten van inwoning meestal in de omge ving van ’s-Gravenhage beriepen zich er veelal op, dat de opgenomenen in staat waren de kosten zelf te voldoen en derhalve niet als arm lastig konden worden aangemerkt. Met de af wikkeling dezer bestuursgeschillen is uiteraard veel tijd gemoeid. XXV. AANVULLENDE BESCHOUWINGEN. In het begin van 1946 hebben Burgemeester en Wethouders een Centrale Efficiency-Commissie ingesteld, welke tot taak heeft coördinerend op te treden tussen de zich op verschillend terrein bewegende Gemeentediensten en -bedrijven. On der deze centrale commissie staan enige soort gelijke lichamen, die nagaan, of de verzorging der Gemeentelijke belangen door de verschillen de instellingen wel voldoet aan uit een oogpunt van efficiency te stellen eisen. Verscheidene leidinggevende ambtenaren van de Dienst voor Sociale Belangen hebben zitting in bovenge noemde commissies en in een aantal sub-com- missies. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 403