36 14 Op 31 December 1947 waren in de drie klinie ken 95, in de andere aangewezen inrichtingen 501 en in de krankzinnigengestichten 1176, der halve te zamen 1 772 geesteszieke patiënten in verpleging voor rekening van de Gemeente. Bij een aantal inwoners van 542230 is dit 3,102004 promille. Bij geschillen gerezen tussen overheidsinstan ties over de verplichting tot betaling van ver- pleegkosten in psychiatrische inrichtingen, stel den de psychiaters in 199 gevallen een specialis tisch onderzoek in naar het vermogen van de patiënt tot bewuste keuze van het wettig domi cilie, terwijl zij als van Rijkswege aangewezen deskundigen op verzoek van de Burgemeester in 104 gevallen, na specialistisch onderzoek, een verklaring opmaakten, als bedoeld in art. 39, 4e lid van de Armenwet. Bij de nazorg stonden op 1 Januari 1947 inge schreven 2 995 patiënten. In de loop van 1947 werden 1 053 nieuwe patiënten ingeseheven, te weten 628 mannen en 425 vrouwen, zodat de nazorg in 1947 in totaal bemoeiing had met 4 048 patiënten. In de loop van het jaar werden af ge voerd 737 patiënten, te weten 443 mannen en 294 vrouwen, zodat op het einde van het jaar nog 3 311 personen onder nazorgtoezicht stonden. De redenen, waarom de patiënten werden af gevoerd, waren de navolgende: herstel 262; opneming 246; opneming in ziekenhuis 27; overlijden 20. suicide 4; plaatsing in een inrichting voor maat schappelijk onvolwaardigen 6; houding patiënt of familie 56; vertrek uit de Gemeente, onder scheidenlijk verblijfplaats onbekend, 73; mili- De wekelijkse bezoeken aan de Ramaerkliniek werden gedurende het gehele jaar voortgezet. Aan verpleeginrichtingen buiten de Gemeente werden 56 bezoeken gebracht, waartoe 48 dienst reizen werden gemaakt. AFDELING GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID. De specialistisch-poliklinische hulp voor geestes- en zenuwzieken werd ook dit jaar ver leend volgens de beginselen der vrije artsen keuze. Hiervoor werden uitgegeven 132 maand- kaarten aan 3 specialisten voor geestes- en zenuwzieken. In bijzondere gevallen kunnen kinderen, die op bovengenoemde poliklinieken niet afdoende kunnen worden geholpen, na con trole door de psychiaters van de Dienst, ter be handeling worden toevertrouwd aan het Me- disch-Paedagogisch Bureau, Jozef-Israelslaan 56. In 1 geval werd daartoe voldoende termen aanwezig geacht. Voorts werden 93 kinderen naar het Medisch- Paedagogisch Bureaux en 8 kinderen naar het R.K. Medisch-Paedagogisch Bureau verwezen met verzoek aan deze bureaux om over hen, na specialistisch onderzoek, een voorlichtingsrap port uit te brengen. In 1947 werden behandeld 874 aanvragen voor opneming in een psychiatrische kliniek. Hiervan zijn opgenomen in de Ramaerkliniek 715, in de St.-Jacobusstiehting 71 en in de Kliniek Ocken- burgh 0 patiënten, te zamen 786 patiënten (waar onder 155 recidieven), terwijl in 88 gevallen, zijnde 11,19 pCt. geen voldoende termen voor op neming aanwezig waren. Buitendien werden 95 patiënten in een gesticht in bewaring gesteld, zijnde gevallen, waarin een bevelschrift niet kon worden vermeden. Voor de psychiatrische kli nieken bedroeg het aantal verpleegdagen: in de Ramaerkliniek 28 256, in de St.-Jacobusstichting 4 565 en in de Kliniek Ockenburgh 769, te zamen 33 590 verpleegdagen, hetgeen een gemiddelde dagbezetting geeft voor de Ramaerkliniek van 77, de St.-Jacobusstiehting van 13 en de Kliniek Ockenburgh van 2, derhalve een gemiddelde van 92 patiënten. De gemiddelde verpleegduur be droeg voor de patiënten in de Ramaerkliniek verpleegd 36,4 in de St.-Jacobusstichting 68,1 en in de Kliniek Ockenburgh 256,3 dagen, hetgeen in totaal voor de klinieken een gemiddelde ver pleegduur geeft van 39,7 dagen. h u Zoals reeds tevoren werd vermeld, werd in 88 gevallen afwijzend beschikt op een verzoek tot opneming van patiënten in psychiatrische kli nieken. Dank -zij de medewerking van de direc teuren kan ook dit jaar weer een tamelijk objec tieve indruk worden gegeven van de invloed van de voor- en nazorgwerkzaamheden op het ontslag van de patiënten uit de psychiatrische inrichtingen. In 1947 kwamen 413 patiënten onder de nazorg na hun ontslag uit de psychiatrische inrichtin gen, klinieken, gestichten en sanatoria. In 227 van deze gevallen werd naar het inzicht van de behandelende psychiaters het ontslag (onder scheidenlijk proefverlof) uit de inrichting be spoedigd door de bemoeiingen van de afdeling Geestelijke Volksgezondheid van de Dienst. VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. geesteszieken. Aantal geasyleerde geesteszieken. Domiciliekwesties. Omvang van de nazorg. Klinische behandeling van Toezicht op de in aangewezen inrichtingen en krankzinnigengestichten verpleegde patiënten. Poliklinische behandeling. Invloed van de nazorg op de asylering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 441