HOOFDSTUK X. Gegevens aangaande de distributie worden aangetroffen in het verslag van de Gemeente lijke Crisis- en Distributiedienst. de ge- De Vereniging „De Loosduinse Groentenvei ling", Houtweg 3, Loosduinen, telde op 1 Januari 1948 216 leden. De omzet in 1947 bedroeg f 3.102.979,86. De omzet bjj de Coöperatieve Groentenveiling Loosduinen en Omstreken, Vei- lingstraat 11, Loosduinen, bedroeg f 3.089.423,—; het ledental 176. Geklaagd werd over de strenge winter, de droge zomer, de vergaande Regeringsbemoei- ingen, de coloradokever en het zoute boezem water. De voorraden fust waren voldoende. ’s-Gravenhaagse Tuinbouwvereniging, afde ling van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde, secretariaat Mient 106. Op 1 Januari 1948 telde de afdeling 255 leden; 1947 was voor de afdeling een levendig jaar met vergaderingen, lezingen en excursies. secretariaat Thomsonlaan 6. Het departement nam in 1947 een belangrijk initiatief ten aanzien van de efficiency in de kleine en middelgrote bedrijven, door het orga niseren van uitwisseling van bedrijfservaringen tussen een 70-tal bedrijven in ’s-Gravenhage en omgeving. Er werden 7 gewone en 2 algemene ledenver gaderingen, alsmede één excursie gehouden. Het aantal leden was op 1 Januari 1948 603; het aantal donateurs 623. Coöperatieve Aardappelen- en Brandstoffen vereniging „Eigen Hulp" U.A., Noordwal 107. Bij vergelijking van de boekjaren 19451946 en 19461947 valt te constateren, dat de aardappel- ornzet steeg van 77 294 tot 92 791 hl; de omzet van brandstoffen van 149 504 tot 177 449 hl; de geldomzet van f 957.691,94 tot f 1.361.154 81*/2. Het ledental bedroeg op 30 Juni 1947 4154 (vorig jaar 4 263). Aan lonen en salarissen werd uitbetaald f 216.613,58*4- Het boekjaar sloot met een voor delig saldo groot f 341,70. Coöperatieve Verbruiks-, Voor tbr engings- en V oor zorgsvereni ging „De Volharding" U.A., Delftselaan 58. Gedurende het verslagjaar steeg het ledental van 30 183 tot 30 549. De omzet voor de gezamenlijke bedrijven ging in 1947 f 5.000.000,te boven, een mijlpaal in de sehiedenis der vereniging. De levensmiddelenbedrijven hadden een ploitatie-overschot van f 104.510,14; de aceommo- datie-bedrijven een overschot van f 17.052,43. De afdeling Brandstoffen droeg tot de algemene rendementsverbetering f 8.712,73 bij. Ook de in komsten van de afdeling Verzekering namen belangrijk toe. Slechts de afdeling Uitvaartver zorging had te kampen met een exploitatie tekort, groot f 10.798,67. Het personeel bestond op 31 December 1947 uit 576 personen tegen 574 een jaar tevoren. Aan het verslag van de Kamer van Koophan del en Fabrieken in Zuid-Holland is het volgen de ontleend. De uiterlijke omstandigheden, die in 1946 haar stempel op het geld- en credietwezen drukten, ondergingen in 1947 geen belangrijke verande ring, al bleef haar invloed niet in alle gevallen even sterk. De geldsanering werd nog niet be- eindird zodat het vraagstuk van de geblokkeer de gelden bleef bestaan. Een belangrijke verlichting op het gebied van de effectenhandel werd aangebracht door het per 1 April 1947 intrekken van de bepalingen, die de blokkering van een gedeelte van de op brengst van verkochte effecten voorschreven. De opheffing van bedoelde maatregel bespaarde de bij de effectenhandel betrokken instellingen veel werk en droeg tot een verlevendiging van de handel ten zeerste bij. Op het gebied van het deviezenbeheer bleven de Overheidsmaatregelen volledig van kracht Coöperatieve Winkelvereniging „Eigen Hulp" U.A., Prinsestraat 11. Op 30 September 1947 (einde van het boekjaar) telde de Vereniging 7 821 leden, 235 minder dan een jaar te voren. De omzet bedroeg in het boekjaar 1 October 194630 September 1947 f 1.577.580,98, tegenover f 1.454.502,in het vorige boekjaar. Over de boekjaren 1945’46 en 1946’47 werd een gecombineerd verlies geboekt ten bedrage van f 24.852,59. Aan lonen en salarissen werd uitbetaald f 233.887,62 (inclusief sociale lasten, 32 pCt.). Het personeel bestond op 30 September 1947 uit 95 personen tegen 106 het jaar tevoren. Mededelingen betreffende de visserij en de scheepvaart zijn opgenomen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst van Haven- en Markt wezen. ex en 30 Distributie. LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEID. Land- en tuinbouwverenigingen. Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid Handel, Departement 's-Gravenhage, Geld- en effectenhandel; bankwezen. Coöperatieve verbruiksverenigingen. Visserij en scheepvaart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 40