34 28 29 1343 1558 7 429 voor het jaar 1946 voor het jaar 1947 1 763 voor het jaar 1948 1 558 De Dienst verleent reeds vele jaren zijn mede werking aan de Stichting bedoeld in de Wet van 26 Juni 1926, Staatsblad 210, door periodieke uit betaling van bijslagen op renten. Over 1947 ge schiedde dit regelmatig aan 12 personen. Voorts wordt bemiddeling verleend bij het aankopen van goederen ten behoeve van de Commissie tot Bevordering van Samenwerking. Die bemiddeling werd enige malen ook verleend aan particuliere rust- en verzorgingsinrichtin gen, door de Gemeente gesubsidieerde instel lingen, Kruisverenigingen enz. Zo kon de Stichting tot Verzorging en Huisvesting van Verplaatste Personen door tussenkomst van de Dienst voor Sociale Belangen een groot aantal artikelen (zowel gebruikte als nieuwe) verkrij gen, waardoor de helpende hand kon worden geboden bij het huisvesten van ongelukkigen, die jarenlang onschuldig in kampen moesten verblijven; het totaalbedrag der leveranties be droeg f 9.384,69, nl. levensmiddelen f 8.230,50 en ligging e.d. f 1.154,19. De Dienst verzorgde ook de levering van levensmiddelen t.b.v. het Jeugd huis „Don Bosco” tot een bedrag van f 9.588,65. In de Dienstcommissie hebben naast de direc teur (voorzitter) zitting personeelsleden, verte genwoordigende de Algemene Bond van Ambte naren, de Algemene R.K. Ambtenaarsvereniging en de Algemene Nederlands Christelijke Bond van Overheidspersoneel, te weten voor elke Bond twee leden. Besproken werden o.m. de mogelijkheid van overgang van administratief personeel naar de steuntechnische dienst, wijziging van de salaris tabel en het algemeen schema rangen-indeling der afdelingen. berust op het wederkerigheidsprincipe, daar de Dienst eveneens in bepaalde gevallen de hulp van andere gemeenten inroept voor hetzelfde doel. Evenals in vorige jaren behandelde de Dienst voor het Hoofdbestuur van de P.T.T. de inge komen verzoeken om vrijstelling van de luister bijdrage. Niet alleen het instellen van een onder zoek, doch ook het nemen van een beslissing berustte bij de Dienst voor Sociale Belangen. In totaal werden over het verslagjaar 3 357 ge vallen, zowel ondersteunden als niet-ondersteun- den betreffende, afgedaan, te weten: 36 ten dit tot nu toe niet mogelijk. Voorlopig wordt daarom af en toe gebruik gemaakt van huur wagens. Door beide wagens werd in totaal 25 950 km afgelegd. Voor bovenvermelde aankopen enz. werden in het verslagjaar 7 843 nota’s van 1515 crediteuren ontvangen tot een totaalbedrag van f 5.789.607,92. Hierin zijn niet begrepen de periodieke beta lingen wegens huren, abonnementen op tijd schriften en dagbladen en wegens bewezen dien sten. De omvangrijke werkzaamheden van de Dienst komen duidelijk uit in onderstaand vergelijkend overzicht van ontvangen en verzonden brieven (de jaren 1940 tot en met 1944 zijn niet opgeno men, omdat deze oorlogsjaren niet als normaal kunnen worden aangemerkt). Het jaarverslag zou niet volledig zijn, wan neer niet een overzicht werd gegeven van de verrichte werkzaamheden voor derden. Reeds bij de onderwerpen Consumentencrediet (blz. 18), Noodwet Ouderdomsvoorziening (blz. 20), Oorlogsslachtoffers (blz. 21), Onderzoek- apparaat (blz. 24) -was sprake van het verrich ten van werkzaamheden door de Dienst ten be hoeve van andere instellingen. Daarnaast bestond nog bemoeiing met het volgende. Bij de Ministeries van Sociale, van Binnen landse en van Buitenlandse Zaken -wordt het meer en meer gewoonte om voor de inning van vorderingen en ook vaak voor het instellen van het onderzoek, dat aan de invordering vooraf gaat, de bemiddeling van de Dienst in te roepen. Het betreft hier meestentijds vorderingen we gens gedurende de oorlogsjaren, maar ook daarna, verleende onderstand aan Nederlanders in het buitenland. Gedurende het verslagjaar werden op deze wijze ongeveer 200 gevallen behandeld, waarvan in meer dan 50 pCt. de vordering werd geïnd en het ontvangen bedrag aan het Rijk afgedragen. Voor deze vaak omslachtige en soms langdurige werkzaamheden wordt geen enkele vergoeding ontvangen. Ook ten behoeve van andere gemeenten werd in enkele gevallen kosteloos bemiddeling ver leend bij de inning van vorderingen. Dit echter ■M VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Totaal. 56 499 54 832 36 001 84 747 98 136 Ingekomen. 31 754 31 080 16 951 37 628 44 423 Verzonden. 24 745 23 752 19 050 47 119 53 713 Toegestaan. Afgewezen. 1) liet gemiddeld aantal uitgaande brieven bedroeg over 1947 1 033 per week. Het hoogste aantal was 1 367 in de week van 28 April3 Meihet laagste 570 in de week van 16 September. Dienstcommissie. Totaal. Jaar. 1938 1939 1945 1946 1947

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 404