34 32 I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1947. Totaal 1946 Totaal 1947. f f f f n n n 2.399,95 307,75 2.707,70 H 55.923,19s 477.964,08s f 533.887,28 f 503.467,23 f f 1947. 1946. Personen. Partijen. Personen. Partjjen. 1947. 1946. 6 357 6 510 Totaal 360 35 37 Totaal. Vrouw. 1 848 4 063 687 428 1 100 906 1 200 5 244 2 536 602 3 048 9 307 1 030 Totaal 1 030 9 307 Totaal 3 636 1 593 3 048 3 636 1 593 Beneden 21 jaar Van 21 tot 50 jaar Van 50 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Gemiddeld aantal wekelijks ondersteunde partijen Gemiddelde duur der ondersteuning per partij Gedurende het gehele jaar ondersteund Gedurende een deel van het jaar ondersteund en schoeiselj Handelsgeld, gereedschappen enz. Losse giften Beisgeld en verhuiskostenI Premlën ingevolge sociale wetgeving. Toeslag op vacantiebonnen Aflossing op Consumentencrediet Op 1 Januari Op 31 December Brandstoffentoeslag Kerstuitkering Kerstgave in natura Melk aan kinderen Zieken- en dieetvoedsel Verloskundige hulp 2 1 547 692 1 395 6 203 6 627 2 1 050 312 229 13 735 15 025 1 112 234 683 n n n n 6 627 5 776 Gewone ondersteunden. 250 1009 1 789 215.726,48 21.243,25 13.549,88 115.314,29s 72.533,33 100,20 844,80 15 025 12 996 5 2 959 2 247 4 096 Uitkeringen, renten ingevolge soc. wetgeving en pensioen. Naast ondersteuning van de Dienst en kerkelijke en particuliere instellingen genoten ae volgende aantallen ondersteunden uitkeringen wegens: Ouderdomsrente Invaliditeitsrente De Noodwet Ouderdomsvoorziening Wezenrente Pensioen Nederl. Herv. Diaconie. R.-K. Parochiaal Armbestuur St. Vincentius Vereniging Gereformeerde Diaconie Remonstrantse Diaconie Evang. Luth. Armbestuur. Zeemansfonds Diverse n n n Politieke delinquenten. 14.965,76 1.535,25 34.22034s 2.408,16 108,50 n n n n n n n 14.818,78 1.042,21 6.581,09 7.833,62 8.353,63 n n 218 546,20 26.131,75 9.771,75 162.173,78 57.023,60 166,75 570,70 13.715,02 1.363,10 5.858,28 1.212,59 3.248,06 3.685,65 1 499 1 225 2 645 939 141 131 162 6 6 6 5 12 32 n n 230.692,24 22.778,50 13.549,88 149.534,64 74.941,49 208,70 844,80 1.804,05 60,— 252,35 225,40 35,63 13.014,73 982,21 6.328,74 7.608,22 8.318,— Duur der ondersteuning Leeftijd van de ondersteunden. Aantal partijen in 1947 ondersteund, gesplitst naar: Badenj Meubelen, ligging, dekking, kleding n n Meervoudige ondersteuning. In 1947 werden 360 partijen tegen in 1946 392 partijen mede door kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid ondersteund, t.w. Vreemdelingen. Op 31 December 1947 genoten 107 niet-Nederlanders ondersteuning van de Dienst, t.w. 49 Duitsers, 17 Belgen, 8 Oostenrijkers, 3 Chinezen, 2 Tsjechen, 2 Engelsen, 2 Italianen, 1 Fransman, 1 Hongaar, 1 Luxemburger, 1 Roemeen, 1 Litauer en 19 Staatlozen. De daaraan verbonden kosten werden door tussenkomst van het Gemeentebestuur tot een bedrag van 75 pCt. aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken in rekening gebracht. Bijlage 6 (zie blz. 7 en 24) Aantal ondersteunde partijen en personen. Bijlage 5 (zie blz. 7 en 24). Steun van bijzondere aard Hoofden van Alleenstaande gezinnen. I personen. Man. I Vrouw.i Man

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 408