36 9 Ogen. Als gevolg van de aanwijzingen van de school artsen werd een bril voorgeschreven of veran derd in 606 gevallen. Een aantal verpleegsters maakte bij de af deling. Kinderbescherming een stage mede ten behoeve van het examen voor de aantekening voor wijkverpleging. Er werden in 1947 van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie geen aanvragen voor vrijstelling ter controle ontvangen. Inzake huisonderwijs werden 105 adviezen verstrekt, waarvan 58 voor nieuwe aanvragen en 47 voor verlenging van de aanvankelijk ge stelde termijn. e -o <D P'P O P N O Er kwamen geen aanvragen binnen om keu ringen van de voeten ter verkrijging van een verklaring, dat de betrokken leerling voor hoge schoolschoenen in aanmerking kon komen. Van de zijde van de G.G. en G.D. vallen geen bemoeienissen te vermelden. Van het Gemeentelijk Bureau voor Beroeps keuze werd één verzoek om keuring betreffende geschiktheid voor het gekozen vak ontvangen. De leerling werd goedgekeurd. Voor plaatsing op een buitenschool werden 181 leerlingen gekeurd, van wie er 145 aanbe volen werden en 36 niet in aanmerking kwamen. Aantal van de geheel (met ouders) en gedeel telijk (zonder ouders) onderzochte kinderen, het aantal van deze kinderen, dat werd verwezen voor behandeling of onderzoek naar de huisarts en het aantal kinderen, waarvoor enige maat regel werd genomen. De cijfers van de school voor slechthorenden en spraakgebrekkigen zijn verwerkt in die van de b.l.o.-scholen en de cijfers van de buiten scholen in die van de lagere scholen. Ter oriëntering van de schoolartsen werden van de afdeling Onderwijs wederom rapportjes ter inzage ontvangen over de leerlingen, die aan die cursussen deelnamen. Een overzicht van de resultaten kon bij het opmaken van dit verslag door genoemde afdeling nog niet worden ver strekt. Eveneens op aanwijzingen van de school artsen aan de huisartsen volgde een operatieve keelbehandeling in 528 gevallen. Er werden 1586 leerlingen gekeurd ter verkrijging van een verklaring, dat hun ge zondheid geen bezwaar opleverde voor zwem- onderricht; 1554 werden goedgekeurd en 32 niet geschikt bevonden. Ter verkrijging van de geneeskundige ver klaring, welke ingevolge artikel 14, lid 2, der Nijverheidsonderwijswet vereist wordt om als leerling aan een nijverheidsschool te worden toegelaten, kwamen binnen 1264 aanvragen van candidaat-leerlingen om kosteloos te worden gekeurd. Er werden 873 verklaringen afgegeven, waar van er 701 luidden, dat de candidaat voor het gekozen vak geschikt was, 16 dat hij voorwaar delijk geschikt was en 5 dat hij niet geschikt was. Voor 151 candidaten kon geen verklaring worden afgegeven, wegens niet ter keuring ver schijnen enz. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Onderzocht 48 7 414 1 138 1 117 1 293 22 Neus-keelholte. 60 1 115 32 317|8 594 6 428j5 351 226 i Stage schoolverpleegsters. Vrijstelling der leerverplichting. Adviezen inzake huisonderwijs. 38 3 Hoge schoolschoenen. Schoolgebouwen, meubilair, verlichting enz. 9 074 3 829 2 104 1 507 394' 21 10 292|2 913 2 052 1 354 Keuringen voor Bureau voor Beroepskeuze. Keuring voor plaatsing op buitenschool. Gegevens betreffende het onderzoek der leerlingen. Gemeentelijke spreekcursussen. s 4 g S g 3 1. Voorbereidende scholen (systematisch onderzoek). 2. Lagere scholen 1 ste leerjaar (systematisch onderzoek). 3. Lagere scholen overige leerjaren (systematisch onderzoek) 4. B.l.o.-seholen 5. Tussentijdse onderzoekin gen en diverse keuringen g ■gsfe 8 "-5 Keuring voor zwemles. Keuring voor ambachtsscholen. 5 143' 693 1 095 1 196

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 436