I i 'f HOOFDSTUK XII. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Sociale zorg. Paulo, 33 Op 30 April 1947 (einde van het boekjaar) be droeg het aantal regelmatig ondersteunde we duwen 11. Aan ondersteuning werd uitgegeven f 2.875,—, aan extra-uitkeringen f 1.787,Aan giften en bijdragen werd ontvangen f 53,50, aan legaten f 100,Het batig saldo bedroeg f 2.468,80. Het kapitaal der vereniging bedroeg op 1 Mei 1947 f 304.822,73. Nieuwe Duinweg 3. Voor de door de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen verleende steun wordt verwe zen naar het verslag van die Dienst. !- secretariaat: Wassenaarseweg 172. Het aantal gevallen van bijzondere steunver lening bedroeg 34 met inbegrip van de gevallen waarin, op verzoek van de Commissie van Sa menwerking uit de Armenraad, door de Ver eniging medesteun werd verleend. De uitgaven hiervoor bedroegen f 1.375.—. Het aantal vaste ondersteunden van de onder afdeling „Oud en Arm” bedroeg aan het einde van het jaar 10. Hiervoor werd uitgegeven een bedrag van f 550, Voor gegevens betreffende de onderstand door kerkelijke en particuliere instellingen wordt verwezen naar het verslag van de Sociale Raad (Armenraad). Aan de verslagen van enige verenigingen enz. is het volgende ontleend. Stille Veerkade 20. Gedurende het tweede verenigingsjaar na de bezetting kwamen ruim 500 aanvragen binnen, waarvan 450 werden ingewilligd. Het merendeel der aanvragen betrof verbetering van ligging en dekking. Aan steun werd besteed ruim f 33.000,—. Aan nieuwe goederen werden uitgegeven: 400 dekens, 300 matrassen, 150 ledikanten en 20 kin- derledikantjes; bovendien 700 militaire dekens en 200 militaire ledikanten. Door aankoop van meubilair werden verscheidene gezinnen aan het hoog nodige geholpen. Aan een aantal personen werden voorschotten verleend; 250 mannen, vrouwen en kinderen ontvingen onder- en boven kleding. Door aankoop van 150 „battledresses”, pantalons en 150 winterjassen werden bovendien nog 200 personen van bovenkleding voorzien. Bij de distributie van al deze artikelen werd veel medewerking ondervonden van de Sociale Wijk centra. Ook in 1947 bleven de baten beneden de uit gaven. Het nadelig saldo bedroeg f 3.779,45. secretariaat: Schutterhoef, Leusden (Utrecht). Door en uit het Willem-Kloos-Fonds werd in 1947 aan 6 personen (letterkundigen en nagela ten betrekkingen van letterkundigen) uitge- keerd f 3.100,uit eigen middelen en f 1.000, met steun van de Gemeente, het Pape-fonds1) on een particulier. Het batig saldo over 1947 bedroeg f 1.187,70. Op 31 December 1947 bedroeg het kapitaal f 128.899,42. Maatschappelijke steun. In het verslagjaar werden geen giften en geen terugbetalingen ontvangen. Gedurende het jaar 1947 beperkten zich de werkzaamheden van de afdeling ’s-Gravenhage der Stichting Nederlands Volksherstel uitslui tend tot de uitreiking van de nog aanw’ezige voorraad HARK 2)-goederen (kleding, schoeisel en eetgerei) aan stadgenoten, die voor materiële hulpverlening in aanmerking kwamen. In verband met de liquidatie van de Haagse Volksherstelafdeling (1 April 1947) trof het Westeinde 99. Het aantal afdelingen (conferenties) voor on derstand aan behoeftige gezinnen was 22. Het aantal leden bedroeg op 31 December 1947 556. Bezocht werden 689 gezinnen, waaronder 71 van politieke delinquenten. Huwelijken tot een aan tal van 22 en 30 kinderen konden worden ge wettigd (vorig jaar 11 en 25). De ontvangsten bedroegen f 115.459,61, de uit gaven f 116.713,38. Vereniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningse vissers, Ki- 1 Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. Vereniging „Steun in bijzondere gevallen” met onderafdeling „Oud en Arm”, Kerkelijke en particuliere instellingen. 1De Stichting Pape-fonds, secretariaat Wassenaarseweg 19, Gravenhage, heeft ten doel „het verlenen van financiële steun, waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig zal zijn”. 2) Hulp-Actie Rode Kruis Vereniging „Zorg en Bijstand” (voorheen Vereniging „Armenzorg”), Willem-Kloos-fonds, Haags Crisis-Comité (in liquidatie). Nederlands Volksherstel, afdeling 's-Gravenhage. Stichting „Sociale Wijkcentra”. Vereniging van de H. Vincentius van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 43