I 32 De Winkelsluitingsverordening 1935 werd ge durende het verslagjaar niet gewijzigd. Bij de Haagse Christelijke Besturenbond wa ren op 31 December 1947 aangesloten 24 organi saties met in totaal 5 848 leden. Meer dan 500 leden telden de organisaties van bouwarbeiders (534), overheidspersoneel (1453), politiepersoneel (610) en bakkers (562). Het Bureau voor Arbeidsrecht behandelde 60 zaken van enig belang. Het aantal verstrekte adviezen werd niet geregistreerd. Bij de Afdeling ’s-Gravenhage van de Neder landse Katholieke Arbeidersbeifeging waren op 31 December 1947 24 organisaties met in totaal 8 904 leden aangesloten. Meer dan 500 leden telden de organisaties van bakkers, bouw vakarbeiders, grafici, handels-, kantoor- en win kelbedienden, metaalbewerkers, ambtenaren en overheidspersoneel, transportarbeiders, P.T.T.- personeel en onderwijzers. Het Centraal Adviesbureau behandelde in totaal 203 zaken, waarvan er 39 nog op 31 De cember 1947 in behandeling waren. Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze bevat gegevens t.a.v. de bij keuze van beroep en studierichting verstrekte voor lichting. Bij het Rooms-Katholieke Bureau voor Be roepskeuze te ’s-Gravenhage kwamen in 1947 717 jeugdige personen (541 jongens en 176 meis jes) om advies. Onder hen waren 432 leerlingen van lagere scholen, 173 van (m.)u.l.o.-scholen, 77 van het middelbaar, 2 van het hoger en 28 van het nijverheidsonderwijs, alsmede 8 leerlingen van het buitengewoon lager onderwijs. Aan 116 personen moest de voorlopig gekozen school- of beroepsrichting om psychische, medi sche of andere redenen worden ontraden. Het Bureau onderhield weer een nauw contact met de scholen. Hét totale aantal in 1947 nieuw ingeschreven mannen bedroeg 48 543, dat der vrouwen 11 597. Tegenover dit aanbod stond een vraag naar in totaal 30968 mannelijke krachten, waaraan in 21418 gevallen (69 pCt.) werd voldaan door plaatsing van ingeschrevenen. In de overige ge vallen werd de aanvrage afgevoerd, omdat de werkgever zelf arbeidskrachten had gevonden of hen niet meer nodig had. Vrouwelijke krach ten werden er 13 216 gevraagd. In 6 755 gevallen kon door plaatsing aan deze vraag worden vol daan. Einde December bedroeg de vraag naar man nelijke werknemers nog 1 044 en naar vrouwe lijke krachten 1455. Evenals het jaar tevoren bleek er in 1947 een constant tekort te zijn aan goede vaklieden. Er werden in 1947 194 mindervalide personen geplaatst. De afdeling Nazorg (Buitengewoon Lager Onderwijs) plaatste nog 404 personen. Het aantal ingeschrevenen bleef het hele jaar door vrij constant. Op het einde van het jaar stonden er 264 on vol waar di gen ingeschreven en 147 de bielen en psychopathen bij de afdeling Nazorg. Arbeidsconflicten van ernstige aard deden zich in het verslagjaar niet voor. Het aantal in 1947 ingevolge de Arbeidswet aan jeugdige personen en gehuwde vrouwen uit gereikte arbeidskaarten bedraagt 7134. Het aantal in 1947 uitgereikte loonboekjes in gevolge de Huisarbeidswet 1933 bedraagt 78. Ingevolge het Rijtijdenbesluit, uitgevaardigd op grond van de Rijtijdenwet 1936, zijn in het jaar 1947 3 831 werkboekjes voor chauffeurs afgegeven. Bij de Haagse Bestuurdersbond waren op 31 December 1947 21 organisaties aangesloten met in totaal 25 695 leden. In Januari 1947 had den de organisatie van ambtenaren en die van overheidspersoneel een fusie aangegaan. Meer dan 500 leden telden de organisaties van ambte naren (4 778), transportarbeiders (3 748), metaal bewerkers (3 651), bouwarbeiders (2 556), spoor- en tramwegpersoneel (2 537), grafici (1620), handels- en kantoorbedienden (1309), bakkers (1224), hotelpersoneel (1188), fabrieksarbeiders (848) en meubelmakers (830). Het Bureau voor Arbeidsrecht werd 1 Febru ari 1947 samengevoegd met het Haarlemse Bu reau en kreeg de naam „Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht ’s-Gravenhage-Haarlem”. In 1947 werden 589 zaken in behandeling genomen en 875 adviezen verstrekt. Omtrent werklozenzorg en werkverschaffing worden gegevens aangetroffen in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozen zorg en Personeelsvoorziening en van de Ge meentelijke Dienst voor Sociale Belangen. In de Industriële Inrichting van het Leger des Heils, Nieuwe Schoolstraat 15a, waren op 31 December 1947 43 werkloze mannen opgeno men tegen 38 op 31 December 1946. Het aantal opnemingen gedurende het verslagjaar was 107, het aantal dergenen, die in de loop van het jaar vertrokken 102. Winkelsluiting. Voorlichting bij beroepskeuze. Arbeidswet. Huisarbeidswet. Rijtijdenwet. Vakorganisaties. Werkloosheidsbestrijding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 42