36 wachtlijst deren een werden 10 559 kinderen ingeënt, die 17 992 jecties kregen. In samenwerking met het Districts-consul- tatiebureau voor tuberculose werd in 29 gevallen een schoolonderzoek ingesteld. Schoolinfecties werden niet vastgesteld. De school werd in 1947 bezocht door 107 leer lingen. Geplaatst werden 76 en afgeschreven eveneens 76 leerlingen. In totaal bezochten 183 leerlingen de school. Deze is 237 dagen geopend geweest. Op andere dan Zon- en feestdagen was de school 35 dagen gesloten (wegens kolengebrek in de strenge winter). Alle dagen waren de lig- hallen in gebruik, behalve Zaterdags. Binnen werden 242, buiten 557 lesuren doorgebracht (69 pCt. buiten). De wachtlijst telde regelmatig vele candidaten, vaak tot over de dertig, waar door de wachttijd vóór de plaatsing soms zeer lang werd. Een half jaar wachten is geen zeldzaamheid. De school werd door een groepje Engelse leerkrachten bezocht. Er waren geen aanwinsten of verbeteringen. Het uiterlijk van het gebouw laat veel te wensen over. Aan het eind van 1947 heeft de heer Hal- bertsma, die als hoofd der school de inrichting met zoveel toewijding heeft bestuurd, afscheid genomen wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. en De uitkomsten zijn bewerkt door het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek en Voorlichting. jubileum als hoofd der school. DeZe feestelijk herdacht en de kinderen extra feestmaal bereid. Het aantal candidaten, dat op de is geplaatst, is zeer groot en de meesten moeten maanden wachten voor zij geplaatst kunnen worden. In de afgelopen zomer is de Buiten school geverfd en het gehele gebouwencomplex maakt weer een vooroorlogse indruk. De inrichting mocht zich in veel bezoek ook uit het buitenland verheugen. Onder de be zoekers waren er uit Zwitserland, Nieuw-Zee- land en Amerika, terwijl ook veel gezelschappen van hun belangstelling blijk gaven. Zo werden o.a. ontvangen de leden van de internationale conferentie van sociale werkers, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle landen van Europa. De Eerste Nederlandse Buitenschool werd in het jaar 1947 bezocht door 106 leerlingen per dag. Gedurende dit jaar werden 58 leerlingen geplaatst en een gelijk aantal afgeschreven. In totaal werd de inrichting dus bezocht door 164 leerlingen. De inrichting was in het afgelopen jaar gedurende 239 dagen geopend. Wegens het slechte weer (ernstige sneeuwval) en gebrek aan brandstoffen was de inrichting in de maanden Januari, Februari en Maart 24 dagen gesloten. Alle dagen geschiedde het rusten in de open lighallen. In totaal werden 1 272 lessen van 40 minuten gegeven. Hiervan werden er 755 ge geven in de duinpannen en 517 in de binnen- lokalen. Het percentage buitenlessen bedroeg dus ruim 59. Op 6 Mei bestond de inrichting 30 jaar en vierde de heer Wagner ook zijn 30-jarig dag werd werd een Het meten en wegen in Laakkwartier Spoorwijk kon gewoon voortgang hebben. Er werden 304 leerlingen na ontslag van een buitenschool onderzocht ter beoordeling van het eventueel blijvend resultaat. Op de spreekuren van de schoolartsen werden 130 kinderen volledig ingeënt en 116 onvolledig (voor de 2de injectie niet verschenen), terwijl 9 kinderen een herhalingsinenting kregen. Door de diphtherie-inentingsploeg werden 7 303 kin deren volledig ingeënt en 457 onvolledig (voor 2de injectie niet verschenen), terwijl 2 544 kin- herhalingsinenting kregen. Totaal in- Voor uitzending naar buiten hebben de school artsen in het verslagjaar 2177 kinderen aan bevolen. Bovendien werd door de uitzendende verenigingen voor 121 kinderen keuring door de schoolartsen voor uitzending aangevraagd en werd voor 213 kinderen, die door de genees kundigen van de consultatiebureaux voor zuige lingen en kleuters waren aanbevolen voor uit zending en dagverpleging door de Vereniging „Naar het Strand” fiat aangevraagd. Onder scheidenlijk werd in 72 en 211 gevallen gunstig advies gegeven. Verlenging van fiat, omdat geen uitzending plaats had binnen de 4 maanden, gedurende welke het fiat geldig is, werd 699 maal aange vraagd. In 611 gevallen werd de verlenging goedgekeurd. Wijziging van fiat voor gezins- uitzending in fiat voor kolonie-uitzending werd 24 maal aangevraagd, waarvan 21 maal ver leend, terwijl wijziging van fiat voor kolonie- uitzending in fiat voor gezinsuitzending 62 maal aangevraagd, waarvan 56 maal verleend werd. Fiat voor uitzending voor een langere termijn dan 7 weken werd in 409 gevallen aan gevraagd, waarvan 407 maal verleend. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. Tuberculose. Schoolkinderonderzoek. 10 Buitenschool Leyweg. Buitenschool Doorniksestraat. Nakeuring buitenschool. Inenting tegen diphtherie. Uitzending van kinderen naar buiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 437