36 3 Het aantal huisbezoeken bedroeg daarnaast 10 275, waarbij die in de tehuizen niet zijn mee geteld. Ten behoeve van de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” werden 19 gevallen op noodzake lijkheid van bijzondere woning onderzocht. In 5 daarvan kon geen goedkeuring worden ver leend. Op uitnodiging van de Dienst werd in 2963 gevallen specialistische hulp aan lopende pa tiënten verleend, voor een deel in de vorm van nabehandeling van in de Gemeenteziekenhuizen verpleegd geweest zijnde personen. Voor zover de lijders niet reeds bij de Dienst in genees kundige onderstand zijn opgenomen, wordt ook hier het al dan niet verschuldigd zijn van een eventuele bijdrage door de Dienst voor Sociale Belangen bepaald. In aansluiting aan deze bezoeken zijn door de wijkverpleegsters der verschillende afdelingen op uitnodiging van de Dienst 38 900 huisbe zoeken afgelegd, waarbij die der kraamverzorg sters zijn begrepen. De wijk-kraam verzorgsters verleenden met 632 huisbezoeken voor rekening der Gemeente daadwerkelijke bijstand aan kraamvrouw en kind. De aan de Dienst verbonden vroedvrouwen hebben voor 27 verlossingen bijstand verleend. De gevallen werden, voor zover ze niet spoeds halve via de Centrale Post moesten worden verzorgd, tevoren door de behandelende ge neeskundigen onderzocht, terwijl de gevallen na afloop der bevalling wederom werden gecon troleerd en zo nodig van de vroedvrouwen in behandeling werden overgenomen, waardoor het zo gewenste contact vanzelf werd bevorderd. Verdeeld over de tien zittingslokalen en de voorziening te Loosduinen bedroeg het aantal consulten 58139, waaronder verscheidene voor verstrekking van poliklinisch-specialistische hulp. Behalve de hulp door de bovenbedoelde spe cialisten zijn nog in gesteld 730 bacteriologische onderzoekingen door de patholoog-anatoom- bacterioloog van het Gemeenteziekenhuis, ter wijl de directeur der Gemeenteapotheek 99 meer tijdrovende chemische onderzoekingen voor zijn rekening heeft genomen. GENEESKUNDIGE BEHANDELING. Het thans aandacht vragende onderdeel van de Dienst betreft de geneeskundige verzorging van on- en minvermogenden met inbegrip van hen, die verpleegd worden in tehuizen voor ouden van dagen en kinderen. In verband met de huisvestingsmaatregelen werden in dit jaar 414 gevallen behandeld van personen, die wegens ziekte of invaliditeit meen den van het verlenen van inkwartiering vrijge steld te kunnen worden. Hiervan werden 153 gevallen van het verlenen van inkwartiering vrijgesteld en in 27 gevallen uitstel verleend. In 234 gevallen waren geen medische bezwaren aanwezig. Het aanvragen van toewijzing van zieken voedsel en brandstof bleef ook in 1947 nog nood zakelijk. Hieronder volgt een overzicht over de ver schillende jaren: De plaatsen beschikbaar bij Gemeenteplant- soenen, zowel ten behoeve van uit sanatoria ontslagen tuberculoselijders als van bereids in een gesticht verpleegde of op de nominatie hiervoor staande geesteszieken, waren wegens de na-oorlogse toestand nog weinig bezet. In het afgelopen jaar werden slechts 10 tuberculose- nazorgpatienten en 3 personen met geestesaf wij kingen te werk gesteld. Het aantal transporten bedroeg in totaal 12141 of gemiddeld 33 per dag, waarvan 10 859 gewone en 296 besmette transporten, zomede 986 trans porten van geesteszieken. Van de besmette transporten betroffen 254 lijders of personen verdacht te lijden aan ziekten in de zin der Besmettelijke-Ziektenwet, te weten 15 roodvonk. 198 diphtherie, 38 febris typhoidea en 3 meningi tis cerebrospinalis. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Huisbezoeken. Bijzondere woning. Poliklinisch-specialistische hulp. Wijkverpleging. 6 112 aanvragen 29 413 20 336 24 523 20 156 11 706 5 457 Wijk-kraamverzorging. Verloskundige hulp. Consulten. Bacteriologische en chemische onderzoekingen. 54 469, drukste maand April met Mei Dee. Mrt. Mei Jan. Jan. Inkwartiering of andere woonruimte. Ziekenvoedsel enz. 1941 1942 159 240 1943 171062 1944 203 965 1945 131 821 1946 96 457 1947 30 317 Arbeidstherapie. Ziekenvervoer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 430