31 Bij de toeneming van het internationale han delsverkeer en de voortgezette aanmeldingen en vorderingen van deviezenbezit vormde dit een zware belasting voor het bankapparaat. Toch konden de credietinstellingen de Over heidsvoorschriften in 1947 beter verwerken dan in het voorgaande jaar, enerzijds omdat het personeelsverloop minder sterk werd en de ge- routineerdheid der beambten toenam, anderzijds omdat in de bestaande voorschriften geen prin cipiële wijzigingen werden aangebracht en wei nig nieuwe regelen werden gesteld. Betreffende de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypothe- ken fonds worden gegevens aangetroffen in het betreffende verslag. Voor een overzicht van de verrichtingen der Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank wordt naar het verslag van deze Bank verwezen. De hierna volgende tabel bevat enige gege vens betreffende de in de Gemeente gevestigde Spaarbanken. HOOFDSTUK XI. ARBEID. Aan het verslag van het Ge westelijk Arbeids bureau ’s-Gravenhage is het volgende ontleend. Onder het te ’s-Gravenhage gevestigde Bureau ressorteerden de gemeenten ’s-Gravenhage, Leid- schendam, Rijswijk, Voorburg en Wassenaar. Onder het bijkantoor te Delft de gemeenten Delft, ’s-Gravenzande, De Lier, Monster, Naald wijk, Schipluiden en Wateringen. Het aantal bij het Bureau ’s-Gravenhage inge schreven werkzoekende mannen nam evenals in 1946 in de loop van 1947 aanmerkelijk af, zodat einde 1947 nog slechts 4241 werkzoekenden ston den ingeschreven. Het dieptepunt werd bereikt in October (3 335). Voornamelijk naar handar beiders onder 45 jaar bestond grote vraag. De leeftijd voor gevraagde hoofdarbeiders liep ge middeld tot 30 jaar; de vraag naar handels- en kantoorpersoneel tot 30 jaar was zelfs zeer groot. Het aantal ingeschreven vrouwen bereikte zijn hoogtepunt in Maart (1 051) en zijn dieptepunt in Augustus (726). In September en daarna viel weer een toeneming te constateren in verband met de beëindiging van het zomerseizoen. Op 31 December bedroeg het aanbod 896 vrouwelijke a rbeidskrachten. In het kruideniersbedrijf voelde men zich, on danks de toenemende goederenstroom, sterk in de prijsbeheersingsbanden gekneld. De beschikbare goederenhoeveelheid was zo danig, dat zij wegens de bestedingsmogelijkheid van het publiek niet volledig kon worden opge nomen. In verband hiermee valt op te merken, dat zowel op het gebied van de directe-verbruiks- goederen als op dat van de gebruiksgoederen, een terughoudendheid in de aankoop van luxe goederen ontstond. Het aantal uitgesproken faillissementen van de in de Gemeente gevestigde natuurlijke en rechtspersonen bedroeg 114. In velerlei opzichten, aldus vermeldt de Ka mer van Koophandel en Fabrieken in haar ver slag, beantwoordden de in 1947 beschikbaar komende hoeveelheden goederen nog geenszins aan de behoefte. Als voorbeelden daarvan wor den slechts vermeld vlees, keramische producten voor huishoudelijk gebruik en textiel voor wo ninginrichting. Daartegenover waren er bedrijfstakken, waar in de concurrentie reeds haar werking deed gevoelen. Als voorbeelden hiervan kunnen wor den genoemd de meubelbranche en de handel in zogenaamde luxe en kunstnijverheidsartikelen. Tussen deze tegenstellingen ligt een reeks van branches, voor welke hetzij de ene, hetzij de indere toestand de overhand had. Zo waren er bedrijven met zeer bevredigende uitkomsten, ledrijven welke van de ondernemer de grootste zorg en aandacht vergden om tot niet geheel onbevredigende resultaten te komen, en bedrij ven welker uitkomsten bepaald slecht waren. Terugbetaald. Ingelegd. Naam. in 1947. 143 1,199.032,— 350.909,22 258.120,75 Aantal in 1947 af ge geven nieuwe boekjes. 18 204 2) 3 631 Saldo tegoed op 31 December 1947. 466 4 33.453.027,83 3.647.146,57 „32.401.398,90 2.717.268,49 78.795.661,53 9.176.506,64 J» Arbeidsbemiddeling. f 2.195.806,74 20.612,55 Faillissementen. Spaarkas Boaz’’ Spaarkas van „Eigen Hulp” Nutsspaarbank a. ’s-Gravenhage b. Scheveningen Spaarkas van „De Rentekas” Algemene Spaarbank der Verbruiks coöperaties 11 Januari 1947 opgebeven. 2) Inbegrepen de spaarrekeningen r-onder boekje en die van de Jeugd- en Jongerenspaarbank. Detailhandel. f 2.441.195,22 16.410,74 f 4.564.121,68 83.102,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 41