36 7 Alle 6 patiënten waren afkomstig uit Indië. Er werden 33 gevallen aangegeven. De meeste gevallen kwamen voor in de nazomer en de herfst, nl. 7 gevallen in Augustus; 7 gevallen in September en 11 gevallen in October; de overige gevallen verspreid over het gehele jaar, behalve in Januari en Februari, waarin zich geen geval voordeed. Zoals gewoonlijk werd op verzoek van de geneeskundig-inspecteur van de Volksge zondheid nagegaan welke patiënten blijvende gevolgen van hun ziekte hadden ondervonden. Hiervan werden 24 gevallen aangegeven. Aan de Ontsmettingsinrichting werden 650 personen behandeld (hieronder zijn ook begre pen de huisgenoten van patiënten). Er werd één geval aangegeven. De patiënt was afkomstig uit Amsterdam en reeds 10 jaar ziek en was 18 jaar geleden uit Indië terugge keerd. Het totaal aantal vaccinaties en revaccinaties in 1947 bedroeg 12 562. Het aantal inentingen van kinderen in het 1ste en 2de levensjaar be droeg onderscheidenlijk 7 656 en 4150. Wat de propaganda betreft: voor inenting tegen pok ken van zeer jonge kinderen, liefst in het eerste levensjaar, kan naar het vorige verslag worden verwezen. De kosteloze inenting geschiedt door een daarvoor aangestelde geneesheer van de ’s-Gravenhaagse Vereniging voor Koepokinen ting. Er werd één geval van encephalitis post- vaccinalis met dodelijke afloop aangegeven van een kind van 9 maanden. Er werden wederom geregeld inspecties ge houden. Verder kan, wat dit punt betreft, naar het vorige jaarverslag worden verwezen. inentingen worden door de afdeling Kinderbe scherming verzorgd. Zoals reeds in het vorige jaarverslag werd medegedeeld, worden de schoolkinderen die ziek zijn, alsmede de con tacten die schoolplichtig zijn, onderzocht op de aanwezigheid van diphtheriebacillen. Zij moe ten tweemaal negatief zijn geweest, alvorens de school weer te kunnen bezoeken. Verder kan wat de diphtherie betreft verwezen worden naar het jaarverslag van 1946. nagegaan waar hij de infectie had opgedaan; één patiënt was niet buiten Den Haag geweest. Ten huize van deze patiënt werd zonder resul taat een onderzoek naar malariamuggen inge steld. Hiervan werden slecht 24 gevallen aange geven. Als we hiermede de cijfers vergelijken over de jaren 1944 en 1945 met onderscheidenlijk 558 en 414 gevallen, dan springt de sterke daling over 1946 en 1947 wel heel duidelijk in het oog. De slechte voedingstoestand en de verminderde hygiëne in 1944 en 1945 speelt hierbij ongetwij feld een grote rol. Het vermoeden bestaat ech ter, dat in 1947 het werkelijke aantal gevallen wel groter zal zijn, maar dat door het veelal lichte verloop der ziekte of niet aan dysenterie wordt gedacht öf geen medische hulp wordt gevraagd. Er had 28 maal onderzoek plaats naar de deugdelijkheid van het zwemwater. Het water was goed, éénmaal uitgezonderd wegens een defect aan de pompen. Er werden 11 gevallen van malaria-tertiana aangegeven, als volgt te verdelen. Zeven patiën ten waren in Indië geïnfecteerd; twee patiënten waren in Noord-Holland geïnfecteerd; één pa tiënt was reeds naar elders vertrokken toen de aangifte werd ontvangen, zodat niet kon worden Zoals reeds vermeld, werden 650 personen voor scabies behandeld. Voorts werden 4 677 baden verstrekt aan geestelijk onvolwaardigen, werkzaam in de werkinrichting van Dr Schroe der v. d. Kolk; 164 personen werden tegen luis behandeld. Bovendien werden op de scholen 6180 kinderen tegen hoofdluis behandeld. In het laboratorium werden 4 008 keeluitstrijksels op diphtheriebacillen onderzocht. Faecesonderzoek had niet plaats, wegens de primitieve inrichting van het gebouw, waardoor het gevaar voor laboratoriuminfectie, waarover in het vorige verslag reeds gesproken is, te groot was. Dit onderzoek had in hoofdzaak plaats in het labo ratorium van het Gemeenteziekenhuis. Doch aangezien de ruimte hier beperkt was, werden ook een aantal onderzoekingen verricht door het laboratorium van het R.K. Ziekenhuis „St Joannes de Deo”. Onderzoek op wandgedierte had plaats in 2 978 VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Dysenteria amoebica. Poliomyelitis anterior acuta. Meningitis cerebrospinalis epidemics. Scabies. Lepra. Inenting tegen pokken. Volkslogementen. Dysenteria bacillaris. Zwem- en badinrichtingen. Malaria. Ontsmettingsdienst en laboratorium.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 434