1 GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. VERSLAG OVER HET JAAR 1947. Personeel. Op 31 December 1947 was de personeelsbezet ting als volgt. 1 directeur, 1 bedrijfschef, 1 boekhouder C, 1 bureauchef A, 1 inspecteur A, 1 administratief ambtenaar C, 5 administratieve ambtenaren B, 1 kassier A, 2 administratieve ambtenaren A, 6 schrijvers 1ste klasse, 1 maga zijnbediende, 1 controleur B, 2 controleuses, 7 schrijvers 2de klasse, 1 bode-buitendienst en 1 bode-binnendienst, in totaal 33 ambtenaren, waarvan gedetacheerd bij het Bureau van de Districtsraad voor het Consumentencrediet 1 bureauchef A en 1 administratief ambtenaar A en bij de Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten 1 bode-binnendienst. Het keukenpersoneel bestond uit 1 voorman keukenknecht, 1 eerste keukenknecht, 12 keu kenknechts, 4 helpsters keuken en 1 loop- en kantoorknecht, in totaal 19 werklieden, waar- Algemeen. Vanwege de Dienst werd gedurende het ge hele jaar voeding, kleding en schoeisel verstrekt aan de daarvoor in aanmerking komende leer lingen van openbare en bijzondere scholen voor voorbereidend en lager onderwijs. De herziening der Kinderbijslagwet, waar door vooral grote gezinnen belangrijk hogere weekinkomsten kregen, was in vele gevallen oorzaak, dat kinderen, aan wie steeds gratis voeding, kleding en schoeisel waren uitgereikt, thans niet meer voor verstrekking door de Dienst in aanmerking kwamen. De bepaling, dat van personen, aan wie een consumenten crediet was toegekend, geen aanvragen voor gratis verstrekking van kleding en/of schoeisel in behandeling mochten worden genomen, deed het aantal aanvragen voor verstrekking van gratis kleding en schoeisel mede belangrijk dalen. De Dienst kookte voor derden, o.a. voor de Gemeentelijke Noodtehuizen en de Politie. Aan de Dienst was voorts opgedragen de ver zorging van de buffetten bij officiële ontvang sten door het Gemeentebestuur. De in 1946 weder ingevoerde melkverstrek- king op de Haagse scholen vanwege het Plaat selijk Schoolmelkcomité werd in het verslag jaar voortgezet. De exploitatie van de lunchroom in het Zuiderpark werd voor het seizoen 1947 opnieuw aan de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinder- zorg opgedragen, waardoor aan de bezoekers van het Zuiderpark de gelegenheid werd ge boden goede consumpties billijk te verkrijgen. van gedetacheerd bij de Dienst van Gemeente werken 1 keukenknecht. Het personeel voor* de eetlokalen bestond uit 35 leidsters en 5 leiders, in totaal 40 personen. Het personeel bestond derhalve in totaal uit 33 ambtenaren en 59 werklieden. Gebouwen. De gebouwen en de keukeninstallaties ver keren in vrij goede staat. De centrale waterver- warming in de gebouwen Gouwestraat 65, 67 en 69 kwam dit jaar gereed. Verstrekking schoolvoeding. In totaal zijn verstrekt 266 770 liters warm voedsel. Tabel I geeft een overzicht van de verstrekte menu’s. Eetlokalen. Op 31 December 1947 waren 43 eetlokalen in gebruik, te weten 23 in openbare en 20 in bij zondere scholen. De bezetting van de eetlokalen was als volgt. 21 lokalen met minder dan 25 kinderen; 18 25 tot 50 kinderen; 4 51 100 Aantal kinderen, dat aan de schoolvoeding deelnam. Van de 1251 kinderen, die op 31 December 1947 tot de voeding waren toegelaten, namen er 1 232 aan de voeding deel en wel 1121 kinderen of 91 pCt. van het lager onderwijs en 111 kinde ren of 9 pCt. van het voorbereidend lager on derwijs. De kinderen van het lager onderwijs waren voor 49 pCt. (548) leerlingen van het openbaar en voor 51 pCt. (573) van het bijzonder onder wijs. De kinderen van het voorbereidend onderwijs zijn te verdelen in 32 pCt. (36) van het openbaar en 68 pCt. (75) van het bijzonder onderwijs. De kinderen, die aan de voeding deelnamen, kwamen van 34 openbare lagere scholen, 9 openbare buitengewoon lagere scholen, 2 open bare (m.)u.l.o.-scholen, 13 openbare voorberei dende scholen, 42 bijzondere lagere scholen, 4 bijzondere buitengewoon lagere scholen, 16 bij zondere voorbereidende scholen en 1 bijzondere v.g.l.o.-school, in totaal van 121 scholen. Voeding aan derden. In totaal zijn verstrekt 20 559 liters warm voedsel en 13156 broodmaaltijden. Geleverd werden o.a. ten behoeve van: de Gemeentelijke Noodtehuizen 1551 liters warm voedsel, de Politie 12 565 liters warm voedsel en BIJLAGE 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 422